За периода 2015-2020страница20/31
Дата02.02.2017
Размер4 Mb.
Размер4 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   31

12.7Подпрограма с други мерки за управление на отпадъците

12.7.1Събиране на смесени битови отпадъци


Необходимо е оптимизиране на системата за събиране на смесени битови отпадъци след въвеждането на системи за разделно събиране на биоотпадъци, рециклируеми отпадъци, които ще отклонят значително количество от общия отпадъчен поток. Освен това с оглед на предстоящото преустановяване на експлоатацията на общинското депо ще се наложи оптимизиране на транспортните схеми с цел транспортиране до регионалното депо.

С оптимизирането на системата ще се проучат възможностите за по-нататъшно повишаване на качеството (подобряване на параметрите брой индивидуални съдове, брой контейнери на жител) и увеличаване на ефективността (по-висока степен на уплътняване) на услугите по сметосъбиране и включването на нови услуги във връзка с нововъведените задължения на кметовете на общини.
12.7.2Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците


Законодателните промени изискват непрекъснато ограничаване на количествата депонирани отпадъци вследствие нарастване на отчисленията за депониране и повишаване на изискванията за предварително третиране преди депониране. Въпреки това депонирането е крайния етап от всяка интегрирана система за управление на отпадъците.

Във връзка с предстоящото преустановяване на експлоатацията на депото на общината е необходимо цялото количество отпадъци да бъде пренасочено към регионалния център.

С оглед на това, че общинското депо не отговаря на нормативните изисквания и е с изчерпан капацитет е необходимо предприемането на мерки за изграждане на първа клетка, на регионалното депо чрез съвместно съ-финансиране от общините участващи в регионалното сдружение.

След направените предварителни проучвания за разположение на регионалния център, Площадка № 24 в района на с. Санадиново е избрана за най-подходящото място за изграждане на ново регионално депа и всички допълнителни съоръжения за третиране на отпадъци. Разстоянието до най-близкото селище - село Санадиново е 2500 метра.

За доброто функциониране на регионалния център за управление на отпадъците са предвидени следните съоръжения:

• Комбинирана инсталация за сепариране

• Площадка за компостиране,

• ДЕПО, 1ва и бъдещи клетки за неопасни отпадъци,

• ПСОВ,

• Сгради (за персонала, поддръжката и ежедневните дейности),• инфраструктура на площадката, в която са включени вътрешни пътища, площадкови ВиК мрежи, площадкова електро инсталация, административно - битова сграда, КПП, кантар, съоръжение за измиване на гуми, площадка за вземане на проби, работилница и мивка за камиони; склад за временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата;

• Зона, запазена за съхранение на почвата и бъдещото разширяване на площадката

• Зелени площи

• довеждаща техническа инфраструктура за площадка на РСУО - реконструкция и рехабилитация на Път PVN 2122, с. Санадиново, община Никопол и с. Петокладенци, община Белене

Цялостното депо се разработва в три клетки. Първа клетка - фаза 1, Втора и трета клетка - фаза 2. Капацитетът на клетките е изчислен въз основа на масов баланс и е представен в следващата таблица. Компактираните отпадъци се приемат за равни на 0,8т/м 3:

Таблица 13.Капацитет на клетките 1-3No на клетката в депото

Период

(година)


Депонирани отпадъци, тона

Необходим обем, м3

Нето

капацитет, м31 клетка (неопасни отпадъци)

0-5

115 200

149 082

150.000

2 и 3 клетка (неопасни отпадъци)

6-20

305 440

395 000

395.000

ОБЩО
420 640

544 082

545.000

Предвидената продължителност на експлоатация на клетка №1 е 5 години.

Депото е проектирано и ще бъде изградено, експлоатирано и закрито в пълно съответствие с изискванията на Наредба №6. Предвидени са и необходимите мерки за мониторинг, приемане на отпадъците и следексплоатационни грижи. Ще бъде осигурено и необходимото мобилно оборудване, както следва

1. Компактор 32 t/260kW

2. Триосен камион (самосвал) с кран; 3,5 м3

3. Колесен товарач - Багер (101 к.с, 8 t, 3.5 м3)

С въвеждането в експлоатация на клетка 1 от регионалното депо ще се осигури екологосъобразно обезвреждане на стабилизираната органична фракция от инсталацията за механично биологично третиране. Успоредно с това следва да се предвиди закриване, рекултивация и следексплоатационни грижи за общинското депо.13.1.1Нормативно регулиране на управлението на отпадъците н ускоряване прилагането на законодателството н политиката в тази област


Въз основа на настъпилите изменения и допълнения в националното законодателство с цел въвеждането на системи за биоотпадъци, строителни, опасни отпадъци, и промени в изискванията за масово разпространени и рециклируеми битови отпадъци в общинската наредба но чл.22 от ЗУО следва да бъдат заложени следните изисквания:

 • забрани ограничения, отговорности и задължения към собствениците или наемателите на търговски обекти и заведения за обществено хранене, домсъветите, собствениците (или наематели), на еднофамилни жилища и др. както и към лицата извършващи дейности с отпадъци, с които общината има сключени договори с цел осигуряване прилагането на схемите за събиране на биоразградими отпадъци и рециклируеми отпадъци, за които не се прилага принципът отговорност на производителя.

 • въвеждане на допълнителни отговорности, забрани, задължения с цел осигуряване разделното събиране на биоотпадъци и рециклируеми отпадъци, за които не се прилага принципът отговорност на производителя, включване на нови задължения към изпълнителите извършващи предварително третиране и компостиране с цел осигуряване спазването на изискванията за качество към компоста.

 • въвеждане на изискванията на Закона за местните данъци и такси (чл. 67, ал. 2) за определяне размерът на такса битови отпадъци въз основа на количеството образувани отпадъци или на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена;

 • в случай, че се въведе такса въз основа „плащаш колкото изхвърляш” е необходимо да се гарантира, че смесените битови отпадъци няма да попадат в контейнерите за разделно събиране, което ще наложи въвеждане на механизъм за следене какво се изхвърля в контейнерите и отказ за обслужване на контейнер за разделно събрани отпадъци ако са налице нежелани примеси;

 • санкции за използване на нерегламентирани сметища;

 • ред за предаване на строителни и специфични отпадъци;

 • задълженията, отговорностите и взаимоотношенията между съществуващите звена и при необходимост се предвижда създаването на нови структури - напр. за съвместно управление на регионално съоръжение, инспекторат и др.;

 • задълженията на собствениците или наемателите на търговски обекти, собствениците (или наематели) на еднофамилни жилища за изпълнение на новите изисквания за разделно събиране на масово разпространени и биоразградими отпадъци, излезли от употреба гуми, ИУМПС, ИУЕЕО и др.;

 • обхващане и урегулиране дейността, с издаване на разрешения от страна на общинската администрация на всички лица, от чиято дейност се образуват производствени, строителни или опасни отпадъци ползващи общинска инфраструктура;

 • идентификация на лицата, образуващи големи количества отпадъци, подлежащи на специално регулиране - биоразградими отпадъци, опаковки и други видове масово разпространени отпадъци;

 • периодични проверки за спазването на изискванията на законодателството;

 • прилагане на ефективни санкции и наказания в случай на неспазване на изискванията;

 • осигуряване на достатъчен, подходящо квалифициран и мотивиран персонал в общинската администрация за осигуряване спазването на законодателството;

 • осигуряване на достатъчни и подходящи технически ресурси (оборудване и т.н.) за осигуряване спазването на законодателството;

 • нормативно осигуряване за въвеждане на информационни системи за събиране и обработка на данни;

 • съставяна на план за извършване на инспекции;

 • ясно и надлежно документиране на резултатите от проверките и водене на регистър за наложените санкции.

13.1.2Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците


Осигуряването на достатъчни и надеждни данни за образуването, състава, събирането, оползотворяването и обезвреждането на различните видове отпадъци е от съществено значение за правилната оценка на съществуващото състояние и за осъществяване на ефективно планиране и контрол на дейностите по управление на отпадъците. Предвиждат се мерки за:

 • въвеждане на информационна система за получаване и обработка на данни от лица, извършващи събиране на рециклируеми отпадъци на търговска основа (пунктове и от големи генератори), организации по оползотворяване и лица извършващи дейности с отпадъци, с които общината има договори с цел мониторинг на изпълнението на целите за рециклиране на битови отпадъци;

 • изграждане на връзка в реално време с информационната система, поддържана от Изпълнителната агенция по околна среда;

 • дефиниране на отговорностите на различните звена за ефективно събиране и обработка на информацията:

 • обезпечаване дейността на ангажираните звена с достатъчен персонал, техническо оборудване и подходящи софтуерни продукти;

 • провеждане на регулярни морфологични изследвания на отпадъците от системите за събиране на смесени битови отпадъци и отпадъци от опаковки

 • оценка на общото количество на образуваните отпадъци, включително и нерегламентирано изхвърляните;

 • оценка на количеството и дела на отделните видове масово разпространени и други отпадъци, за които се предвижда въвеждането на системи за разделно събиране;

 • прогнози за изменение на количеството и съставът на отпадъците;

13.1.3Укрепване на административния капацитет на институциите, отговорни за управлението на отпадъците в страната


С въвеждането на регионалните системи и регионалните структури за управление на отпадъците се налага да се прецени разпределението на функциите и задачите между общинската администрация и регионалните структури и въз основа на това да се обоснове необходимостта от допълнителен персонал, обучението и квалификацията му, осигуряване на подходяща техника и оборудване, за да се гарантира:

 • компетентност при разработване на наредби, указания, планове и програми по прилагането на управление на отпадъците на местно ниво;

 • ефективен контрол и извършване на проверки за спазване на изискванията за управлението на отпадъците;

 • разработване на мониторингови системи за контрол на управлението на отпадъците;

 • участие в регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Левски и координиране с другите общини;

 • събиране, обработка, анализиране и докладване на данните за управлението на отпадъците;

 • въвеждане на автоматизираната информационна система за регистриране, обработване и докладване на данни за управление на отпадъците;

 • подготовка, разработване, оценка, прилагане и надзор на проекти за изграждане на инфраструктура за оползотворяване /обезвреждане на отпадъци;

 • провеждане на процедури и сключване на договори за възлагане на дейностите по управление на отпадъци.13.1.4Увеличаване на инвестициите в сектора и прилагане на принципите "отговорност на производителя" и "замърсителят плаша" при интегрираното управление на отпадъците


За прилагането на принципа "замърсителят плаща", в съответствие с изискванията на националното и европейското законодателство, се налага нарастване на таксите, заплащани от домакинствата до нива, позволяващи възстановяване на всички разходи за извършваните в момента дейности, както и за бъдещото въвеждане на нови съоръжения и услуги. При повишаването на таксите следва да бъде отчитана и поносимостта им, съобразно доходите на населението.

Програмата предвижда мерки за: • прогресивно нарастване на "таксите за битови отпадъци", с цел достигане на нива, покриващи дългосрочните разходи за прилагане на нововъведените нормативни изисквания;

 • изразходване на средствата, постъпващи от такси, само за дейности по управление на отпадъците, по най-ефективния начин;

 • покриване на всички разходи на оператора за експлоатация на регионалните съоръжения, както и разходите за дейностите след закриването му, чрез таксите за депониране;

 • засилване на контрола спрямо нелегалното изхвърляне на отпадъци и изхвърляне на нерегламентирани места.

 • определяне на необходимостта от финансиране чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.) или други форми на финансиране извън бюджета на общината

 • привличане на средства за инвестиции в инфраструктура за управление на отпадъците от други международни финансови институции или ПУДООС;

 • разширяване прилагането на публично-частното партньорство и привличане на частни инвестиции.

13.1.5План за действие


Целите и приоритетите на Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците са определящи за структуриране на Плана за действие, с който се обобщават различните законодателни, институционални, икономически и технически мерки и прилагане на интегриран подход за управление на отпадъците.

Предложеният план обхваща период от 5 години - от 2015 до 2020 година и включва основните мерки и дейности, които е необходимо да бъдат приложени, за да може общинската политика, свързана с управлението на дейностите по отпадъците, да отговаря на Европейските изисквания.Планът определя и отговорностите на различните институции и организации в областта на управление на отпадъците, свързани с реализацията на предвидените мерки и дейности, очакваните разходи и вероятните източници за тяхното финансиране.
Мярка/дейност

Срок за прилагане

Отговорна институция

Очаквани

Предлагани източници за финансиране

Индикатори за изпълнение

1

ПОДОБРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

1.1.

Оптимизиране на системата за събиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на Община Никопол във връзка с въвеждането на нови системи за разделно събиране и преустановяване експлоатацията на общинското депо и други промени в съществуващите практики за управление на отпадъците в общината

Постоянен

Началник звено „Чистота”

 

 

 • Обем на поставените съдове за събиране на смесени битови отпадъци на жител

 • Обем на поставените съдове за разделно събиране на отпадъци на жител

1.2.

Обновяване на нискоефективните и амортизираните съдове и транспортна техника

Веднъж годишно

Звено „Чистота” Началник звено „Чистота”

В зависимост от оценката на необходимите инвестиции

Общински бюджет

 • Процент съдове с изтекъл амортизационен срок

1.3

Подготовка на мотивирано заявление до директора на РИОСВ за издаване на мотивирана заповед, с която дава съгласие за освобождаване от дължимите отчисления за депониране на битови отпадъци – по реда на глава шеста от Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци

Ежегодно до 30 ноември

Началник звено „Чистота”

-
2

ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА СМЕСЕНИТЕ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

2.1.

Изследване параметрите на компоста, произведена в регионалния център за да се определи дали отговаря на изискванията за качество съгласно Наредбата за третиране на биоотпадъците

31.12.2018

РУС, Началник звено „Чистота”

5 000

Общински бюджети на общините от региона

 • Проведени пробовземания и анализи

2.2.

Доизграждане, въвеждане в експлоатация и поддържане на съоръженията за третиране на отпадъци в съответствие с действащите нормативни изисквания.

Постоянен

Община Никопол, РУС, оператори на съоръженията за третиране на отпадъци

 

Общински бюджети и бюджетите на операторите на съоръженията за третиране на отпадъци

 • Дата на въвеждане в експлоатация на инсталацията за сепариране

 • Дата на въвеждане в експлоатация на съоръжението за компостиране

2.3.

Мониторинг на съоръженията в съответствие с условията на KP.

Постоянен

Община Никопол, РУС, общини от региона, оператори на съоръженията за третиране на отпадъци

 

Общински бюджети и операторите на съоръженията за третиране на отпадъци

 • Спазване на заложените изисквания в КР

2.4.

Спазване на критериите и процедурите за приемане на отпадъци на депо. Извършва най-малко веднъж годишно на изпитване за установяване на съответствието на приеманите отпадъци.

Постоянен

Оператор на регионалното депо

 

оператор на депото

 • Брой извършени изпитвания за установяване на съответствието

2.5.

Почистване от отпадъци на общинските пътища - пътя, земното платно, пътните съоръжения, обслужващите зони, и др. и осигуряване на съдове за събиране на отпадъците и транспортирането им до съоръжение за тяхното третиране

Постоянен

Началник звено „Чистота”, Звено „Чистота”

20 000

Общински бюджет

 • Брой проведени дейности за почистване на пътища

 • Количества събрани отпадъци

2.6.

Изграждане на клетка 1 на регионалното депо и закриване и рекултивация на общинското депо

2015

Началник звено „Чистота”, общини от РУС

По проект

Бюджети на общини от РУС

 • Дата на въвеждане в експлоатация на регионалното депо

 • Дата на стартиране на рекултивацията

 • Дата на завършване на рекултивацията

2.7.

Подобряване на контрола н предотвратяване нерегламентираното изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места, изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците.

постоянен

Инспектори, Началник звено „Чистота”,

Звено „Чистота”
 
 • Брой установени нарушения

 • Брой и размер на наложени санкции

3

НОРМАТИВНО РЕГУЛИРАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ И УСКОРЯВАНЕ ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ3.1.

Периодично актуализиране на общинската наредба по чл. 22 от ЗУО за определяне условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, на своя територия, разработена съгласно изискванията на този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на Закона за местните данъци и такси.

Въвеждане на изисквания към площадките за предаване на отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло, в т.ч. условията за регистрация на площадките, както и условията за предаване на отпадъци на площадките по чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО.31.12.2015 г.

Началник звено „Чистота”, Общински съвет

 

 

 • Въведени нормативни изисквания

3.2.

Определяне с актуализирането на Общинската наредба по чл. 22 от ЗУО на задълженията на собствениците или наемателите на търговски обекти, собствениците (или наематели) на еднофамилни жилища за изпълнение на новите изисквания за разделно събиране на масово разпространени и биоразградими отпадъци (в т.ч. биоотпадъци) и др.-

Постоянен

Началник звено „Чистота”, Общински съвет

 

 

 • Въведени нормативни изисквания

3.3.

Въвеждане на допълнителни отговорности, забрани, задължения с цел осигуряване разделното събиране на биоотпадъци и рециклируеми отпадъци, за които не се прилага принципът отговорност на производителя, включване на нови задължения към изпълнителите извършващи предварително третиране и компостиране с цел осигуряване спазването на изискванията за качество към компоста

31.12.2016

Началник звено „Чистота”, Общински съвет • Въведени нормативни изисквания

3.4.

Актуализация на общинската програма за управление на отпадъците при промяна на фактическите и/или нормативните условия.

Постоянен

Началник звено „Чистота”, Общински съвет

15 000

Общински бюджет

 • Актуализация на програмата

3.5.

Участие във вземането на решения на регионалните сдружения за управление на отпадъците.

постоянен

Кмет на Община, Началник звено „Чистота”, Общински съвет

-

-

 • Брой проведени заседания

3.6.

Ефективно прилагане на законодателството по управление на отпадъците, чрез извършване на периодични проверки за спазване на изискванията и налагане на ефективни санкции, както и ясно и надлежно документиране на резултатите от проверките.

Постоянен

Инспектори, Началник звено „Чистота”

 

 

 • Брой извършени проверки

 • Брой наложени санкции

4

ОСИГУРЯВАНЕ НА БАЗА ДАННИ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ3.1.

Извършване на морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци, образувани на територията на съответната община, съгласно методика, утвърдена със заповед на министъра на околната среда и водите

На всеки 5 год.

Началник звено „Чистота”,

 10 000

 Общински бюджет

 • Честота на извършване на морфологични анализи спрямо нормативно регламентираната

3.2.

Създаване на информационна система за регистриране и отчитане на количествата рециклируеми отпадъци и биоотпадъци, с цел мониторинг изпълнението на целите за рециклиране на битови отпадъци и целите за събиране и оползотворяване на биоотпадъци, количествата биоразградими отпадъци отклонени от депа, в която да постъпват данни за:

 • Разделно събиране на рециклируеми отпадъци, за които не са отговорни ООп

 • разделно събрани и компостирани био-отпадъци чрез общинската система

 • Рециклиране на отпадъци от опаковки - от Организации по оползотворяване

 • Сортиране и предаване за рециклиране

 • Разделно събрани и рециклирани отпадъци чрез изкупуване в пунктове на търговска основа - от домакинствата и бизнеса

 • Домашно компостиране

 • Разделно събрано и предварително третирано ИУЕЕО

 • Разделно събрани и разкомплектовани ИУМПС

 • Разделно събрани и рециклирани ИУГ

 • Разделно събрани и рециклирани НУБА

 • Разделно събрани и предварително третирани ЕГО

 • Разделно събрани отпадъци от зелената система на общината

 • Разделно събрани отпадъци чрез общински площадки за безвъзмездно приемане.

 • Произведен компост

 • Депонирани предварително третирани отпадъци

 • Депонирани нетретирани отпадъци

31.12.2016

Началник звено „Чистота”

10 000

Общински бюджет

 • Дата на въвеждане в действие

 • Обхванати видове отпадъци спрямо видовете отпадъци необходими за доказване изпълнението на количествените цели

4

УКРЕПВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОТГОВОРНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

4.1.

Подобряване на административния капацитет на общината за контрол на управлението на дейностите с отпадъци, чрез осигуряване на достатъчен, подходящо квалифициран и мотивиран персонал, включително назначаване на допълнителен персонал и осигуряване на достатъчни и подходящи технически ресурси (оборудване и т.н.).

Постоянен

Кмет на община Никопол, Началник звено „Чистота”

 

Общински бюджет, ОП , Административен капацитет

4.2.

Обучение на специалистите в общинските администрации, ангажирани с прилагане на законодателството по управление на отпадъците.

Постоянен

Началник звено „Чистота”

 

Общински бюджет, ОП . Административен капацитет

 • Брой проведени обучения

4.3.

Преценяване на разпределението на функциите и задачите между общинската администрация и регионалните структури и въз основа на това извършване на обосновка необходимостта от допълнителен персонал, обучението и квалификацията му, осигуряване на подходяща техника и оборудване, за да се гарантира екологосъобразното управление на отпадъците в общината.

Постоянен

Началник звено „Чистота”, РУС, Звено „Чистота”,

 

 

 • Съотношение между броя на поставените задачи и реално изпълнените

5

УВЕЛИЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В СЕКТОРА И ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ "ОТГОВОРНОСТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ" И "ЗАМЪРСИТЕЛЯТ ПЛАЩА" В СИСТЕМА ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

5.1.

Оптимизиране на размера н изразходването на такса "битови отпадъци" и заделяне на адекватни средства за покриване на разходите за събиране и транспортиране на отпадъците; предварително третиране, експлоатация, мониторинг, закриване и след експлоатационни грижи за регионалните съоръжения за период от 30 години; прилагане на разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата, биоотпадъци, масово разпространени отпадъци, рециклируеми отпадъци, за които не се прилага принципът отговорност на производителят и засилване на контрола по нерегламентираните замърсявания.

Постоянен

Началник звено „Чистота”

 

 

 • Съотношение между приходите и разходите за управление на отпадъците

 • Спазване на границата за поносимост

5.2.

Проучване на възможностите за привличане на частни инвестиции, чрез различни схеми за публично частно партньорство в предстоящите за изграждане площадки за безвъзмездно приемане, инсталация за открито компостиране, както и в системите за разделно събиране на биоотпадъци и рециклируеми отпадъци.

31.12.2015 г.

Началник звено „Чистота”

 

 

 • Брой проекти за ПЧП

 • размер на инвестиционните и експлоатационните разходи на проектите с ПЧП

5.3.

Определяне на приоритетни проекти за финансиране чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.) или други форми на финансиране извън бюджета на общината

31.12.2015

Началник звено „Чистота” , общини от региона • брой на идентифицираните необходими проекти спрямо броя на апликационните форми

5.4.

Подготовка на формуляри за кандидатстване по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.) на идентифицираните приоритетни проекти.

2015 – 2016 в зависимост от датите на сесиите за представяне на проектопредложения

Началник звено „Чистота”, общини от региона
Общински бюджет - съфинансиране

 • брой на изготвените и подадените апликационните форми

6

УТАЙКИ ОТ КАНАЛИЗЦИЯ И ПСОВ6.1.

Проучване на възможностите и сключване на споразумение за използването утайките от канализацията за рекултивация

31.12.2016

ВиК

съгласно програмата на ВиК ЕООД

съгласно програмата на ВиК ЕООД

 • Количества на третираните утайкиСподели с приятели:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   31


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница