За периода 2015-2020страница26/31
Дата02.02.2017
Размер4 Mb.
Размер4 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците

Събиране и транспортиране на отпадъци

Система за събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци


Дейностите по третиране на битовите отпадъци включват:

 • събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им за 14 бр. населени места;

 • поддържане на депо за ТБО гр. Никопол;

 • лятно и зимно почистване на улици, тротоари и други обществени терени.

Дейностите но сметосъбиране и сметоизвозване се извършва от Звено „Чистота” към Дирекция „Устройство на територията”. В момента Общината сама извършва дейностите по събиране и транспортиране на отпадъците от домакинствата, административните сгради и търговските предприятия и е оператор на депото в м. „Карач дере”.

Ежегодно със заповед на Кмета на Общината се определят районите за организирано сметосъбиране и се утвърждава график за почистване, сметосъбиране, сметоизвозване, снегопочистване и опесъчаване. За 2015г. дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване са определени със Заповед № 380/30.10.2014 г. на кмета на община Никопол.

Организираното събиране, извозване, обезвреждане на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване през 2015 г. се извършва в следните селища (вж. таблица 4).Таблица 19.Организирано сметосъбиране и сметоизвозване на община Никопол за 2015 г.


Населено място

Налични съдове за ТБО

1 куб. контейнери

4 куб. контейнери

Б. Махала

31

43

Санадиново

29

-

Новачене

64

-

Дебово

31

-

Муселиево

43

-

Евлогиево

10

-

Жернов

10

-

Черковица

26

-

Драгаш войвода -

28

-

Любеново

13

-

Лозица

16

-

Асеново

16

-

Въбел

33

-

Никопол

46

-

Допълнителни (Сервиз, постанция, бензиностанция)

3

-

ОБЩО

399

43

Източник: Община Никопол
В община Никопол контейнерите принадлежат на общината и се извършва събиране основно само на битовите отпадъци. По график колите минават и изпразват контейнерите. Сметопочистването и сметоизвозването се извършва по следните графици.

Таблица 20.Графици за събиране и транспортиране на битовите отпадъци – община НикополАвтомобил

Ден от седмицата и маршрут

Пробег /км/

Понеделник

ИВЕКО-ФОРД

Г р. Никопол - сметище и обратно в гр. Никопол

70

МАН

Никопол-Черковица-Въбел - Драгаш войвода-сметище и обратно в гр. Никопол

35

Вторник

МАН

Никопол - Лозица - Любеново -до сметището и обратно в гр. Никопол

50
Сряда
ИВЕКО-ФОРД

Г р. Никопол - сметище и обратно в гр. Никопол

70

МАН

Никопол -Бацова махала-Санадиново- Новачене - до сметището и обратно в гр. Никопол

90

Четвъртък

МАН

Никопол-Асеново-Дебово-Муселиево-до сметището и обратно в гр. Никопол

65
Петък
ИВЕКО-ФОРД

Г р. Никопол - сметище и обратно в гр. Никопол

70

МАН

Никопол-Евлогиево-Жернов-до сметището и обратно в гр. Никопол

50

Почистването и метенето на улиците, парковете и други общински площи, снегопочистване и подръжка на зелените площи се изпълняват от дейност „Чистота” към община Никопол.Таблица 21.

Брой, вид и обем на използваните съдове


За събиране на твърдите битовите отпадъци се използва смесена контейнерна система – със стационарни и сменяеми съдове. Контейнерите се поставят на определени места, от където се обслужват от специализираните автомобили. Съдовете за събиране на твърдите битови отпадъци са дадени в следващата таблица:

Таблица 22.Съдове за събиране на битови отпадъциКонтейнери за отпадъци

Размер [м3]

Количество

Собственик

2014 г.

Броя

Битови отпадъци - тип I, Тип «Бобър»

1,1

399

Община

Битови отпадъци - тип II, 4 м3

4

43

Община

Честотата на извозване на отпадъците за селата е един път седмично, а за град Никопол е два пъти седмично.

Общия обем на поставените съдове е 610 900 литра, което се равнява на 70,35 литра на жител. По този показател община Никопол се доближава до общини със сходен брой жители от област Плевен– Белене (74,52 л./ж.), Гулянци (81,26 л./ж.) и община Долни Дъбник (80,29 л./ж.).

Брой и вид на специализираните автомобили за транспортиране на всеки вид контейнер


Транспортните средства, които се използват за транспортиране на твърдите битови отпадъци са специализирани автомобили.

Таблица 23.Транспортни средства, използвани за транспортиране на битови отпадъциТехнически характеристики

Транспортно средство №

1

2

Година на производство/регистрация

26.11.1997г.

01.04.1995г.

Вип на транспортното средство

Камион МАН

Камион

Ивеко ФордБрой

1

1

Собственост

общинска

общинска

Извозването на еднокубиковите контейнери се извършва с камион „МАН”. Полезен товар на Камиона - 20 м3,което е равно на 12 тона, бруто тегло на автомобила е 26 тона.

Четирикубиковите контейнери се извозват с камион” ИВЕКО-ФОРД”, товароносимост 4м3 или 6.4 тона, бруто тегло на автомобила е 14 тона.

Автомобилния парк е на възраст над 18 години. Съгласно чл.55 ал.2 от ЗКПО годишна амортизационна норма на ДМА категория V – автомобили – 25 % , или в продължение на 4 години се начисляват амортизации . Всички автомобили са 100 % амортизирани .

Понастоящем събраните отпадъци със специализираните автомобили се извозват на депото в м. ’’ Карач дере”.

Брой, вид и капацитет на специализираните машини за дезинфекция и измиване на съдовете


Общината не разполага със специализирани машини за дезинфекция и измиване на използваните съдове за отпадъци.

Брой заети лица и съотношение на персонала, отговорен за администриране и за извършване на дейностите по събиране и транспортиране


Сметосъбирането е дейност към Общината. Заетите лица са шест броя - двама шофьори, трима товарачи и един булдозерист.

Разходи за събиране на тон отпадъци на глава от населението


Разходите за услуги по управлението на отпадъците се възстановяват от събрани от населението чрез „такса битови отпадъци”, която е ‰ от стойността на имота (промил от оценената стойност на имота). Жителите плащат за услугите по управление на отпадъците в съответствие с техния стандарт на живот/жилищен стандарт. Промилните степени за такса смет са определени за три различни типа потребители: жители, промишлен сектор и търговския сектор.

Общината определя „такса битови отпадъци”, като процент от собствеността на имота, съгласно планираните бюджети, които се планират веднъж годишно и се гласуват на Общински съвет всяка година.

Събраните такси се използват за заплащане на предоставените услуги.

Планираните разходите за управлението на отпадъците в община Никопол през 2015 г. са дадени в следващата таблица.Таблица 24.Разбивка на планираните разходите за управление на отпадъците


РАЗХОДИ, ПРЕДВИДЕНИ ПО ПЛАН-СМЕТКАТА

ПЛАН 2015 г. /в лева/

1. Осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци - контейнери, кофи и други

63 000

1.1. закупуване на контейнери тип “Бобър” до 50 броя

24 000

1.2. закупуване на контейнери 4 куб.м. до 10 броя

9 000

1.3. закупуване на техника за подържане на общинското депо

10 000

1.4. ремонт и поддръжка на наличните контейнери

20 000

2. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им

178 892

2.1. Разходи за съоиране и транспортиране на ТБО за 14 бр. населени места

79 000

2.2. Разходи за ремонт и външни услуги по поддържане на транспортните средства

38 000

2.3. Разходи за заплати, осигуровки, работно облекло и лични предпазни средства на заетите в дейност “Чистота”

61 8923. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци

232 332

о.1. Разходи за поддържане на депо за ТБО гр. Никопол

21 000

3.2. Отчисления по чл. 64 от ЗУО за 2014 г.

80 600

3.3. Отчисления по чл. 60 от ЗУО за 2014

50 000

3.4. Проектиране Рекултивация на общинско депо гр. Никопол за 2014 г.

10 000

3.5. Собствен финансов принос съгласно Решение № 1000012 г

70 7324. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване

18 000

4.1. Разходи за лятно и зимно почистване на улици, тротоари и други обществени терени

18 000Обща стойност па разходите:

492 224Системи за разделно събиране на отпадъци

Особено важен елемент на управлението на твърдите битови отпадъци е създаването на условия за разделно събиране на някои полезни компоненти от тях като хартия, стъкло, метали и др., с цел повторната им употреба и/или рециклиране.

В Община Никопол е изградена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки чрез разполагане на цветни контейнери по уличната мрежа. Сключен е договор между Община Никопол и организацията по оползотворяване „Екоколект” АД с № ДО РСО-ОБ-045/17.04.2014 год. С Решение №483/27.06.2014г. на Общинския съвет е одобрена Програма за събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на Община Никопол.

Организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки – “Екоколект” АД организира системата на територията на общината и предоставя контейнерите за различните материали. Към момента системата за разделно събиране обхваща гр. Никопол и с. Новачане. Контейнерите които са разположени в двете населени места са както следва:

гр. Никопол


 • 11 бр. зелени контейнери (1180 литра) за събиране на стъклени отпадъци от опаковки, които се извозват един път на 3 месеца;

 • 22 бр. жълти контейнери (1100 литра) за събиране на на хартиени, пластмасови и метални отпадъци от опаковки, които се извозват два пъти месечно.

с. Новачзане

 • 3 бр. зелени контейнери (1180 литра) за събиране на стъклени отпадъци от опаковки, които се извозват един път на 3 месеца;

 • 6 бр. жълти контейнери (1100 литра) за събиране на на хартиени, пластмасови и метални отпадъци от опаковки, които се извозват два пъти месечно.

И в двете места обслужваното население чрез контейнери с общ обем 3300 л. ене повече от 400 ж., т.е. осигурените контейнери отговарят на минималните изисквания заложени в чл. 24, ал. 1, т.1, буква а) от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

За популяризиране на разделното събиране на отпадъци от опаковки и повишаване на заинтересоваността на населението са проведени множество кампании, насочени към домакинствата, училищата и търговските обекти. Кампаниите включват разпространение на постери, информационни и рекламни материали в учебни заведения и търговски обекти, провеждане на информационни кампании, реклама в местните медии, провеждане на конкурс за есе или рисунка, предоставяне на картонени кошчета за административни сгради и учебни заведения и др.
Количество на предадените за оползотворяване и рециклиране отпадъци от опаковки през 2013 г. и 2014 г. (тон) по данните от организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки, която има сключен договор за разделно събиране с община Никопол е представено по-долу.

Таблица 25.Количество на предадените за оползотворяване и рециклиране отпадъци от опаковкиПредварително третиране на отпадъци от СРСОО

Количество РСО, извозени до сепарираща инсталация, кг.

Добити, кг.

Хартия, кг.

Пластмаса, кг.

Метали, кг.

Стъкло, кг.

От жълти контейнери

От зелени контейнери

 

2014 (май-декември)

15140

0

5530

2860

2670

0

0

В община Никопол и съседните общини от региона съществува мрежа от частни изкупвателни пунктове за ресурси с пазарна стойност - отпадъци от хартиени и картонени отпадъци, пластмасови опаковки, метални отпадъци от опаковки и здрави стъклени бутилки (не всички видове).

Община Никопол все още няма сключени договори с организации по оползотворяване за изграждане на система за събиране на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, отработени масла, ИУМПС, излезли от употреба гуми.

В Община Никопол не е организирана Система за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата.

Към момента не са изградени площадки, предназначени за събиране и временно съхраняване на разделно събрани отпадъци от бита, на които да се извършва безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата (чл. 19, ал. 3, т. 11 от Закона за управление на отпадъците).

Към момента, преди въвеждане в експлоатация на съоръженията от регионалната система за управление на отпадъците, не се извършва разделно събиране на биоотпадъци с изключение на зелените отпадъци от поддържането на зелената система на града. Понастоящем съществуващите практики в община Никопол (и в останалите общини от РСО) не осигуряват съвместно постигането на регионални цели за разделно събиране и оползотворяване на битовите биоотпадъци по чл. 8 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците:

1. до 31 декември 2016 г. - не по-малко от 25 на сто от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.;

2. до 31 декември 2020 г. - не по-малко от 50 на сто от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.;

3. до 31 декември 2025 г. - не по-малко от 70 на сто от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.
Не е решен проблемът със събирането на отпадъците от изгарянето на дърва и въглища през отоплителния сезон. При смесване с въглищни остатъци, сгур и пепел се променя състава на отпадъците в посока висока плътност и занижено съдържание на рециклируеми материали.


Предварително третиране на отпадъци

Съгласно изискване на чл.38 от Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, отпадъците, които се приемат на депа трябва да бъдат подложени на предварително третиране.

В съответствие с принципа "замърсителят плаща" отговорността за финансирането на предварителното третиране на отпадъците се поема от притежателя им или от лицето, което образува отпадъка. За смесените битови отпадъци отговорността за организирането и финансирането на предварителното третиране е на общинските администрации, тъй като лицата, които са образували битовите отпадъци (населението) заплащат за целта "такса битови отпадъци", която постъпва в общинските бюджети.

Отговорността за предварителното третиране на строителните и производствените отпадъци е на притежателите им. В съответствие с дефиницията по §1, т.25 от Наредба №6., за да бъде определена една операция с отпадъци като "предварително третиране", тя трябва да отговаря на определени критерии: • да е физичен, термичен, химичен или биологичен процес, включително сортирането;

 • да променя характеристиките на отпадъците с цел:

         • да се намали обема им;

         • да се намалят опасните им свойства;

         • да се улесни по-нататъшното им третиране;

         • да се повиши оползотворяемостта им.

Министърът на околната среда и водите е утвърдил със заповед Ръководство за предварително третиране преди депониране на отпадъци, в което са описани методите, които се използват за предварително третиране на отпадъците и степента, до която отпадъците трябва да бъдат предварително третирани. Съгласно Ръководството за предварително третиране преди депониране на отпадъци в България „сортирането на отпадъци чрез инсталация за сепариране се счита за предварително третиране, ако осигурява:

1. Отделяне на необходимите количества оползотворими компоненти, така че да се изпълнят количествените цели за оползотворяване на масово разпространени отпадъци (т.е. изпълняват се изискванията за намаляване на обема на депонираните отпадъци, повишаване на оползотворимостта на добитите материали и улесняване на по-нататъшното третиране на отпадъците), или

2. Отделяне на опасните отпадъци от общия отпадъчен поток (т.е. изпълнение на изискването за намаляване на опасните свойства на отпадъците).”

На територията на общината не се изпълнява никакво третиране на отпадъците, като компостиране, раздробяване или сортиране.

След въвеждане на Регионалната система за управление на отпадъците зелените отпадъци от паркове и градини ще се транспортират за компостиране на РЦУО.

Поради липсата на системно събирани данни за количествата на разделно събраните отпадъци чрез различните системи (от ООп, събирателни пунктове работещи на търговска основа) не е възможно да се определи дали степента на отделяне на рециклируеми материали от инсталацията е достатъчен за постигане на целите за рециклиране на битови отпадъци (чл. 31, т. 1 от ЗУО). От изпълнението на целите за отклоняване на биоразградими отпадъци от депа и целите за рециклиране на битови отпадъци зависи дали ще бъде намален размерът на отчисленията за депониране, както следва:

1. с 50 на сто за целите за повторна употреба и рециклиране по чл. 31, ал. 1, т. 1 ЗУО;

2. с 50 на сто за целите за ограничаване на количествата депонирани битови биоразградими отпадъци, определени с наредбата по чл. 43, ал. 5 ЗУО.

В общината не функционират и площадки и инсталации за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ или ИУЕЕО, сортиране на опаковки и др., експлоатирани от лица, притежаващи разрешение издадено по реда на Глава пета, Раздел I от ЗУО. Предварително третиране се прилага за отпадъци от черни цветни метали чрез операции като почистване, рязане, разделяне по вид на материала.

Предварително третиране не се прилага и по отношение на утайките от канализацията, чрез обезводняване и стабилизиране на утайките в открити или -закрити изгниватели.Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Оползотворяване


Понастоящем прилагането на дейности по оползотворяване в община Никопол е ограничено. Към момента в общината няма въведено домашно компостиране. Дървесните отпадъци се изгарят за отопление.

Около 40% от стъкления амбалаж се използва повторно благодарение на въведените от някои производители на бира и безалкохолни напитки депозитни системи за стъклени бутилки.Разделно събраните материали в пунктовете за изкупуване на метали и други рециклируеми отпадъци се предават за рециклиране.

Депониране. Регионално депо за битови отпадъци


Депонирането на отпадъци остава основния метод за обезвреждане на отпадъци в страната и в частност на територията на Община Никопол. На територията на общината към момента има едно депо за отпадъци, което подлежи на закриване, но ще се експлоатира до изграждане на регионалното депо до с. Санадиново. На депото се депонират основно битови, СО и производствени неопасни отпадъци, които се уплътняват и се запръстяват с почва или се покриват с инертни материали. Експлоатацията на общинското депо е от 1975 г. и се изпълнява от общината. Депото няма комплексно разрешително.

Общинско депо попада в землището на гр. Никопол в местността „Карач дере”. Депонирането на отпадъците се извършва в сухо дере. Откосът на депото не е стабилен. Височината достига 10 - 15 m при наклон около 70°. Средната дебелина на пласта на депонираните отпадъци е около 15 m (по експертна оценка). Според експертна оценка прогнозния остатъчен капацитет на депото е минимален.

В непосредствена близост под депото се намират обработваеми земи. Депото е в експлоатация от 1975 г. с Акт № 19/27.05.1972 г. за определяне на терен за сметище на гр. Никопол. То попада в землището на гр. Никопол ( 51723.114.61). Имотът е собственост на Община Никопол и обхваща площ от 2,715 дка. Начинът на трайно ползване на земите (по скица от кадастъра ) е сметище. Фактически заетата площ е около 8 дка. Обработваемата земя се намира в непосредствена близост до депото. Няма воден обект в непосредствена близост до обекта, така че няма директна връзка и въздействие върху повърхностните води. Депото е много отдалечено от всички населени места.

Депото няма изградени собствени мрежи на техническа инфраструктура и обособени функционални зони, необходими за неговата експлоатация. Депото няма изолация на дъното, изградена система за безопасно извеждане на инфилтрата, биогаз.

За депото има изготвен план за привеждане в съответствие с нормативните изисквания (Решение №08-17-01/декември 2005 г на РИОСВ), няма изготвени проучвания на: геоложка основа, хидрогеоложки условия и др. На депото няма входящ контрол и везна. Не се извършва входящ контрол при приемане на отпадъците в депото, няма и кантар. Липсва необходимото оборудване за мониторинг и не са въведени никакви мерки по мониторинг.Операторът на депото е общинска дейност "Чистота". Като цяло депото не отговаря на съвременните нормативни изисквания за изграждане и експлоатация на депа за ТБО .

Депото е предназначено за депониране на битови и инертни отпадъци. Съставът на депонираните отпадъци в депото е предимно битови отпадъци (90%), следвани от строителни отпадъци (10%)..

По експертна оценка, районът, покрит с отпадъци, е около 8 дка, а обемът на депонираните отпадъци е около. 45.370 m3. Периода на експлоатация на депото в Никопол е 35 години и то все още е в експлоатация, поради липса на друго решение за управление на отпадъците в момента.

Площадката на депото не е водоснабдена, не е електрифицирана, не е оградена. В района на депото няма постройки.
Постъпващият отпадък се изсипва върху депонирания и от време на време се прибутва. Честота на разстилане, уплътняване запръстяване и дебелина на слоя за запръстяване не са регламентирани, поради което леките фракции отпадъци се разнасят върху прилежащите територии, увеличава се броя на гризачите; сметищния газ не се улавя; инфилтартът, който се формира замърсява подпочвените води. Депото се обслужва от един булдозер.

Цена за депониране

Цената на депониране се формира въз основа на предоставените средства по план сметка за всяка година в общината.
За депото е разработен план за привеждане в съответствие с изискванията на (вече отменената) Наредба № 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за обезвреждане и оползотворяване на отпадъци (ДВ 83/24.09.2004, изм ДВ/2007) и са проектирани минималните изисквания за рекултивация. Планът е одобрен от директора на РИОСВ Плевен - Решение №08-17-01/декември 2005 г.

Други методи за обезвреждане и оползотворяване


В община Никопол не се прилагат други методи на оползотворяване/ обезвреждане като например термично третиране - изгаряне на отпадъците с или без оползотворяване на енергията.


Сподели с приятели:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница