За периода 2015-2020страница29/31
Дата02.02.2017
Размер4 Mb.
Размер4 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

Анализ на информирането на обществеността по въпросите на управление на отпадъците

Разяснителни и образователни дейности и привличане на обществеността


За повишаване на общественото съзнание по проблемите на управлението на отпадъците Община Никопол редовно информира населението за дейности с широко обществено значение. Използват се разнообразни канали за връзка с обществеността - , подаване на информация на сайта на Община Никопол, провеждане на конкурси, празненства, обществени мероприятия, организирани специално за целта, или включени като част от програмите за честване на празници на общината или конкретно населено място, като специално внимание следва се отделя на работата с подрастващите.

За най съществения проект в сферата на управление на отпадъците „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)“ се провеждат целенасочени мерки за предоставяне на информация за населението чрез организиране на периодични обсъждания на напредъка и представяне на резултатите от изпълнението на проект, в т.ч. и посещения до строителната площадка и представяне на място на извършеното.Информацията за вземането на управленски решения и определянето на необходимите и фактически изразходваните средства за управление на отпадъците ед достъпна за обществеността. Въпреки това могат да бъдат предприети и допълнителни мерки по отношение привличането на населението, неправителствени организации и заинтересованата индустрия, в процесите на вземане на решения по въпросите на управление на отпадъците, включително за начина за определяне на 'Такса битови отпадъци" и отчитането на изразходваните средства.

Наличие на стратегически подход в информационно-разяснителната политика на общината във връзка с дейностите по управление на отпадъците


Въпреки, че през последните години са изпълнение редица мероприятия по отношение на повишаване на общественото съзнание досега не е прилаган стратегически подход в информационно-разяснителната политика на общината във връзка с дейностите по управление на отпадъците. Не е разработена специализирана информационна кампания, насочена към гражданите с цел да ги информира относно наличните системи за екологосъобразно събиране и третиране на отпадъци, задълженията и отговорностите на населението, ползите за околната среда от прилагане на отделните мерки и по специално от ползите от намаляване на количеството генерирани отпадъци и оползотворяване на отпадъците. Заложените в действащите общински секторни стратегически и планови документи са включени мерки и дейности в тази област, но поради това че главната насоченост на тези документи не е повишаване на общественото съзнание мерките в тях не са достатъчно конкретни и изчерпателни.

Начини за предоставяне на информация относно общинските услуги в областта на управление на отпадъците


Информация за услугите свързани с дейностите с отпадъци, които общината предоставя както и цените на тези услуги и съответните задължения на гражданите и фирмите е налична на интернет страницата на общината. Могат да бъдат публикувани допълнителни данни например за:

 • график и места за събиране и транспортиране на ТБО, вкл. данни от кого се извършват дейностите, с адрес, телефон и лицата за контакт;

 • график и места за разделно събиране на масово разпространени отпадъци, зелени и биоотпадъци (след въвеждане на съответните системи на територията на общината);

 • списък на организациите по оползотворяване, с които общината има сключен договор;

 • реда и начина за изхвърляне на строителни отпадъци, образувани в резултат от строително-ремонтни дейности в жилища, офиси, търговски обекти, административни сгради и др.;

 • реда и начина за прилагане на системата за разделно събиране на опасни отпадъци, образувани от домакинствата (след въвеждане на системата на територията на общината);

 • реда и начина за изхвърляне на едрогабаритни отпадъци (ЕГО) от домакинствата (след въвеждане на системата на територията на общината);

 • списък на местата, в които гражданите могат да предават излезли от употреба гуми и отработени масла;Анализ на информационното обезпечаване за отпадъците и дейностите с отпадъците


Общинската администрация предоставя информация в съответствие с документите, определени с Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн., ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г.) и в наредбите по чл. 43, алинеи 3, 4, 5 и 6 от ЗУО. Получава се и информация от организациите по оползотворяване и други дружества, извършващи дейности с отпадъци по силата на сключените с тях договори.

Не е създадена вътрешноведомствена уредба и специализирана информационна система, която да покрива основните направления на дейностите по управление на отпадъците в общината:

- Предварително планиране;

- Последващо планиране;

- Договори и управление на договорите;

- Събиране и транспортиране на отпадъци;

- Поддържане на чистотата на територията на общината;

- Третиране и обезвреждане на отпадъци;

- Разделно събиране на масово разпространени отпадъци;

- Контрол по изпълнение на дейности;

- Проучване, проектиране и изграждане на нови съоръжения;

- Рекултивация на депа.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. ПРОГНОЗИ
Демографска прогноза


За охарактеризиране на демографското положение в общината са ползвани данните на Националния статистически институт (НСИ). За изготвянето на реалистична прогноза за броят на населението са отчетени и тенденциите за промяна на механичният прираст на населението. В основата на миграцията са главно:

 • Семейни причини;

 • Трудова заетост;

 • По-добри условия на живот и др.Историческите данни за населението на България, и община Никопол по данни на НСИ са представено в Таблица 13

Таблица 29.Население на България, и община Никопол за периода 2008 – 2014 г.Области

Население към 31.12.2008 г.

Население към 31.12.2009 г.

Население към 31.12.2010 г.

Население към 31.12.2011 г.

Население към 31.12.2012 г.

Население към 31.12.2013 г.

Население към 31.12.2014 г.

Общо за страната

5407105

5401214

5375069

5324900

5307868

5291675

5267480

Никопол

10897

10602

10366

9205

9019

8835

8684


На фона на намалението в национален мащаб данните за община Никопол показват дори още по-голям средногодишен спад, движещ се над -2.0% при около -0.5% за страната.

На база на тенденциите за демографско развитие на населението на България и на общините в региона е прието следното допускане, като основа за прогнозиране на изменението на населението.

  1. Да се запази тенденцията спадът да е около три пъти по-висок от прогнозирания национален за населените места от 3 до 25 хиляди жители и четири пъти за тези под 3 хиляди;

Съобразно регионалния принцип на депониране е извършена и представена прогноза за общината на РЦУО. Данните за броя населението, използван при прогнозиране на различните отпадъчни потоци са представени в следната таблица.

Таблица 30.Прогноза за броя на населението в община Никопол и регион за управление на отпадъците Левски


2015

2016

2017

2018

2019

2020

Община Никопол

8 725

8 582

8 516

8 450

8 384

8 318

Регион Левски /Никопол/

100 984

99 876

99 296

98 840

98 520

98 340

Източник: Проект “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен номер: BG161 PO005/10/2.10/07/22 по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”Сподели с приятели:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница