За периода 2015-2020страница23/31
Дата02.02.2017
Размер4 Mb.
Размер4 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   31

16.2Източници на информация за извършване на наблюдение и оценка


Оценката на изпълнението на програмата за управление на отпадъците се извършва чрез сравняване на постигнатите резултати с данните за изходното състояние. Освен обективните технически и икономически резултати е необходимо да бъдат отчетени и неподлежащите на количествена оценка резултати, както и косвените резултати. В резултат на оценката могат да бъдат предложени промени в някои от целите и параметрите на програмата, както и промени в инструментите за тяхното изпълнение.

Основните надеждни източници на информация за извършване на оценката са: • Годишни отчети за изпълнение на програмата за управление на отпадъците на общината от предходни години;

 • Информация на подадените, изпълнявани, прекратени и изпълнени проекти, в т.ч. финансирани от европейските фондове;

 • Информация относно предишни осъществени планове и проекти на местно ниво;

 • Годишни доклади за изпълнение на бюджета на общината;

 • Данни от Национален статистически институт и Териториално статистическо бюро;

 • Данни от Дирекция “Мониторинг на околната среда” към Изпълнителна агенция по околна среда;

 • Годишни доклади по околна среда (ГДОС) за изпълнението на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително – за съоръжения и инсталации за третиране на отпадъците;

 • Заповеди на кмета на общината за дейности свързани с управлението на отпадъците;

 • Протоколи от заседанията на общите събрания на регионални сдружения за управление на отпадъците;

 • Годишни отчети на регионалните сдружения на общините

 • Платежни документи за извършени услуги от дружества – подизпълнители на общината;

 • Отчети по договори между общината и дружества извършващи услуги по управление на отпадъците на територията на общината (напр. Организации по оползотворяване);

 • Годишни отчети до ИАОС, подадени от дружества извършващи дейности на територията на общината

 • Протоколи от публични обсъждания, работни срещи, тематично свързани с реализацията на програмата за управление на отпадъците;

 • Въпросници и/или анкетни карти за анкетиране на гражданите в общината;16.3Метод за извършване на оценка на годишните цели по програмата


За извършване на оценка на постигането на поставените в плановете за действие към подпрограмите годишни цели през съответната отчетна година ще се използва метода на оценка на индикаторите. Индикаторите за оценка на изпълнението на програмата са представени в раздел VI и последната колона на плановете за действие и са разработени с цел измерване на напредъка по реализация на всяка от подпрограмите.

Прилагането на този метод е непрекъснат процес на мониторинг и отчитане на постиженията и на напредъка по отношение на предварително определените цели чрез измерване стойностите на ключовите индикатори.

При този метод се установява дали мерките са изпълнени чрез измерими стандарти/индикатори. В този случай, текущата оценка служи като система за ранно предупреждаване и като средство за подобряване на отчетността пред обществото. Това позволява да се следи динамиката на оценяваните процеси.

Мониторингът и оценката предполагат изследване на базисна изходна ситуация и проследяване с времето на промените, до които довеждат интервенциите в резултат от прилагането на програмата за управление на отпадъците. В анализа на състоянието (Приложение №1) програмата за управление на отпадъците съдържа изходни данни, чрез които се описва проблемът или съществуващата ситуация преди въвеждането на новата политика. Съответно въз основа на индикаторите ще се изследва новата ситуация на базата на сравнение с изходната, описана в анализа на състоянието. Ако изходните данни не са налични, за измерител на промените във времето ще се използват целеви въпросници и анкетиране на експерти в съответната област и/или граждани на общината.


16.4Работна група за наблюдение (мониторинг) на изпълнението на програмата за управление на отпадъците


Кметът на общината ще определи координатор и ще създаде работна група за наблюдение реализацията на програмата за управление на отпадъците. Групата за наблюдение ще включва представители на общински експерти и ръководители, представители на социално-икономическите партньори – медии, представители на граждански и бизнес организации.

Работната групата за наблюдение изпълнението на програмата за управление на отпадъците ще има задължения да: • преразглежда, определя целевите стойности и утвърждава индикаторите за наблюдение относно изпълнението на програмата за управление на отпадъците;

 • периодично набира, структурира и анализира информация и данни, извършва преглед на постигнатия напредък, които предоставя и експертите при подготовка на годишния отчет;

 • обсъжда резултатите и степента на достигане на целите и приоритетите;

 • в работен план разглежда препоръките и предлага конкретни стъпки за прилагането им.

 • подготвя документи от проведените срещи и от работата на работната група.


ПРИЛОЖЕНИЕ №1. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ПРОГНОЗИТЕ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ


За Община Никопол не са характерни проблемите на големите административни, търговски и промишлени центрове по отношение на количествата и видовото разнообразие на генерираните отпадъци. Въпреки това предизвикателствата пред общината са значителни поради ограничения ресурс, който може да отдели за прилагане на нововъведените нормативни изисквания в областта на управлението на отпадъците.

Отпадъците замърсяват околната среда, ограничават използваемостта на земята, създават санитарно-хигиенни проблеми и са своеобразен дразнител на естетическите възприятия на хората. В резултат на протичащите в периода на натрупването им физични, химични и биологични процеси те се превръщат в многофакторен замърсител на околната среда, оказващ силно негативно въздействие върху повърхностните и подземни води, въздуха и почвите, с което създават сериозен здравен риск за населението. От друга страна те са ценен енергиен и суровинен източник и тяхното минимизиране, повторна употреба и оползотворяване води до съхранение на природните ресурси. Намаляване или ограничаване на замърсяването и оползотворяване могат да се осъществят с помощта на нови технологии, в подходяща икономическа среда. Предвид на това, решаването на проблемите изисква регионално коопериране, интегрираност на подходите, внедряване на нови технологии, създаване на подходяща икономическа среда и нормативна база.

Съгласно Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, настоящата програма за управление на дейностите по отпадъците разглежда посочените в чл.2, ал.1 от ЗУО отпадъци, а именно:


 • Битови отпадъци (БО);

 • Производствени отпадъци (ПО);

 • Строителни отпадъци (СО);

 • Опасни отпадъци (ОО).

Сподели с приятели:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   31


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница