За периода 2015-2020страница27/31
Дата02.02.2017
Размер4 Mb.
Размер4 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

Анализ на замърсени в миналото площадки за обезвреждане на отпадъци и осъществени мерки за тяхното възстановяване


Нерегламентираните сметища на територията на общината са закрити. Въпреки това, тъй като територията на Община Никопол не е обхваната на 100% от системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване следва да се предприемат съответните действия по контрол и превенция за недопускане на нови замърсявания и периодично почистване при поява на нови нерегламентирани сметища.

Общината активно следи за образуването на локални замърсявания на територията й както и за тяхното своевременно отстраняване. На нарушителите се налагат санкции.

Все още не са предприети мерки за окончателно решаване на проблемите със склада за съхранение на пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност, който е неохраняем. Складът се контролира от страна на Община Никопол. Възможностите са пестицидите да се съхранят екологосъобразно - централизирано в ББ-кубове или да се обезвредят извън страната.

След закриване на депото в м. „Карач дере”се предвижда извършване на периодичен мониторинг.

Анализ на институционалния капацитет

Задължения на общинските администрации във връзка с управление на отпадъците на тяхна територия


Кметът на общината организира управлението на дейностите по отпадъците, образувани на нейна територия, съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците и общинската наредбата по чл. 22 от ЗУО, като осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци се обслужва от лица, на които е предоставено право да извършват дейности по тяхното събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане.

Кметът на общината отговаря за:1. осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;

2. събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им;

3. почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване;

4. избора на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждане на битови отпадъци;

5. организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на съответната община;

6. разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло;

7. организирането на дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци;

8. изпълнението на решенията на общото събрание на регионалните сдружения съдейства за създаване на центрове за повторна употреба, поправка и подготовка за повторна употреба;

9. организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци за които не се прилага принципът отговорност на производителя и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане;

10. разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно разграждане;

11. осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители на територията на общината, и при необходимост в други населени места;

12. почистването от отпадъци на общинските пътища;

13. осигуряването на информация на обществеността по т. 1 - 12, 14 и 15 чрез интернет страницата на съответната община, както и по друг подходящ начин;

14. поддържането на регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на съответната община;

15. предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им.

Организационно устройство:


Общинската администрация, по-специално ресорния Заместник Кмет и отговорния административен персонал, упражняват непрекъснат контрол върху събирането, извозването и третирането на различните отпадъци на територията на Общината. Структурата и съставът на звената и служителите, изпълняващи контролни функции е представен в следната таблица:

Таблица 26.Структура и състав на звената при Община Никопол, ангажирани в управлението на отпадъцитеНаименование на административната структура в общинската администрация, отговорна за политиката по управление на отпадъците

Общ брой на служителите, отговорни само за управление на отпадъците

Общ брой на служителите, отговорни както за управление на отпадъците, така и по други политики

Дирекция „Устройство на територията”, в т.ч. Звено „Чистота”

7

-

Дирекция “Икономически дейности” - Експерт «Земеделие и екология» и експерт «Проекти и програми на ЕС»

1

1

Полагат се непрекъснати усилия за повишаване капацитета на служителите по отношение на действащата нормативна уредба, прилагането ѝ на практика и своевременно идентифициране и предприемане ефективни действия по отношение нарушенията на нормативната уредба в областта на управлението на отпадъците.

Дейностите по събиране, транспортиране, сортиране, предварително третиране, временно съхраняване, оползотворяване; обезвреждане на отпадъците, възложени от общината са обобщени в следната таблица:
Таблица 27.Дейности по управление на отпадъците възложени от община Никопол


Дейности, които общината е възложила

Организационна форма на изпълнение на възложените дейности

Форма на възлагане


1. събиране, транспортиране на битови отпадъци, транспортиране на стр. отпадъци и др.

Дейност „Чистота”към Дирекция „Устройство на територията”

Структура към общинската администрация

2. събиране и транспортиране на отпадъци от паркове и градини и др. зелени площи на територията на община Никопол

Дейност „Чистота”към Дирекция „Устройство на територията”

Структура към общинската администрация

3. Дейности по обезвреждане/депониране на неопасни отпадъци на депо м. „Карач дере”


Дейност „Чистота”към Дирекция „Устройство на територията”

Структура към общинската администрация

Чрез договор с ООп Екоколект АД е приложена система за разделното събиране на отпадъци от опаковки на територията на общината, която отговаря на техническите изисквания поставени с Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.


Общинската администрация работи активно с обществеността на територията на общината с оглед повишаване на екологичната култура. Дейността на Общинската администрация в областта на управлението на отпадъците достига до гражданите на Община Никопол чрез публикации в медиите, чрез сесиите на Общинския съвет, чрез публични събрания и семинари, чрез издаване на листовки и други средства. Ежедневно се приемат граждани по проблеми, свързани с чистотата и генерираните отпадъци, неправилно изхвърлени на неподходящи места, особено покрай бреговете на реките. Всяка жалба, сигнал или молба се разглеждат в срок, като се предприемат съответните мерки и се уведомяват гражданите.

За извършване на контролна дейност са упълномощени Експерт «Земеделие и екология» и Зам. кмета на Общината. Актовете се съставят от упълномощени служители на Общината, определени със заповед на Кмета на Общината. В общинската администрация е възложено на 4 бр. служители, осъществяването на контрол, както по управление на отпадъците, така и по изпълнение на други изисквания на закони и общински наредбиПо действащите общински наредби за поддържане на чистотата и управление на отпадъците, във връзка с осъществения по-строг контрол за календарната 2014 г. са съставени 25 предписания.


      1. Предприети действия за съвместно решаване на проблемите по отпадъците с другите общини

По пътя към постигане на екологосъобразното управление на отпадъците, като съвкупност от права и задължения, решения, действия и дейности, свързани с образуването и третирането им, община Никопол търси правилните насоки към постигане на основната цел в устойчивото управление на отпадъците, които ще предотвратят, намалят или ограничат вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда. В тази връзка следвайки политиката на МОСВ общината е предприела действия за съвместно решаване на проблемите с управлението на отпадъците с общините от Региона.

С Решение № 290/20.11.2008 г на Плевенски окръжен съд е регистрирано сдружение с нестопанска цел “РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ-ЧИСТИ ДУНАВСКИ ОБЩИНИ”. В него са включени общите от регион Левски - Левски, Никопол, Свищов, Белене и Павликени. При експлоатацията на регионалното депо и останалите съоръжения от системата ще се осигури равноправно третиране и гарантиране на интересите на всички общини в региона. Общините ще определят съвместно цената за третиране на тон отпадък, която ще е еднаква за всички. Експлоатацията на съоръженията и инсталациите, включени в обхвата на Регионална система за управление на отпадъците в Регион Левски (Никопол) ще се възлага от водещата община и партньорите, съгласно Анекс към Споразумение за партньорство от 27.04.2012 г.

Седалище и адрес на управление на дейността на сдружението е гр. Никопол, ул."Александър Стамболийски"№5. Регистрацията е въз основа на решения на всичките 5 общински съвета за създаване на сдружение. Органи на управление на Регионалното сдружение са Общото събрание и Управителния съвет.

Предмета на дейност на сдружението е: „Осъществяване на дейности и проекти, свързани с управлението на отпадъците изобщо и по-конкретно на битовите отпадъци и на приравнените към тях отпадъци, като строителни, масово разпространени отпадъци и други.

Целите, които си поставя сдружението са:

1.Подобряване на качеството на услугите за събиране,транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци и на приравнените към тях отпадъци:

2.Ефективно използване на ресурсите,възникващи в процесите на управление на отпадъците;

3.Оптимизиране на процесите за управление на отпадъците с оглед намаляване на разходите за услугата за събиране,транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци и на приравнените към тях отпадъци;

4.Постигане на прозрачност и отговорност на процесите на управление на отпадъците;

5.Реализирането на целите и изискванията на националното законодателство и подзаконовите актове за управление на отпадъците/;

6.Стимулиране и подпомагане на активността на отделните граждани за участие в процесите за управление на отпадъците;

7.Насърчаване на диалога и взаимодействието между държавата, органите на местното самоуправление,стопанските организации при решаване на проблемите,свързани с управлението на отпадъците

Регионалното сдружение, респективно общините учередителки са бенефициенти по проект: „Подготовка на мерки за управление на отпадъците в региони Левски, Борово, Велико Търново и Варна, България" (EuropeAid/124485/D/SV/BG).Сподели с приятели:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница