За периода 2015-2020страница28/31
Дата02.02.2017
Размер4 Mb.
Размер4 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

Анализ на организационните схеми и форми за управление на отпадъците; планиране, финансиране и определяне на цени и такси за услугите
Анализ на схемите за управление на отпадъците


Финансирането на управлението на отпадъците в общината се извършва при спазване на общоевропейските принципи „Замърсителят плаща" и „Разширена отговорност на производителя".

В съответствие с принципа “замърсителят плаща” отговорността за финансирането на дейностите с отпадъците се поема от притежателя им или от лицето, което образува отпадъка. За смесените битови отпадъци отговорността за организирането и финансирането е на общинските администрации тъй като в този случай лицата, които са образували отпадъците са населението и стопанските предприятия и те заплащат такса битови отпадъци, която постъпва в общинските бюджети.

Отчитайки че производителите на продуктите, от които се образуват отпадъци имат на-голяма отговорност за вредните въздействия върху околната среда, които оказва техния продукт е въведен и принципът “разширена отговорност на производителя”. В съответствие с него производителите на продукти след употребата, на които се образуват отпадъци трябва да покрият разходите за третирането на отпадъците. По такъв начин производителите са заинтересовани да влагат рециклируеми и по-малко опасни материали, както и да предлагат продуктите си по начин, стимулиращ повторната им употреба и оползотворяване. В България производителите и вносителите на продукти изпълняват този принцип или като сами се ангажират с управлението на отпадъците, образувани от продуктите или като заплащат на организация по оползотворяване за извършването на тези услуги.

На територията на общината се предоставят следните услуги по управление на отпадъците:

1. Осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци - контейнери, кофи и други

2. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им

3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци

4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване

5. Услуги чрез прилагане на схемата за „Разширена отговорност на производителя" посредством сключване на договори с организации по оползотворяване, за които не се изисква допълнително финансиране от страна на общината – за отпадъци от опаковки

Към момента не се извършват услуги по:

1. разделно събиране и транспортиране на хранителни и кухненски биоотпадъци от търговски обекти, детски градини и други подобни;

2. разделно събиране и транспортиране на „зелени" биоотпадъци;

3. разделно събиране, транспортиране и екологосъобразно обезвреждане на опасните битови отпадъци;

4. разделно събиране и транспортиране на други битови отпадъци (напр. рециклируеми отпадъци, пепел и сгурия, текстилни и други потоци битови отпадъци);

5. предварително третиране, сортиране/сепариране на оползотворимите битови отпадъци от събраните смесени битови отпадъци преди обезвреждането им;

6. разделно събиране, предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на битови отпадъци (извън отпадъците, за които отговарят организациите по оползотворяване) за постигане на целите за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци;

7. третиране на утайки от ГПСОВ

8. прилагане на схемата за „Разширена отговорност на производителя" посредством сключване на договори с организации по оползотворяване за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, отработени масла, ИУМПС, излезли от употреба гуми


Икономически инструменти и стимули в сектора на управлението на отпадъците


Финансирането на услугите и дейностите но събиране, транспортиране и обезвреждане на битови отпадъци се осъществява чрез събиране на такса "Битови отпадъци", определена в годишен размер, въз основа на одобрена План-сметка за приходите и разходите за поддържане на чистотата, сметопочистването и сметоизвозването на територията на Общината за съответната година. Таксата се заплаща от населението и фирмите за съответните услуги и се формира на база данъчна оценка на недвижимите имоти, и съответно не отразява адекватно принципа „Замърсителя плаща”.

За физически лица и икономически субекти се използва различен промил от стойността на имота за определянето на такса битови отпадъци. В резултат на тази политика се получават диспропорции и кръстосано финансиране.

Необходимите риходи в общината за покриване на планираните разходи за 2015 г. са представени в таблицата по-долу:


Таблица 28.Необходими приходи от такса-битови отпадъци за покриване на планираните разходи за 2015 г..


РАЗХОДИ, ПРЕДВИДЕНИ ПО ПЛАН-СМЕТКАТА

ПЛАН 2015 г.

1. Осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци - контейнери, кофи и други

63 000

2. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им

178 892

3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци

232 332

4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване

18 000

ОБЩА СТОЙНОСТ:

492 224

Трябва да посочим колко от тези средства ще се съберат от бизнеса и колко от домакинствата.

При средногодишен доход от 12 275 лв. на домакинство, през 2013 г. границата на поносимост за услуги по управление на отпадъците, които едно домакинство може да си позволи (1% от доход) възлиза на 122,75 лв./дом./г. или общо за общината 479 830 лв./г. (при 2,26 бр. ж./домак.). Планираните за събиране от домакинствата средства за управление на отпадъците са под границата на поносимост, т.е. текущите нива на таксата са поносими за населението.

Понастоящем, общината разпределя по план-сметка приходите си от такса смет в няколко групи разходи за управление на отпадъците. Най-голям дял има сметосъбирането и сметоизвозването с включени разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на бит.отпадъци, транспортни средства. Друга част от събраните средства се изразходват за депониране и улично почистване и поддържане чистота на зелени площи и парковете.

За община Никопол приходите от такса смет покриват разходите за управление на отпадъците. За да се постигнат изискванията на новоприетото законодателство и във връзка с преминаването към регионално управление на отпадъците е необходимо приходите от ТБО да нарастват за да покриват оперативните и инвестиционните разходи.
Сподели с приятели:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница