За периода 2015-2020страница21/31
Дата02.02.2017
Размер4 Mb.
Размер4 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   31

Таблица 14.Индикатори за изпълнение на подпрограмите


Индикаторите са определяне степента изпълнението и могат да се структурират в три взаимосвързани групи:

 • Индикатор за продукт: измерват се физически или монетарни единици;

 • Индикатор за резултат: свързват се с преките и непосредствени ефекти, създадени в хода на изпълнение на програмата за управление на отпадъците;

 • Индикатор за въздействие: свързани са с последствията от мерките в програмата извън непосредствените ефекти върху неговите преки бенефициенти.

За да се реализира наблюдението на изпълнението и най-вече оценката (съсредоточена върху конкретните резултати), се изисква целите, приоритетите и мерките да се измерват с конкретни индикатори, предварително определени и количествено изразени.

Индикаторите допринасят за установяване постигането на целите и приоритетите на националното законодателство, стратегическите цели и съответстващи им индикатори както следва: • 100% обхващане на населението на общината в система за организирано сметосъбиране на битовите отпадъци;

 • Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците в депа отговарящи на нормативните изисквания;

 • Въвеждане на системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки в съответствие с минималните технически изисквания на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки – минимален брой жители обслужвани от контейнери за разделно събиране, минимален обем на контейнерите и др.;

 • Постигане на целите за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъци;

 • Постигане на целите за рециклиране на битови отпадъци;

 • Постигане на целите за отклоняване на биоразградими отпадъци от депа за отпадъци.

Индикаторите следва да допринасят за установяване постигането на целите за подобряване качеството на услугите или реализирани икономии за бюджета на общината:

 • Общия обем на поставените съдове - литра на жител.

 • Намаляване на количеството депонирани отпадъци – т.е. спестен обем от капацитета на регионалното депо вследствие на предварително третиране, отделяне на масово разпространени отпадъци или други оползотворими отпадъци ;

Индикаторите за оценка реализацията на програмата, макар и базирани на конкретни числа, следва да отразяват тенденции в развитието на общината. Такива могат да бъдат стойностите, изразени като процент от цялото, за да се проследи тенденцията, сравнена с изходното положение (както е и в случая намаляването на количеството депонирани отпадъци). В същото време данните за самото оценяване трябва да са редовни (официализирани), верифицирани, релевантни (в съответствие) и прости.

ИНДИКАТОРИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА МЕРКИТЕ ПРЕДВИДЕНИ В ПОДПРОГРАМИТЕПОДПРОГРАМА

ОСНОВНИ ИНДИКАТОРИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛТА

1

Подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци

1.1.

Оптимално използване на икономически инструменти и други мерки за стимулиране на предотвратяването на отпадъци

 • сравнение на количеството образувани битови отпадъци спрямо предходни години

 • сравнение на количеството образувани фракции битови отпадъци спрямо количеството на същите фракции през предходни години

1.2.

Намаляване количеството на опасните отпадъци в потока на битовите отпадъци

 • Количества опасни отпадъци от домакинствата събрани чрез мобилни пунктове и количества предадени на площадка за безвъзмездно предаване

 • процент на обхванато население от системи за събиране на опасни битови отпадъци

2

Подпрограма с мерки за разделно събиране и достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъците от хартия, метали, пластмаса и стъкло

2.1.

Въвеждане на системи за разделно събиране, с цел оползотворяване и рециклиране на отпадъци – отпадъци от опаковки, други масово разпространени отпадъци, други рециклируеми отпадъци

 • мин.50% от общото тегло на отпадъците от хартия, картон, пластмаси, метали и стъкло са подготвени за повторна употреба и рециклиране (2020 г.)

 • население, обхванато от отделните системи за разделно събиране при зададени минимални технически изисквания за брой жители обслужвани от контейнер

 • количеството на масово разпространените отпадъци, събрано разделно от организациите по оползотворяване спрямо количеството, което им е необходимо за изпълнение на целите за събиране и оползотворяване, като се отчете делът на населението на общината спрямо населението на страната – с цел установяване дали са изпълнени целите на ниво община

 • процент от населението с положителен отговор на анкети за установяване степента на удовлетвореност от предоставяните услуги за разделно събиране на отделните видове отпадъци

3

Подпрограма с мерки за разделно събиране и достигане на целите и изискванията за биоразградимите и биоотпадъците

3.1.

Въвеждане на системи за разделно събиране, с цел оползотворяване на биоразградими отпадъци

 • мин. 50% от количеството на битовите биоотпадъци образувани през 2014 г. са б са разделно събрани и оползотворени разделно събрани и оползотворени (2020 г.)

 • население, обхванато от системи за разделно събиране

 • количеството на био отпадъци, събрано разделно спрямо количеството, което е необходимо за изпълнение на целите

 • процент от населението с положителен отговор на анкети за установяване степента на удовлетвореност от предоставяните услуги за разделно събиране на био отпадъци

3.2.

Намаляване на количествата депонирани биоразградими отпадъци

 • количеството депонираните биоразградими битови отпадъци е до 35% от общото количество на същите отпадъци, образувани в Република България през 1995 г. (2020 г)

4

Подпрограма с мерки за прилагане на изискванията за строителни отпадъци и отпадъци разрушаване на сгради

4.1.

Въвеждане на правила и отговорности за одобряване на планове за управление на строителни отпадъци

 • 2020 г. - мин. 70% от общото тегло на строителните отпадъци са подготвени за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване
5

Подпрограма с мерки за закриване и рекултивация на депото в м. Карач дере

5.1.

Ликвидиране на стари замърсявания от депа и нерегламентирани сметища

 • закриване и рекултивация на депото в м. Карач дере

 • брой и площ на закритите нерегламентирани сметища и стари замърсявания с битови отпадъци, площта им и съотношението й спрямо площта на идентифицираните нерегламентирани сметища и стари замърсявания с битови отпадъци

6

Подпрограма с мерки за прилагане на разяснителни кампании и информиране на обществеността по въпросите на управление на отпадъците

6.1.

Повишаване на общественото съзнание

7

Подобряване на организацията по събиране и транспортиране на отпадъците


7.1.

Разработване и прилагане на модерна, многофункционална система за събиране и транспортиране на битови отпадъци

 • процент на обхванотото население от организирани системи за сметосъбиране на общинско ниво

 • обем на поставените съдове на жител - литра на жител

 • процент от населението с положителен отговор на анкети за установяване степента на удовлетвореност от предоставяните услуги за събиране на битови отпадъци

8

Предварително третиране и Екологосъобразно обезвреждане на отпадъци

8.1.

Въвеждане на система за обезвреждане на отпадъци на регионален принцип

 • количество на отпадъците, което се обезврежда на регионалното депо спрямо общото количество на образуваните отпадъците

 • количество на предварително третираните (стабилизираните) преди депониране отпадъци спрямо общото количество на депонираните отпадъци

9

Правно регулиране на управлението на отпадъците и ускоряване прилагането на законодателството и политиката в областта
Ефективно прилагане на законодателството по управление на отпадъци

 • брой на извършените проверки на лица, извършващи дейности с отпадъци или при чиято дейност се образуват отпадъци

 • брой на наложените санкции и сума на глобите

10

Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците

Разработване и прилагане на централизирана информационна система за отпадъците

 • видове отпадъци от необходимите за изпълнение на количествените цели включени в централизирана информационна система

 • разлика между количествата отчетени към общината и към ИАОС – проверка за достоверност

11

Укрепване на административния капацитет на институциите, отговорни за управлението на отпадъците в страната
Подобряване на капацитета на общинските администрации за установяване на интегрирани и ефективни системи за управление на отпадъците

 • броят на извършените проверки и други дейности, свързани с управление на отпадъците спрямо броят на експертите ангажирани с тези дейности в съответната община

Освен изброените по-горе общи индикатори, за всяка от мерките предвидени в в плановете за действие към подпрограмите са посочени индикатори за изпълнение. Конкретният набор от индикатори може да бъде променян, разширяван и допълван с актуализацията на програмата за управление на отпадъците.Сподели с приятели:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   31


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница