За периода 2015-2020страница19/31
Дата02.02.2017
Размер4 Mb.
Размер4 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   31

12.6Подпрограма с мерки за прилагане на разяснителни кампании и информиране на обществеността по въпросите на управление на отпадъците

Вземането на правилни решения и осъществяването на мерките, заложени в общинската програма, ще се постигнат при оптимален баланс на интересите на различните участници в управлението на отпадъците. Ще се поддържа непрекъснат диалог с участниците в дейностите по управление на отпадъците и организирането на кампании за повишаване на общественото разбиране и съзнание. За целта се предвижда: • редовното предоставяне на информация на населението за състоянието на околната среда;

 • привличането на населението, неправителствени организации и заинтересованата индустрия, в процесите на вземане на решения по въпросите на управление на отпадъците, включително за начина за определяне на 'Такса битови отпадъци" и отчитането на изразходваните средства;

 • повишаване на общественото съзнание, с цел да се постигне промяна в поведението на населението, чрез осъзнаване на екологичните рискове, свързани с изчерпване на ресурсите, генерирането и обезвреждането на отпадъците;

 • провеждане на конкурси, празненства, обществени мероприятия, организирани специално за целта, или включени като част от програмите за честване на празници на общината или конкретно населено място, като специално внимание следва да бъде отделено на работата с подрастващите;

 • получаване на обратна връзка за успеха на прилаганите мерки за управление на отпадъците.

За повишаване на общественото съзнание чрез Пресцентъра на Община Никопол към медиите периодично се подава информация за дейности с широко обществено значение, подава се информация и на сайта на Община Никопол.

Общината ще разработва и изпълнява ежегодно информационна кампания за повишаване на общественото съзнание по проблемите на отпадъците. Информационната кампания ще включва предоставяне на информация на интернет страницата, изготвяне на информационни материали и публикации и изяви в медиите.

Периодично ще се проучва общественото мнение във връзка с ефекта на работата с обществеността и степента на въздействие на различните послания. Изготвянето на комуникационна кампания и разработването на информационни материали ще включва следните етапи:


 • проучване на обществената нагласа;

 • провеждане на среща с представители на заинтересованите страни.

 • избор на рекламни средства:

  • електронни медии;

  • печатни издания , брошури, плакати;

  • други.

Рекламната кампания ще включва поетапно следните дейности:

- изработване на реклама, печат на рекламните носители;

- излъчване на рекламните клипове, разпространение на печатните материали;

- анализиране на общественото мнение по отношение на постигнатия ефект от рекламните кампании на организацията;стратегия.

С цел постигане на максимален ефект от информационните кампании, общинската администрация периодично ще актуализира плановете си за тяхното провеждане.


План за действие

Мярка/дейност

Срок за прилагане

Отговорна институция

Очаквани

Предлага нн източници за финансиране

Индикатори за изпълнение

1.

УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА

1.1.

Разработване на стратегия за провеждане и организиране провеждането на специализирани информационни кампании по управление на отпадъците н по-конкретно за разделно събиране на отпадъците и предотвратяване на отпадъците.

Постоянен

Началник звено „Чистота”, Пресцентъра на Община Никопол , ООп

5 000

Общински бюджет, организации по оползотворяване

 • разработена комуникационна стратегия

1.2.

Привличане на населението, неправителствените организации и заинтересования бизнес в процесите на вземане на решения, свързани с управление на отпадъците, включително за начина за определяне на „такса битови отпадъци" и отчитането на изразходваните средства.

Постоянен

Общински съвет, Кмет на общината, Началник звено „Чистота”, Звено „Чистота”, оператори на съоръжения и инсталации

 

 

 • брой проведени консултации при разработване на нормативни актове и стратегически документи

 • брой обявления за инвестиционни намерения имащи отношение към управлението на отпадъците

1.3.

Редовно информиране на обществеността за рисковете, свързани с неконтролираното обезвреждане на отпадъците и възникването на нерегламентирани сметища

Постоянен

Началник звено „Чистота”

5 000

Общински бюджет, ООп

1.4.

Редовното предоставяне на информация на населението за състоянието на околната среда и за управление на отпадъците, включително на сайта на общината.

Постоянен

Началник звено „Чистота”

 

Общински бюджет

 • брой мероприятия за информиране

Сподели с приятели:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   31


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница