За периода 2015-2020страница18/31
Дата02.02.2017
Размер4 Mb.
Размер4 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   31

12.4Подпрограма с мерки за прилагане на изискванията за строителни отпадъци и отпадъци разрушаване на сгради


Задълженията за управление на строителните отпадъци са на възложителите на строителството, но общината следва да предприеме мерки за стимулиране изграждането на съоръжения за рециклиране на строителни отпадъци и създаване на пазар за рециклирани строителни материали чрез влагането им в обекти финансирани с публични средства. Това ще изисква промяна на методологията за определяне на критериите за избор на изпълнители на строежи финансирани с общински средства.

Тъй като общината провежда голяма част от процедурите, в които се изисква одобряване на инвестиционни проекти, окончателни доклади по чл. 168, ал. 6 от Закона за устройство на територията, плановете за управление на строителни отпадъци дейността на комисиите и съответните решения следва да осигуряват прилагането на изискванията за селективно разрушаване на сгради, отделяне на различните по вид строителни отпадъци при източника на образуването им (строителния обект).План за действиеМярка/дейност

Срок за прилагане

Отговорна институция

Очаквани разходи, лева

Предлагни източници за финансиране

Индикатори за изпълнение

1

СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ОТПАДЪЦИ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ

1.1.

Въвеждане на изменения и допълнения в общинската нормативна уредба относно прилагане на процедурите, в които се изисква одобряване на инвестиционни проекти, окончателни доклади по чл. 168, ал. 6 от Закона за устройство на територията, плановете за управление на строителни отпадъци

31.12.2015

Началник звено „Чистота” ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”1.2.

Промяна на методологията за определяне на критериите за избор на изпълнители на строежи финансирани с общински средства

31.12.2016

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”, ДИРЕКЦИЯ “ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ”  • Брой проведени обществени поръчки с новите критерии спрямо общия брой

1.3.

Контрол по спазване на законодателството по управление на строителните отпадъци (състав, количество, изпълнение на целите от отделните възложители, спазване на нововъведените процедурите и др.).

Постоянен

инспектори Началник звено „Чистота”, Звено „Чистота” ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

  • Брой на одобрените планове за управление на строителни отпадъци спрямо броя на издадените разрешения за строеж

  • Брой на отказите за одобрение на планове за управление на строителни отпадъци12.5Подпрограма с мерки за закриване и рекултивация на депото в м. Карач дере


В рамките на проекта „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)“ са предложени мерки за закриване на съществуващите депа за неопасни отпадъци, обслужващи организирана система за събиране и транспортиране на битови отпадъци в общините на регион Левски (Никопол).

Дейностите по закриване и рекултивация на съществуващото депо не са предвидени за финансиране по предходния програмен период на ОПОС дейностите ще се извършват след изграждане на регионалната система за управление на отпадъците и съответно надхвърлят срока на ОПОС. Поради това следва да се търсят средства от алтернативни източници на финансиране и съвместно финансиране – ПУДООС, новия програмен период на ОПОС (в случай, че се предвижда отпускане на средства за закриване на депа), държавен бюджет и общински бюджет.

В предпроектното проучване в рамките на проекта „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)“са представени различни решения за рекултивация на всяко съществуващо депо в регион Левски и след това са предложени за използване най-благоприятните и подходящи решения от екологичен и икономически аспект. За сметището на община Никопол е предложено следното редуване на рекултивационни пластове показано на фигурата по-долу.

Фигура 2 Типичен разрез на рекултивационните пластове12.5.1Техническа Рекултивация


По време на планирането за рекултивацията е забелязано, че границата на отпадъчното тяло надхвърля кадастралната граница на площадката. Също така по време на планирането на рекултивацията външната граница на крайното покритие е по-малка и в рамките на границата на отпадъците. Следователно участъците, които са покрити с отпадъци и в същото време са извън кадастралната граница на крайното покритие трябва да бъдат иззети заедно с почвения, който се счита за замърсена и дълбочината му ще се определя с почвени изследвания. Планирано е отстранения обем отпадъци и почва да се прехвърлят, уплътнят и рекултивират заедно с отпадъчното тялото в рамките на горния изолиращ екран на депото.

Стабилността на отпадъчното тялото на депото след неговото уплътняване и преди изграждането на най- горен изолиращ екран, се осигурява чрез използване на максимален наклон от 2.5:1 във всички представени решения. Когато височината на откосите е над 10,00 - 12,00 m, са планирани тераси с ширина 5,00 м и наклон 2%.

Що се отнася до управлението дъждовните води, стичащи се от повърхността на изолиращ екран на депото и съседните райони, предложените хидротехническите съоръжения включват облицована канавка “V” образен профил, която ще обхваща площадката и е с по-широки участъци в определени точки, където потокът и скоростта на водата ще бъдат достатъчно големи, за да предизвикат препълване или запушване. В местата, в които канавката ще трябва да мине през стръмен склон, тя ще бъде заменена от сглобяеми бетонови стъпала (стъпаловидни водни пътища).

За избор на системата за управление на биогаза, като цяло е са оценени два варианта в съответствие с количеството и качеството на очакваните количества образуван сметищен газ - пасивна биофилтрация с биофилтър и изгаряне в открит факел. Предложено е изгаряне във факел за депа, за които се очаква да имат общ обем отпадъци над 100.000,00 m3, като Левски, Павликени и Свищов, докато за Белене и Никопол, е предложено използването на биофилтри върху кладенците за биогаз. За депото на община Никопол се предвижда дрениращ слой за биогаза от лъчове, (пълни с чакъл) с разстояние между тях 100,00 м.

За минералния запечатващ пласт и геотекстилното покритие са избрани минерален пласт с комбинация от глинеста почва и разделителен геотекстил.

Системата за управление на инфилтрат се предляага да бъде изградена в основата на откоса на отпадъчното тяло на депото (преди финалното покритие) и ще се състои от перфорирани тръбопроводи, които ще събират и прехвърлят инфилтрата в резервоар за съхранение, тъй като това ще се счита за временно място за съхранение на инфилтрат (пластмасов резервоар), за период на събиране, равен на 10 дни.

Не се поредвижда система за управление на дъждовните води, които ще се инфилтрират в горния слой на рекултивираните депа.

12.5.2Биологична рекултивация


За биологичната рекултивация на всяка площадка, в регион Левски се предлага да се засяват тревни смески от местни видове, тъй като е най-евтиният вариант в дългосрочен план и осигурява желаните открити пространства и зелени пояси в градските райони.

Освен това във връзка с годишната роза на ветровете се предлага засаждането на дървета на някои страни на рекултивираните площадки. Предлага се да се засаждат дървета в близост до оградата по посоката, в която най-често вятърът духа и засяга близките села и градове (в рамките на разстояние от 7,00-8,00 км).

По време на планирането на рекултивацията, част от горния изолиращ екран и следователно канавката за повърхностните води и оградата е извън кадастралната граница на няколко части на площадката. Затова трябва да се извършат всички необходими процедури, за да се добави тази част към собствеността на депото.

12.5.3Мониторинг и Следексплоатационни грижи


На края са представени дейностите след закриване на депото, които се трябва да се изпълнят след приключване на етапа на рекултивацията. Това включва рутинна проверка на закритото депо, поддръжка на инфраструктурата, както и мониторинг на околната среда. За програмата за мониторинг са предложени да бъдат пуснати най- малко 4 проучвания за изолиращ екран и околността за наблюдение на населените места. Също така за биогаз и изпускане в атмосферата на CH4, C02, 02 и т.н. Планирано е да бъдат изградени най-малко три сондажа за мониторинг на площадката. За наблюдението на нивото на подпочвените води и техния състав се планира да бъдат пуснати най-малко 3 (три) мониторингови кладенци. Най накрая ще има една система за сигурност, които ще включва периметъра оградата и входа.

Крайните решения за начина на рекултивация ще се вземат с изготвянето на инвестиционен проект за рекултивация на депото.


12.5.4План за действиеМярка/дейност

Срок за прилагане

Отговорна институция

Очаквани разходи

Предлагни източници за финансиране

Индикатори за изпълнение

1

ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПА С ПРЕУСТАНОВЕНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1.1.

Възлагане и изработване на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на депото в м. Карач дере

31.03.2016

ДИРЕКЦИЯ “ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ” звено „Чистота” ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”1.2.

Осигуряване на финансиране за реализация на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на депото в м. Карач дере

31.03.2016

ДИРЕКЦИЯ “ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ”  • Заложени средства в бюджета на общината

1.3.

Реализация на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на депото в м. Карач дере

Една година след пускане в експлоатация на регионалното депо

инспектори Началник звено „Чистота”, Звено „Чистота” ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 Съгласно инвестиционен проект

 ПУДООС, общински бюджет

  • Спазването на сроковете за изпълнение на поръчката за закриване

1.4.

Мониторинг и следексплоатационни грижи на депото в м. Карач дере

Постоянен

ДИРЕКЦИЯ “ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ” звено „Чистота”

 Съгласно мерките за мониторинг в инвестиционен проект

 общински бюджет

  • Данни във връзка със спазване на изискванията за мониторинг и следексплоатационни грижи

Сподели с приятели:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   31


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница