За периода 2015-2020страница25/31
Дата02.02.2017
Размер4 Mb.
Размер4 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   31

Анализ за отпадъците


Информацията за количествата и състава на отпадъците е от много голяма важност за вземане на правилни решения за управлението им и оразмеряването на системите, инсталациите и съоръженията за третиране.

Представеният анализ на съществуващото състояние по управление на отпадъците се основава на информация за образуването, съхранението, обезвреждането и оползотворяването на отпадъци за периода 2010 -2014 година. При изготвянето на оценката за битови и производствени отпадъци са използвани налични данни в общинска администрация на база годишни отчети на битови, производствени, строителни и опасни отпадъци, подадени от предприятия и фирми /по реда на горната Наредба №9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности /за периода 2010-2011/, Наредба № 2 от 22 януари 2013 г.за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /за 2012-2013 г./ и Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (за 2014 г.). Използвани са също данни от Регионалното сдружение за управление на отпадъците (РСУО), както и други информационни източници като НСИ, Евростат, МОСВ, ИАОС, оператори, фирми и организации с които общината има договори, отнасящи се до събиране и оползотворяване на отпадъци и др. Резултатите от проучванията и направените допускания в рамките на проект “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)“ също бяха отразени при разработването на анализа на отпадъците, в случаите когато липсва базова информация за количествата и морфологичния състав на отпадъците.


Анализ на битовите отпадъци


Твърдите битови отпадъци се състоят от органични и неорганични съставки. Съотношението на компонентите в състава на отпадъците е променливо и зависи от редица фактори:

  • Степен на благоустроеност на населените места;

  • Тип на селищната система;

  • Климатични условия;

  • Стандарт на живот и култура на населението;

  • Демографски условия и др.

По смисъла на ЗУО "Битови отпадъци" са отпадъците, които се образуват от домакинствата и отпадъците, които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от домакинствата, с изключение на производствени отпадъци и отпадъци от селското и горското стопанство. Подобните отпадъци не изискват специален подход при събиране, транспортиране и третиране. Могат да се изхвърлят в обикновени контейнери, да се събират от колите и персонала без да има специални изисквания. Те се състоят главно от хартия, пластмаси, стъкло, метали хранителни отпадъци, градински отпадъци. Голяма част от този поток може да се рециклира.

Твърдите битови отпадъци - битова и улична смет, опаковъчни материали, кухненски и градински отпадъци, стари мебели и др. са хетерогенен материал с непрекъснато променящи се свойства - химически и фракционен състав, плътност, специфична топлина на изгаряне и др. Съставът и количеството им подлежат на сезонни и регионални изменения. Така количеството на твърдите битови отпадъци расте пропорционално на големината на селището, а влагата зависи от сезона. Най-висока влажност битовите отпадъци имат през летните и есенните месеци, когато е увеличен делът на кухненските отпадъци. През зимните месеци в отпадъците преобладават пръст, пепел и хартия, които са с незначително съдържание на влага.

Количеството, съставът и свойствата на ТБО зависи от редица фактори: култура на жителите, степен на благоустрояване, вид на отопление на сградите, климатични фактори и др. Основен показател при дефиниране на количеството на ТБО е нормата на натрупване, показваща количеството отпадъци, образуващи се от установена разчетна единица (1 човек) за определен период от време (година, денонощие). Нормата на натрупване се определя както в единица маса (кг, т), така и в единица обем (м3\ л):

а = В/Р. Т където

а - норма на натрупване;

В - количество на отпадъците, (т или м\) ;

Р - разчетна единица (човек идр.):

Т период от време.

Количеството, състава и свойствата на ТБО са показатели, на чиято основа се формира цялостната политика на управление на отпадъците. В "Националния статистически годишник" е отчетена норма на натрупване за обхванатото с дейност "сметосъбиране" население в страната, по около 500 кг./ж./год.

Данните за отпадъците са въз основа на докладваните количества от дружеството, което извършва събиране на битовите отпадъци в общината. На депото в местността „Карач дере” не се прилага процедура по регистриране на отпадъците.

През периода 2009-2014 г. битовите отпадъци варират в границите между 294 и 484 кг./жител/година (Таблица 1). Нормата на натрупване на отпадъците достига най-висока стойност през 2009 г., когато са докладвани 5131 тона битови отпадъци, събрани от Община Никопол.
  1. Докладвани количества събрани битови отпадъци от Община Никопол и норма на натрупване

Година

Количество битови отпадъци

Тон


Население общо (обслужвано и необслужвано) по данни на НСИ

Жители


Норма на натрупване

кг. /ж ./год.2009

5131

10602

484

2010

3043

10366

294

2011

3846

9205

418

2012

3355

9019

372

2013

3579

8835

405

2014

3600

8684

415


Морфологичен състав на битовите отпадъци
Морфологичният състав е основен физичен показател на ТБО и представлява съдържанието на частиците, които ги съставят (хартия, метали, пластмаси, стъкло и др.), изразено в процент от общото им тегло.

Относителният дял на материалите в битовите отпадъци е както следва - Таблица 2:

Таблица 17.Морфологичен състав на ТБО


Битови отпадъци

Количество, %

Органични

45

Хартая и картон

14

Пластмаси

19

Стъкло

10

Метали

2

Текстил

2

Инертни

3

Други, в т. число кожи, сгурия, гуми и др.

5

Източник: Доклад от основно охарактеризиране на битовите отпадъци на община Никопол – 2014 г.

Получените средностатистически величини, определени въз основа на оценката за морфологичния анализ показват, че делът на подлежащите на рециклиране материали в изследваните партиди е около 45%. От тях основен дял заема групата на пластмасовите, хартиените и картонените опаковки.

С Наредба №8/24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване на отпадъци (заменена с Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци) са въведени изисквания за поетапно намаляване количеството на депонираните биоразградими отпадъци. Към момента не се прилагат практики за осигуряване изпълнението на това изискване. В тази връзка и в съответствие с целите на Национален план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. се предвижда пускането в експлоатация на площадка за компостиране на „зелени” отпадъци в рамките на Регионален център за управление на отпадъците (РЦУО).

Община Никопол е въвела система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, като за целта е сключила договор (№ ДО РСО-ОБ-045/17.04.2014 год.) с Организацията по оползотворяване (ООп) – „Екоколект” АД с подизпълнител „Екофеникс” ЕООД, гр. Свищов. През разглеждания период на общинската администрация са предоставяни отчети за количествата отпадъци от опаковки, събрани в изпълнение на целите на „Екоколект” АД на територията на община Никопол.

Основните параметри на системата и разделно събраните отпадъци от опаковки за периода май-декември 2014 г. са дадени в следващата таблица:

Таблица 18.Основни параметри на системата и количества разделно събрани отпадъци от опаковки за периода май-декември 2014 г.Общо количество отпадъци извозени до сепарираща инсталация

кг.

15140

От жълти контейнери

кг.

15140

От зелени контейнери

кг.

0

Количество рециклируеми отпадъци от опаковки

кг.

5 530

От жълти контейнери (хартия и пластмаса):

кг.

5 530

Хартия общо:

кг.

2860

Пластмаси общо

кг.

2670

РЕТ

кг.

1550

HDPE

кг.

370

LDPE

кг.

750

От зелени контейнери (стъкло):

кг.

0

Извозено количество смесен отпадък до депо

кг.

9 610

ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Обхванато население

бр.

5 819

Разположени контейнери

бр.

 

Жълти контейнери тип Ракла 1100 л.

бр.

28

Зелени контейнери тип Иглу 1180 л.

бр.

14

КРАТНОСТ НА ВДИГАНЕЖълти контейнери

пъти/мес.

2

Зелени контейнери

При запълняемост над 75%

За останалите масово разпространени отпадъци община Никопол няма сключени договори с ООп и липсват данни за проведени кампании на територията на общината за събиране на ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, отработени масла, негодни за употреба гуми и съответно не може да се направи извод за количествата събирани и оползотворени/рециклирани отпадъци.

От представените данни се вижда, че е необходимо разработване на мониторингова система за контрол на разделното събиране на отпадъци от опаковки от населението за повишаване на количествата събраните отпадъци от системите за разделно събиране.

Отпадъци от паркове и гзелената система на града


За отпадъците от паркове и поддържане на зелената система на града няма въведена система и не се събират разделно, съответно няма данни за количествата на тези отпадъци.

Едрогабаритни отпадъци


Специфични мерки за управлението на този вид отпадъци понастоящем не се прилагат.

Производствени неопасни отпадъци


„Производствени отпадъци" са отпадъците, образувани в резултат на производствената дейност на физическите и юридическите лица. Това са количества вещества (продукти, остатъци, суровини и материали), несъдържащи вредни замърсители, създаващи риск за здравето на хората и околната среда, които не могат да се използват в производството (поради липса на технологии или пазар), не могат да бъдат продадени и от конто притежателят желае или е длъжен да се освободи. За тяхното отстраняване обикновено се грижат самите предприятия.

Изискванията за управление на производствените отпадъци са регламентирани в Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС №53/1999 г. /ДВ, бр. 29 от 1999 г./.

На територията на Община Никопол се формира отпадъци типични за производствените предприятия в общината – органични отпадъци от хранително вкусовата промишленост, дървесни и текстилни отпадъци от дървопреработващата и шивашката промишленост. Големите генератори на производствени отпадъци като МАЙР- МЕЛНХОФ и БАТЕРИЯ АД не функционират към настоящия момент. Неопасните отпадъци, образувани от производствените предприятия се смесват с битовите отпадъци и се депонират на общинското депо.

За планиране на капацитета на общинската система за събиране и транспортиране на отпадъците до регионалното депо е необходимо отчитане на количествата на производствените отпадъци от предприятията. За целта е необходима първоначална оценка и получаване на информация от предприятията за количествата отпадъци, за които се ползва общинската система за събиране и транспортиране.


Основните проблеми при третиране на производствените отпадъци са свързани с:

  • липсата на съоръжения за третиране на някои видове отпадъци – напр. рециклиране на текстилни отпадъци, което води до смесването им с битовите отпадъци и невъзможност за отчитане на количествата им;

  • непълното организиране на разделно събиране и оттам невъзможността за рециклиране и оползотворяване и отчитане на количествата;

  • депониране на голяма част от производствените отпадъци, което води до бързото изчерпване на капацитета на регионалното депо;

Проблемите с някои видове отпадъци като черни и цветни метали, хартия, картон, стъкло и някои пластмасови отпадъци са решени до голяма степен - в общините от региона има пунктове за изкупуване на метални и хартиени отпадъци, но общината не получава данни за количествата, което затруднява изпълнението на целите за рециклиране на битови отпадъци.

Строителни отпадъци


Съгласно определението в ЗУО "Строителни отпадъци" са отпадъците от строителство и разрушаване, съответстващи на кодовете отпадъци, посочени в глава 17 от Индекс към Решение 2000/532/БЮ на Комисията от 3 май 2000 г. за замяна на Решение 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква "а)" от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци и следващите му изменения. Това най-общо са отпадъците, получени в резултат на строителната дейност на строителни площадки, както и отпадъци от разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения. Състоят се главно от бетон, тухли, камъни, земни маси и керамика, изолации, дървени материали и пластмаси, хидроизолации, керемиди и др.

Основното количество строителни отпадъци се генерират от дейността на фирми, извършващи строителна и ремонтна дейност.

На територията на общината няма специално депо за СО. Услугите за третиране на СО се изпълняват от Общината, като се депонират на общинското депо м. “ Карач дере”. Депонираните количества не се измерват. Транспортирането на СО се извършва от генераторите на отпадъци и се депонират срещу съответно заплащане. От общинската администрация се издават направления за извозване/третиране на излишни земни маси и строителни отпадъци от строителни обекти на територията на Община Никопол, както и за определяне на мястото и маршрут за извозването и възтановянето на терена след приключването на строително-монтажните работи.

Част от строителните отпадъци не достигат до депото, а се използват като инертни материали за подравняване на терени /частна собственост/ или се струпват незаконно на общински места и образуват нерегламентирани замърсявания. Общината е предприела необходимите мерки за ликвидирането им и за недопускане на повторното им образуване. Генерираните земни маси, депонирани на депото се използват за запръстяване на депонираните отпадъци. Към настоящият момент няма отчетност за количествата земни маси.

Основните проблеми, свързани със строителните отпадъци са неконтролираното изхвърляне на строителни отпадъци от гражданите и фирмите, което води до формирането на нерегламентирани сметища. Въпреки наличието на определено място за извозване и депониране (депо м. “ Карач дере”), често населението неконтролирано изхвърля строителни отпадъци на незаконни сметища. За строителните отпадъци, от обичайните ремонти на жилищата, няма форма, по която да бъдат контролирани.

Друг проблем е изхвърлянето на строителни отпадъци в контейнерите за твърди битови отпадъци, което води до тяхното повреждане, а от тежината им се повреждат и повдигащите механизми на сметосъбиращите специализирани автомобили.


Необходимо е да се предприемат мерки за осигуряване селективното разделяне на отпадъците на мястото на образуване и изграждането и функционирането на съоръжения за материално оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци, което може да се извърши в сътрудничество с другите общини от региона и частния сектор.

Правилното регулиране на дейностите, свързани със строителните отпадъци и контрола върху тях са регламентирани със Закона за управление на отпадъците, Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, съответно с общинската Наредба за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Никопол. В бъдеще общината ще може да получава надеждни данни в случаите, когато извършва процедурите за одобрение на плановете за управление на строителните отпадъци и инвестиционните проекти, както и при проверката на документите с които възложителите на строителството доказват изпълнението на целите за рециклиране на строителни отпадъци.
Опасни отпадъци"Опасни отпадъци" са отпадъците, които притежават едно или повече опасни свойства, посочени в приложение № 3 към ЗУО. Този вид отпадъци се образуват най-вече в промишлените предприятия, но също така и в някои заведения от здравната сфера, а частично и в битовия сектор. Към тях спадат отработени масла и нефтопродукти, негодни за употреба батерии и акумулатори, медицински отпадъци, бои и лакове, детергенти, пестициди и др.

Изискванията за третиране и транспортиране на опасни отпадъци са регламентирани в Наредбата, приета с ПМС №53/1999 г. /ДВ, бр. 29 от 1999 г., Нaредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения (обн., ДВ, бр. 13 от 17.02.2015 г.) и в наредбите за масово разпространените отпадъци.

Количествата на образуваните опасни отпадъци по групи, съгласно Класификация на отпадъците се водят на отчет в РИОСВ.

Лицата, чиято дейност е свързана с образуване, събиране, транспортиране, съхраняване (оползотворяване с код R13 по смисъла на приложение № 2 към §1, т. 13 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО и/или обезвреждане с код D15 по смисъла на приложение № 1 към § 1, т. 11 от ДР на ЗУО), оползотворяване, в т.ч. рециклиране и/ или обезвреждане, включително подготовка преди оползотворяване или обезвреждане на опасни отпадъци, водят отчетни книги и представят годишни отчети. Опасните отпадъци от фирмите се събират и съхраняват разделно в закрити складове и се предават за третиране на физически или юридически лица притежаващи съответното разрешение по ЗУО или Комплексно разрешително, въз основа на писмен договор.

Потокът опасни отпадъци се контролира от действащата нормативна уредба. С цел проследяване на превозите на опасните отпадъци товародателите са длъжни да изготвят идентификационен документ, който се попълва за всеки отпадък последователно от товародателя, превозвача и товарополучателя.

Най- голям дял в общото количество имат отработени моторни и смазочни масла и нефтопродукти, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, както и излезли от употреба флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак.

На територията на общината съществуват склад, в който са складирани пестициди за растителна защита със следните данни съгласно Регистъра на складове и съхраняваните в тях негодни за употреба пестициди:


Номер

55

Населено място

Никопол

Община

Никопол

Област

Плевен

Собственост

общинска

Охрана

неохраняем

Всичко пестициди, (кг), от които:

83,99

Твърди пестициди с неизвестен състав

73,4

Смес твърди и течни пестициди

0

Течни пестициди с неизвестен състав

10,59

ЕКАТТЕ

51723

X изток

24.9078

Y север

43.7008

Склада е в добро състояние, но е без охрана. Предстой, общината да предприеме мерки за окончателно обезвреждане на складираните пестициди.

Дейностите по третиране на опасните отпадъци образувани от дейността на предприятията се извършват в съответствие с разрешителните им документи за дейности с отпадъци без да се ползва общинска инфраструктура.

На територията на общината не действат фирми, притежаващи разрешения, издадени по реда на по реда на глава пета, раздел I от ЗУО, да събират излезли от употреба оловни акумулаторни батерии, както и дружества, които извършват събиране и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) или събиране на отработени моторни масла. Отпадъци от хуманитарната медицина се предават за обезвреждане на лица, притежаващи съответното разрешение за дейности с отпадъци.

В Община Никопол няма организирана система за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата, поради това голяма част от тях се изхвърлят в контейнерите съвместно с неопасните битови и се извозват с тях за последващо третиране.

Поради липса на интерес от страна на организациите по оползотворяване все още няма сключени договори за въвеждане на системи за разделно събиране на излезли от употреба батерии и акумулатори (НУБА); отработени масла; излезли от употреба гуми (ИУГ); излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) на територията на Община Никопол и домакинствата не могат да се освободят от тези видове отпадъци чрез предаването им за разделно събиране и последваща повторна употреба или оползотворяване. Съответно на територията на община Никопол не са обособени „точки” с контейнери за събиране на НУБА и ИУЕЕО или местата за събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба гуми, и отработени масла, както и утвърден график за кампанийното им събиране.Утайки от ПСОВ:


Понастоящем, сектор отпадъчни води, генерира утайки само от почистване на канализацията. Тези материали се депонират на съществуващото депо за ТБО. Утайките не се ползват за оползотворяване в земеделието или за рекултивация.

С изключение на гр. Никопол, канализационна мрежа няма в нито едно населено място на общината. Няма изградени събирателни колектори и пречиствателни съоръжения, което води до заустване на отпадните води директно в река Дунав.

На територията на общината няма ПСОВ. Населението използва основно септични ями.

Болнични отпадъци/Отпадъци от хуманното здравеопазване


Медицинските отпадъци имат някои по специфични характеристики и изискват специално третиране. Болничния отпадък може да носи зарази, поради което следва да бъде отделен от другите смесени отпадъци за се избегне заплахата за общественото здраве. В този отпадък се включват превръзки, остатъци от лекарства и опаковки, лабораторни проби, използвани инструменти и системи, хирургически отпадъци и др.

Отговорността за управлението на болничните отпадъци е на медицинските заведения, в които се образуват. Към момента не функционира система за получаване на данни за болничните отпадъци в общината.

Опасните отпадъци, които могат да се генерират на територията на общината от хуманното здравеопазване са от Многопрофилна болница за активно лечение – Никопол, Медицинска център Никопол, но съгласно действащото законодателство данните не се докладват до общината. В съответствие със ЗУО и Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения (издадена от министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 13 от 17.02.2015 г.) дейностите по събиране и третиране на медицинските отпадъци отпадъци са задължение на лицата които ги образуват и по конкретно:

1. лечебните заведения по чл. 8, 9 и 10 от Закона за лечебните заведения;

2. здравните заведения по чл. 21 от Закона за здравето.
В заключение относно проблеми по отношение на събирането на данни може да се обобщи, че в община Никопол е необходимо създаването на система за събиране и обработка на данни от изпълнителите, които имат договори с общината и предприятията с общинско участие, както и получаването на информация от лица, извършващи събиране на рециклируеми отпадъци на търговска основа и въвеждане на механизми за получаване и оценка на достоверността на отчитаните от организациите по оползотворяване количества. Всичко това ще спомогне за установяване изпълнението на целите за рециклиране на битови отпадъци.Сподели с приятели:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   31


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница