За периода 2015-2020страница22/31
Дата02.02.2017
Размер4 Mb.
Размер4 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   31

Таблица 15.Координация с други общински и регионални планове н програми


Общинската програма за управление на отпадъците е елемент от цялостната регионална и общинска система за планиране, поради което в този раздел e представена връзката между програмата и други областни и общински програмни документи. При разработването на целите на общинската програма са взети предвид анализите и предвижданията на други областни и общински програмни, от които пряко или косвено произтичат част от мерките, заложени в настоящата програма. От своя страна изпълнението на програмата ще допринесе в по-малка или по-голяма степен постигането на целите на областните и общинските планови документи, посочени по-долу в настоящия раздел.

15.1Областна стратегия за развитие на област Плевен за периода 2014 – 2020 г.


Стратегическата част на ОСР Плевен се разработва в контекста на актуалното социално икономическо състояние на областта и в съответствие със стратегическата ориентация на регионалната политика в Европейския съюз и националните цели и приоритети за регионално развитие. Стратегията е съобразена с новите цели и приоритети, както и с финансовите условия на политиката за сближаване на ЕС през периода 2014-2020 г.

формулирани са 4 Стратегически цели(СЦ) реализирането, на които ще доведе до постигане на желаното социално-икономическо и екологично състояние на областта. За постигане на дефинираните цели са определени седем приоритетни области (ПО) на интервенции, съдържащи пакети от мерки. В областта на управлението на отпадъците ключови са:Приоритетна област 6: Природа за бъдещите поколения

Опазването на природата е в основата на концепцията за устойчиво развитие. Мерките на Приоритетна област (ПО) 6 са с акцент върху подобряване на компонентите на околната среда, защитата на природното наследство и популяризиране на биологичното разнообразие. Тази област допринася за постигането на СЦ 3 „Развитие на модерна инфраструктура, висококачествени комунални услуги и на по-добри условията на живот в урбанизирана среда” и СЦ 4 „Съхраняване на природното и културно наследство на областта за бъдещите поколения” на настоящата стратегия. ПО 6 пряко съответства на приоритет 3.3 „Опазване на околната среда и биоразнообразието“ на СЦ 3 „Подобряване на териториалната устойчивост и свързаност“ на РПР на СЗР 2014-2020г.Мярка 6.3 от ПО се отнася за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците. Като приоритетен проект е отбелязан Проекта „Изграждане на система за управление на отпадъците в регион Левски”;

Мярка 6.4 Развитие на интегрирана система за оползотворяване и повторно използване на отпадъците включва следните дейности:

 Изграждане на сепараторни площадки за третиране на отпадъци;

 Изграждане на регионални / местни центрове за рециклиране на строителни отпадъци;

 Изграждане на системи за компостиране на биологични отпадъци.15.2Общинският план за развитие


Основния документ за формирането на цялостна, средносрочно ориентирана и ресурсно обезпечена политика за управление на базата на местните приоритети и интереси на гражданите в общината е Общинският план за развитие (ОПР) на община Никопол. В него е обособен приоритет Екологично развитие с предвидени мерки за въвеждане в експлоатация на депо за твърди отпадъци, изграждане на ПОСВ в гр. Никопол, развитие на система за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки, премахване на нерегламентираните сметища в общината, внедряване на съвременна техника за сметосъбиране, сметоизвозване и специализирани съдове за отпадъци, полагане на грижи за складовете за пестициди и хербициди с оглед правилното им съхранение и обезвреждане, повишаване на познанията, културата и съзнанието на децата и населението по въпросите на опазването на околната среда и устойчивото развитие, подобряване капацитета на стопанските сектори за управление на дейности, които въздействат върху околната среда, чрез масово прилагане на доброволни екологични схеми в индустриалния сектор, привличане и повишаване участието на обществеността в процеса на вземане на решения и осигуряване на широк достъп до информация.

15.3Програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на нормите за фини прахови частици в Никопол


В Програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на нормите за фини прахови частици в Никопол са предвидени мерки за ограничаване на използването за отопление в бита на твърди горива с лоши екологични характеристики в т.ч. въвеждане на забрана за палене и изгаряне на отпадъци на открито, в административни, обществени и битови инсталации за отопление.


Таблица 16.Система за наблюдение, контрол и отчитане на изпълнението на общинската програма за управление на отпадъците


В настоящия раздел са представени правилата за наблюдение и контрол и отчитане на изпълнението на програма за управление на отпадъците с цел да се осигури проследяване и измерване на постигането на основните цели на програмата и на ефективността в хода на нейната реализация.

Наблюдението представя съотношението между поставените цели, вложените ресурси, извършените действия, постигнатите резултати и осъществените въздействия. Контролът улавя условията, в които се пораждат отклоненията, бързо реагира за тяхното предотвратяване и отстраняване.

16.1Вътрешно и външно наблюдение за изпълнението


Наблюдението за изпълнението на програмата ще се осъществява както вътрешно в рамките на общинската администрация така и външно от страна на заинтересованите лица и широката общественост. Външното наблюдение е от особена важност по отношение на проверката на качеството и резултатите от вътрешния мониторинг.

Вътрешното наблюдение ще се извършва от експерти – служители в общинската администрация, съобразно отговорностите им за осъществяване на съответните мерки описани в плановете за действие. При него се акцентира върху разпределението на наличните ресурси, разходването на отпуснатите средства, изпълнението на задачите, спазването на сроковете, възникването на непредвидени обстоятелствата, предлагането на уместни промени, внасянето на своевременни корекции, както и върху установяването на действителния напредък в прилагането на определена политика (програма, проект) в дадена област. Вътрешното наблюдение трябва да е ежедневна дейност на експертите.

Като резултат от вътрешния мониторинг е изработването на годишните отчети за изпълнение на програмата за управление на отпадъците, които ще се предоставят на органа за наблюдение и контрол. наблюдение на общинския план за развитие е общинският съвет. В съответствие с чл. 52, ал. 8 от ЗУО програмата се приема от общинския съвет, който контролира изпълнението ѝ. Също така, кметът на общината трябва да информира ежегодно в срок до 31 март общинския съвет за изпълнението на програмата през предходната календарна година, като за резултатите от наблюдението на изпълнението ще се разработва годишен отчет. Програмата за управление на отпадъците ще се публикува на интернет страницата на общината с цел осигуряване на обществен достъп.

Външното наблюдение ще се осъществява от неправителствени организации, заинтересовани лица и широката общественост. Външният мониторинг създава допълнителна сигурност по отношение на независимостта, откритостта, обективността и прозрачността при оценката на междинните и крайните резултати, като за целта ще се осигури достъп до необходимата информация за да може да се оцени точното съответствие на реалното изпълнение с набелязаните мерки и на ефективното усвояване на финансовите средства.
Сподели с приятели:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   31


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница