За периода 2015-2020страница4/31
Дата02.02.2017
Размер4 Mb.
Размер4 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

1.2Принципи


При определянето и приоритизирането на мерките, заложени в програмата, са спазвани основните принципи за управление на отпадъците, залегнали в международните правни актове, по които Р. България е страна, както и общата европейска и националната политика в тази област:

 • устойчиво развитие - използване на природите ресурси по начин, който не ги унищожава или уврежда и не ограничава възможността да бъдат използвани от бъдещите поколения;

 • принцип на предотвратяването - ограничаване до минимум използването на природни ресурси и намаляване на количествата и/или опасността, произтичащи от образуваните отпадъци;

 • принцип на превантивността - предвиждане и избягване на потенциалните проблеми при дейностите с отпадъци за предотвратяване на риска за околната среда и човешкото здраве;

 • принцип на самодостатъчност и близост при управление на отпадъците - за осигуряване на самостоятелност при управление на отпадъците;

 • йерархия на управлението на отпадъците - описва предпочитаната последователност на операциите и дейностите с отпадъци, като се прилага като ръководен принцип следната йерархия:

 • предотвратяване на образуването на отпадъците;

 • оползотворяване на отпадъците чрез рециклиране, повторно използване и/или извличане на вторични суровини и енергия;

 • обезвреждане чрез депониране или изгаряне на тези отпадъци за конто е невъзможно да бъдат предотвратени и/или оползотворени.

 • най-добри налични техники, не изискващи прекомерни разходи;

 • "замърсителят плаща" и в частност "отговорност на производителя" - производителите трябва да поемат отговорност за:

 • предотвратяване и намаляване на отпадъците, образувани при производството на техните продукти;

 • проектиране и разработване на продукти, които подлежат на рециклиране и не съдържат материали, представляващи риск за околната среда:

 • развиване на пазари за повторна употреба и рециклирането на отпадъците, образувани след крайната употреба на пусканите на пазара стоки.

 • интегрирано управление на отпадъците;

 • участие на обществеността.

Целите, набелязани в настоящата Програма за управление на отпадъците и свързаните с тях мерки са на база анализ на съществуващото състояние и идентифициране на проблемите. За всяка от посочените мерки в Плана за действие, ще бъдат определени необходимите финансови средства за обезпечаване на прилагането на програмата за периода 2015 -2020 година

1.3Географски, демографски и социално- икономически характеристики

1.3.1Географска характеристика на територията на общината

1.3.1.1Географско положение спрямо територията на страната, близост до гранични пунктове, транспортни оси


Община Никопол е разположена в североизточната част на Плевенска, в Дунавската равнина и заема площ 415,9 км2.

През територията на общината преминават второкласния път II-52 Никопол-Свищов- Бяла (Русе-Велико Търново), обслужващ северните, крайбрежни територии на област Плевен и който е част от Дунавския панорамен път и второкласен път II-34 Никопол- Плевен - връзка на областния град Плевен с пристанище Никопол.

Никопол е пристанищен град, с изграден първи етап от фериботен комплекс, с ГКПП и митница. Общината има 14 населени места.

1.3.1.2Релеф и климат


Територията на общината се характеризира с много разнообразен релеф. По поречието на река Осъм и река Дунав има типични низини, а в района на селата Въбел, Любеново, Санадиново и Новачене - хълмисти плата. Останалите части са прорязани от дълбоки долове със стръмни, много наклонени терени около тях. Особено характерни са наклонените дори отвесни в някои участъци терени покрай река Дунав в района на гр. Никопол, а също и около река Осъм. Денивелацията в надморската височина е 235,6 м, като най-ниската е 23,6 м в низината при с. Драгаш войвода и най-висока 249,2 м при село Любеново.

Рисковите места в релефа са свлачищата. Спецификата на геоложкия строеж на терена и около река Дунав обуславят рискови екологични проблеми, които засягат района на гр. Никопол и други райони на общината. Централната част на Дунавската равнина, в която попада общината, има подчертано континентален климат и е част от умерено- континенталния климатичен пояс, с горещо лято и студена зима.

В низините максималната температура достига 33-38 градуса, а минималната - 25-28 градуса под нулата.

Откритостта на Дунавската равнина създава условия за безпрепятствено нахлуване през зимата на студени континентални въздушни маси от северните и източните райони на Европа. Поради това, в сравнение с всички останали ниски райони на Р България, зимата в северния климатичен район на Дунавската равнина е най-студена.

Режимът на валежите в северния климатичен район на Дунавската равнина, както и в община Никопол има подчертано континентален характер. Общата годишна сума на валежите е между 413 л/м2 и 848 л/м2. Те са неравномерно разпределени, като максимумът е главно през юни, а минимумът - през февруари. Характерно за сезонното разпределение на валежите, че те са по-значителни по количество през пролетта и лятото в сравнение със зимата. Характерни за района са твърде честите засушавания, чиято продължителност понякога надвишава 3-4 месеца.

Източните ветрове имат по-малка скорост от западните (западните средно 4-6 м/сек., а източните - 3-4 м/сек.). При подходяща синоптична обстановка е възможно максималната скорост на вятъра да достигне 35 м/сек. Понякога духат и южни ветрове (фьон), които са топли, сухи, поривисти и понякога твърде силни. Често духат и северни ветрове.


1.3.1.3Горско стопанство


Делът на горските територии спрямо общата площ на община Никопол е по-малък от средния за страната, но въпреки това съществуват добри условия за развитие на горското стопанство и генериране на доходи от него. Добив на топола, черен бор и акация се извършва от горския фонд в землищата на гр. Никопол и селата Новачене, Санадиново, Въбел и Драгаш войвода.

От естествено разпространените широколистни гори най-големи площи има летния дъб, зимния дъб, цер, бряст, явор. От изкуствено създадените чрез залесяване - зимен дъб, сребристата липа, черния дъб, акация, топола и др. Тези дървесни видове образуват както чисти, така и смесени насаждения. От храстите най-често се срещат глог, аморфа, трънка, шипка, смрадлика, къпина, бъз и люляк. Тревната покривка е сравнително бедна, представена най-много от житни треви, детелина, ягода, къпина, коприва, млечка, живовляк, лепка и др.

В горите и земите с основни дървопроизводителни и средообразуващи функции организацията на стопанисване е насочена преди всичко към разширеното възпроизводство на главния продукт - дървесината, при пълно запазване на водохранните и почвозащитните функции на гората. Проектирани са подходящи залесявания, реконструкция на насажденията, сечи и други мероприятия, изцяло съобразени с екологическите условия на района.

Развитието на дейностите, свързани с възпроизводството, ползването и опазването на горите създава работни места за малка част от населението на общината. С връщането на гори на техните собственици се осигурява допълнителен доход за развиване на базата на собствен ресурс, като с това се очаква да се увеличи интересът и разнообразието в използването на дървесината. От горите на територията на общината се добива дървесина, която се продава на различни потребители, но основно се използва за огрев на местното население.1.3.1.4Водни ресурси


Хидроложката мрежа на територията на общината е образувана основно от долното течение на р. Осъм, в отсечката преди вливането й в р. Дунав, както и от някои малки странични нейни притоци, а също така и от р. Ласов дол, която преминава през землището на с. Драгаш войвода.

Река Осъм е една от трите големи реки в Плевенска област. Левият бряг е нисък, заливаем и заблатен, особено в района на селата Муселиево и Черковица. Коритото на реката е коригирано и след корекцията земите в непосредствена близост до терасата са обработваеми.

Близостта на р. Дунав осигурява възможност за цялостно регулиране на водния баланс в региона.

В края на 2001 г. община Никопол премина успешно първи етап на съответствие по проект „Предотвратяване на риска от наводнения от р. Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле - предпоставка за опазване на околната среда в трансграничния регион”. По този проект общината е водещ партньор. Стойността на проекта възлиза на 11 470 000 лв. Основната му цел е изграждане на 2,5 км геозащитна стена по поречието на р. Дунав с оглед подобряване на ефективността при защитата на околната среда и устойчивото развитие на природните ресурси на целия трансграничен регион.

Важен проблем са подпочвените води, които все още не са проучени добре. На много места в припокритите с льосови наслаги мергелни глини се създават условия за натрупване на подпочвени води. Значителни количества са акумулирани в Драгашката и Осъмската низини. Те са на дълбочина от 5 до 15 м под повърхността на земята и представляват основен източник на водоснабдяване на града и селищата от общината. Все още не са напълно изследвани водите от дълбоките подпочвени слоеве, които при сондиране излизат на повърхността.

1.3.1.5Почви


Най-важният природен ресурс на общината са почвите. Преобладават карбонатните, типично черноземните, ерозиралите и излужените черноземи. Наличието на тези типове почви позволява отглеждането на зърнено-фуражни култури, захарно цвекло, слънчоглед, коноп, трайни насаждения - лозя, овощни и зеленчукови градини. По- голяма част от територията на общината е покрита с льосови отложения, които са характерни за централната зона. Наличието на големи наклони и леки льосови почви създават условия за увеличаване на ерозионните процеси.

По отношение на екологичното състояние на почвите, замърсяването на почвената покривка е в следствие от падналите вещества в замърсения атмосферен въздух от румънския химически комбинат и от прекомерната употреба на пестициди в близкото минало.

Част от почвите на територията на общината се замърсяват от депонирани битови, строителни и градински отпадъци, както и от животински такива. Във високата част на града по улиците са образувани безконтролни сметища в резултат от отглеждането на животни (крави, коне и др.).

1.3.1.6Подземни природни богатства


Община Никопол е бедна на полезни изкопаеми. Единствено са разкрити такива от неруден произход. Геоложкият строеж предопределя наличието на варовик. Значителни са запасите от инертни материали, главно пясък и чакъл, разположени по река Дунав.

1.3.1.7Характерна флора н фауна, защитени територии и чувствителни екосистеми


Флора и фауна

В общината преобладават широкостеблени широколистни гори, разположени най-вече в землището на град Никопол и селата Новачене, Санадиново, Въбел и Драгаш войвода. Те са заети от следните горски видове: черен бор, летен дъб, зимен дъб, цер, бряст, явор, акация.

От храстовите видове се срещат: аморфа, глог, трънка, шипка, смрадлика, къпина, бъз, люляк и др.

В никополския район виреят и много тревисти растения с лечебни свойства. Някои от видовете са: жълт кантарион, пелин, мащерка, живовляк.

Фауната е представена от подразред гущери и подразред змии на раздел Люспести, семейство Сухоземни костенурки от клас Влечуги, Земноводни безопашати - Жабовидни и Дървесници. Птиците са фазан, яребица, пъдпъдък, гургулица, гугутка, зеленоглава патица, голяма и малка белочела гъска, голям и малък ястреб, чайка, корморани, щъркели и др.

От бозайниците се срещат сърни, глигани, лисици, а в откритите терени - зайци.Защитени територии

Общината попада в пределите на Природен парк „Персина”. Със заповед №РД-684 от 4 декември 2000 г. в пределите на парка са включени земи от гр. Никопол с обща площ 3 177,8 ха и от с. Драгаш войвода с обща площ 3 558,5 ха.

Също така, в община Никопол се намират и редица природни забележителности (елементи от националната екологична мрежа) като: пещерата „Нанин камък” с. Муселиево (заповед № РД 238/7.06.1996 г.); защитената местност „Елията” с. Бацова махала (заповед № РД 282/10.04.1981 г.); природната забележителност „Скалната църква” гр. Никопол (заповед № РД 709/10.06.2003 г.); защитената местност „Плавала” гр. Никопол (заповед № РД 702/9.06.2003 г.); вековните дървета в селата Муселиево - летен дъб, Санадиново - бяла топола, Евлогиево - летен дъб, гр. Никопол - летен дъб.

В областния и общинския план за развитие е предвидено в общината да се създадат до 2020 г. две защитени паркови зони по поречието на р. Дунав.

Защитени видове животни.

На територията на общината се срещат редица защитени видове животни, включени в приложение 3 от ЗБР - обикновен таралеж, прилепи, обикновен хомяк, добруджански хомяк, видра, пъстър, пор, невестулка; от птиците - сива гъска, белочела патица, лебеди, късопръст, голям и малък ястреб, малък креслив орел, обикновен и белоопашат мишелов, орел змияр, блатари, осояд, сокол скитник и орко, керкенез, ливаден дърварец, турилик, стридоядец, кокилобегач, чайки, врабчета, гугутки, лястовици, кос, дроздояд, чапли, синигери, коприварчета, шаварчета, овесарки, сови, кълчави, кукувици, бял и черен щъркел; от влечугите - сухоземна и блатна костенурка, пепелянки, пъстър смок, крастава жаба и др.

Растения.

Срещат се обикновено кокиче, блатно кокиче, дихостилист, горска съсънка, дребноцветна коча билка, орхидия лимодором, дяволски орех, храстовидна карагана, картъловиден карамфил, клинавче и др.

Някои билки имат важно значение за фармацевтичната промишленост и фитотерапията, затова е необходимо да се повишава културата по тяхното опазване., например жълт кантарион, пелин, мащерка, живовляк, риган, бял равнец и др.

1.3.2Административно-териториална характеристика


Административно устройство и функции

Общината се състои от 14 населени места, в т.ч. общинският център гр. Никопол и селата Асеново, Бацова махала, Въбел, Дебово, Драгаш войвода, Евлогиево, Жернов, Лозица, Любеново, Муселиево, Новачене, Санадиново и Черковица.

Територията на общината е около 9% от тази на Плевенска област, а гъстотата на населението по данни към последното преброяване на населението в Р България (01.02.2011 г.) е 22,42 души на кв. км, докато за областта е 57,94 души на кв. км, а за страната - 68,7 души на кв. км.
Транспортни връзки

Транспортната инфраструктура е правилно изградена, но все още не може да се поддържа в задоволително състояние поради недостиг на средства. Достъпът до всички селища на общината е затруднен главно от лошото състояние на пътищата.

Пътната мрежа към 01.08.2013 г. в община Никопол е, както следва: I-ви клас - няма; II-ри клас - 48,8 км; III-ти клас - 23,0 км; IV-ти клас - 24,9 км.

Важно значение през плановия период ще играе водният транспорт по р. Дунав. Вече е изпълнен проекта „Развитие и оборудване на инфраструктурата” (WIDE). Построена е и работи платформа за превоз в трансграничната мрежа Турну Мъгуреле - Никопол на обща стойност 1 148 000 лв. Това е само началото по създаването на мощен фериботен комплекс в двата града и предпоставка за създаване на добри условия за превоз на стоки и хора, което ще стимулира развитието на търговията, транспорта, туризма, производството в общината и икономическото и социалното развитие.


1.3.3Социално-демографска характеристика

1.3.3.1 Население


Данните на НСИ за изменението на населението на общината показват намаляване на абсолютната численост от 14 254 за 2000 г. на 8 684 към 31.12.2014 г. Същата тенденция се очертава за гр. Никопол за същите години - съответно от 4 602 на 3 109, а за селата темпа на намаление е още по-голям - от 9 652 на 5 575 души.

Механичният прираст на населението на общината е също отрицателен.

Данните сочат затихване (намаление) през последните години на изселвания и доближаване броя на ражданията, което е положителна тенденция, която трябва да се има предвид от общинското ръководство при управлението основно на ражданията и миграцията, с цел спиране на депопулацията и ориентиране на демографското изменение към модела на стационарното население.

1.3.3.2Прогноза за брой на населението


За целите на изготвянето на програмата за управление на отпадъците има голямо значение бъдещата численост и възрастовата структура на населението на общината, която предопределя необходимостта от изградени модерни и качествени комуникиращи институции и развитие на секторите на икономиката, обезпечаващи висока заетост, интелигентен растеж, високи доходи и жизнено равнище.

След последното преброяване на населението на страната, НСИ направи три вариантни прогнози на населението в Р България.

При първия вариант се изхожда от хипотезата за конвергентност. Той е съобразен с демографското развитие на страните-членки на ЕС.

При втория вариант се предполага, че демографското развитие ще протича при благоприятни социално-икономически процеси в България.

При третия вариант (относително забавяне), развитието на населението трябва да се прогнозира при хипотезата за неблагоприятни социално-икономически процеси в страната.

Предвид социално-икономическото състояние на страната и напаравените анализи и изводи в националната, регионална и областна стратегии за следващия планов период при извършване на настоящия анализ ще бъде приложен третия вариант, при който са налице неблагоприятни социално-икономическите процеси (вж. таблица 1):

Таблица 2.Прогноза за населението на база данни на ЕСГРАОН


Години

Показатели"\

2015

2016

2017

2018

2019

2020

общ. Никопол

10 406

10 280

10 130

10 030

9 910

9 800

в т.ч. мъже

5 138

5 078

5 106

4 975

4 895

4 841

жени

5 262

5 202

5 024

5 055

5 015

4 959

Източник: Изчисления по данни на ЕСГРАОН - Никопол
Намалението през целия хоризонт, за който се разработва програмата се дължи най-вече на:

1. Намалението на фертилния контингент и на коефициентите за плодовитост.

2. Увеличение на умиранията сред възрастното и старо население на общината.

3. По-големия брой изселвания от общината.

Горното намаление ще окаже слабо влияние върху социално-икономическото развитие, ако не се компенсира със засилване на образователната и професионалната подготовка, увеличаване на заетостта, подобряване на качеството и обема на стоките и услугите и пълното и ефективно използване на природните ресурси.

2.1.1Безработица и трудова заетост


За периода 2008 - 2012 г. абсолютната численост на безработните се изменя, както следва: 2008 г. - 807 безработни, 2009 г. - 971, 2010 г. - 1018, 2011 г. - 949, 2012 г. - 1002 (вж. фиг. 1)


image20
Източник: ДБТ - Никопол

Фиг. 1. Динамика на безработицата в община Никопол за периода 2008 — 2012 година по брой регистрирани лица към 31.12.2012г.

Като обща тенденция се очертава слабо нарастване на безработните през целия период. Трябва да се отбележи, че броят на безработните жени е по-голям от този на мъжете за целия период.

Основната част от безработните са концентрирани в общинския център - гр. Никопол, където се наблюдава и най-голямо увеличение. В повечето от селата броят на безработните лица се запазва относително постоянен (вж. таблица 2).

Таблица 3.Брой регистрирани безработни в отделните селища на община Никопол 2008 — 2012 г.
Населено място

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2012

Никопол

389

463

490

459

412

Асеново

8

19

12

8

12

Бацова махала

25

28

29

37

61

Въбел

63

71

69

66

63

Дебово

39

44

62

44

47

Драгаш войвода

43

55

54

51

56

Евлогиево

3

5

5

4

8

Жернов

7

11

10

9

12

Лозица

14

9

14

13

18

Любеново

19

21

25

17

12

Муселиево

51

50

55

57

77

Новачене

88

130

131

112

144

3.1.1Показатели за доходи


За област Плевен основните приходи на домакинствата са работната заплата и пенсиите, следвани от самостоятелната заетост и други приходи. Същата последователност важи и за средните приходи на лице.

Основен индикатор за доходите на домакинствата е средната годишна заплата. Динамиката за периода от 2009 до 2011 е към увеличаване.

Средната номинална заплата в общината (вж. таблица 3) за периода 2009 - 2011 г. показва нарастване като последното е по-голямо в обществения сектор в сравнение с частния.

Таблица 4.Изменение на средната годишна заплата 2009 — 2011 г. по форма на собственостГодини

Средна годишна заплата

В обществения сектор

В частния сектор

2009

5 182

5 819

4 502

2010

5 519

6 458

4 722

2011

5 727

6 174

5 333

Източник: НСИ, ТБ ДБТ - Никопол

4.1.1Икономическо развитие на общината.


Община Никопол се характеризира с многоотраслова икономика, която беше силно деформирана от реформите и преструктурирането през последните двадесет и две години, през които бяха закрити фирми и намаля рязко обема на производството на големи производствени сектори, традиционни за общината и района.

Икономическото развитие през последните години, въпреки световната финансова криза очертава положително развитие (вж. таблица 4). Към края на 2009 г., регистрираните стопански субекти са 210, от които в частния сектор - 203, като в 192 фирми работят до 10 заети, в 23 - от 10 до 30 заети и само в 3 фирми от 101 до 250 заети. През 2012 г. те нарастват на 218. Преобладаваща част от предприятията развиват дейност в областта на търговията и услугите, селското, горското и рибното стопанство. Най-големи приходи от дейността, в т.ч. нетни, но и най-голяма загуба генерират фирмите в областта на селското стопанство. В тях се наблюдава и най-голяма заетост, както и най-голям размер на разходите за възнаграждения и на ДМА.

На второ място по произведена продукция, приходи, печалба и разходи за възнаграждения са отраслите: търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; на трето - преработващата промишленост, на четвърто - хуманното здравеопазване и социалните дейности, на пето - транспорта и на шесто - хотелиерство и ресторантьорство. Всички те произвеждат 99% от общата продукция и услуги, като 88,71% се произвеждат в частния сектор.

Таблица 5.Общи показатели на стопанските единици (нефинансов сектор)" Година

Показатели2009

2010

2011

Брой на стопанските единици

210

207

218

Бруто продукция (в хил. лв.)

24 769

32 198

42 613

Нетни приходи от продажбите (в хил. лв.)

31 370

35 382

47 731

Приходи от дейност (в хил. лв.)

41 100

45 670

60 542

Относителен дял на нарастване на Н1Ш

100

112,79

152,15

Печалба (в хил. лв.)

3 073

3 850

8 056

Наети (брой) лица по трудово и служебно правоотношение

1 439

1 270

1 455

Източник: НСИ и ДБТ - Никопол
Тенденцията е нарастване на бруто продукцията 2009 - 2011 г. със 17 850 хил. лв., нетните приходи от продажби с 16 361 хил. лв., приходите от дейността - с 19 442 хил. лв.

Следователно, общината по тези показатели показва прогресивно развитие. Обратна тенденция се наблюдава при заетите като през 2011 г. има слабо покачване спрямо предходната година.5.1.1 Водоснабдяване, канализация н третиране на отпадъчните води


Всички селища в общината са с изградена водоснабдителна мрежа. Водата е с добро качество, но в много села недостатъчна, а водопроводната мрежа - стара и морално и физически изхабена.

С изключение на гр. Никопол, канализационна мрежа няма в нито едно населено място на общината.

Откроява се стремежът да се изгради съвременна водопроводна и канализационна система с достатъчен дебит, което е важно условие за подобряване качеството на живот на населението и предпоставка за атрактивността на община Никопол като добро място за инвестиции, в бъдещите и настоящи промишлени зони.

На територията на общината се намира един ретензионен язовир в с. Драгаш войвода, собственост на „Напоителни системи” АД.


5.1.2Използвани енергоносители, начини на отопляване.Електроснабдяване

Селищата на територията на общината са електрифицирани изцяло чрез мрежите на НЕК и ТУ „Енергоснабдяване”. В общината добре е организирана електроснабдителната мрежа. Има изградена подстанция „Никопол” - 110/2016 KV. Инсталираната мощност е 32 mKA - 2 броя. Въздушни електропроводи 20 KV - 127 км; кабелни електропроводи - 20 KV - 4,3 км. Захранващите линии с ниско напрежение са 169,8 км, а кабелните мрежи за ниско напрежение - 9 км.5.1.3Промишленост


Броят на микропредприятията (с брой заети до 10 човека) е най-висок - 192 или 88,0%. Малките предприятия (с брой заети между 11 и 50 човека) са 23 броя или 10,55%. Средните предприятия (с брой заети от 101 до 230 заети лица) са 1,450%.

Малките предприятия регистрират по-голям обем произведена продукция, по-големи приходи от дейността си, въпреки значително по-малкия брой на заетите в тях лица. Разходите за възнаграждения са в по-голям размер на един зает при малките предприятия, но размерът на дълготрайните материални активи (ДМА) е по-голям при микропредприятията. Като цяло, всички фирми увеличават разходите за ДМА като за 2011 г. те са 6 132 хил. лв., от които 98% са в частния сектор.

Някои от по-важните предприятия, определяли и определящи икономическия облик на общината са:

1. Батерия „АД”, единственият по рода си завод за производство на всички видове батерии за битови и военни цели в страната. Предприятието е приватизирано и с намален брой заети лица с непрекъснати спирания на работа. В момента в него се сглобяват детски играчки.

2. „Елия” АД - завод за производство на еднотарифни и двутарифни електромери. Оборудвано с богат инструментариум от машини и съоръжения с големи възможности за разширяване на производството. Предприятието е приватизирано, в резултат на което броят на заетите лица намалява драстично. Наблюдава се неритмична заетост поради липса на пазар за произведената продукция. Предприятието е ликвидирано.

3. „Дунав Никопол” ЕООД - дърводелски, тенекеджийски и др. услуги. Разполага с два цеха - метален в с. Бацова махала и дърводелски - в с. Новачене.

4. „Хове” ООД - с. Муселиево. Българо-австрийско предприятие за производство на ракия и дестилат. Продукцията му се изнася основно за Австрия. Дружеството е един от най-големите потребители на кайсии в България. Ежегодно се изкупуват между 500 и 1 000 тона кайсии от региона на Силистра.

5. „Дионисий” АД - предприятие за производство и съхранение на вина и спиртни напитки.

6. „Чайка” - производител на работно облекло.

7. „Елия - Милк” ООД - с. Драгаш войвода. Дружеството се занимава с изкупуването и преработката на мляко в собствена мандра. Дневната обработваемост на млякото достига до 6 тона.

8. Фирми, занимаващи се с изкупуване на слънчоглед и производство на рафинирано слънчогледово масло и експелер, работа на ишлеме.

9. Фирми, занимаващи се с преработка на пшеница, производство и продажба на брашно, хляб и хлебни изделия.

Перспективите за икономическото развитие на община Никопол са свързани главно с привличането на инвеститори и стимулирането на местните предприятия за развитие на растениевъдна, животновъдна и преработвателна промишленост, транспорт, в т.ч. речен с ферибота и други връзки с други страни, както и туризма. Важно значение за развитието на общината има близостта до р. Дунав.

Ключов проект в община Никопол е проектиране и разширяване на индустриалната зона със съпътстваща инфраструктура.


5.1.4Услуги и селско стопанство


Услуги

В областта на услугите, важно място заемат транспортните услуги, юридическите консултации, лечебните услуги, интернет услуги, занаятчийски услуги, доставка на горива и смазочни материали за населението, газостанции, бензиностанции.

Приблизително 90% от търговската мрежа е в частния сектор.

В общината функционират клонове на две банки - ДСК, Пощенска банка, Първа инвестиционна банка, Централна кооперативна банка и Инвест банк, както и представителства на различни застрахователни дружества.


Селско стопанство

През последните години селското стопанство бързо компенсира изоставането си, използвайки собствените си ресурси и възможностите за субсидиране и финансиране по линия на Програмата за развитие на селските райони и Европейския фонд за развитие на селските райони.

Община Никопол се намира в централната част на Дунавската равнина с преобладаващ равнинен характер на терена. Именно той позволява отглеждането на култури с прилагане на пълна механизация - от подготовката на площите до прибирането на реколтата (за пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица и др.). Почвеният състав е чернозем - преобладаващ, с много добър слой от хумус. На територията на общината има запустели и изоставени масиви, чието използване е важна грижа на общинското ръководство.

Селското стопанство е основен отрасъл в общинската икономика на Никопол и е важен източник на доходи.

Традиционни за региона са животновъдството и растениевъдството. В растениевъдството са застъпени предимно зърнените и техническите култури като от зърнените се засяват ечемик, пшеница, овес, царевица. От техническите култури са застъпени лозовите и овощните видове.

Размерът на обработваемите земеделски площи в периода 2008-2011 нараства (вж. таблица 5)

Таблица 6.Размер на обработваемите земеделски площи в периода 2008-2011


Година Площ, дка\^

2008

2009

2010

2011

154 992

178 680

178 925

182 453

Източник: Общинска служба по земеделие - Никопол не мога да намеря по-актуална информация

6.1.1Туризъм


Въпреки потенциала за развитие на различни видове туризъм - културно-познавателен, еко, селски, ловен и др., община Никопол все още няма продаваеми цялостни туристически продукти. На територията на общината не функционират туристически информационни мрежи, които да осигуряват туристическа информация и рекламно обслужване.

Сега туристическите обекти главно са с:

- Културно-познавателен туризъм - паметник на Васил Левски; Паметна плоча със списък на загиналите банкови чиновници - гр. Никопол; Войнишки паметник - с. Новачене; Войнишки паметник - с. Дебово; Славчова чешма - с. Жернов; Войнишки паметник - с. Санадиново; паметник на загиналите във войните - с. Бацова махала;

- Антични и средновековни обекти - Шишмановата крепост, чешма „Елия”, скална църква „Св. Стефан”, църква „Св. Св. Петър и Павел”, „Смоляновата къща”.


6.1.2Екологична характеристика на Община Никопол. Предвидени дейности н мерки


На територията на общината няма индустриални и екологични замърсители и замърсяване на околната среда, районът като цяло е екологично чист и подходящ за здравословен начин на живот.

За Никопол основен екологичен проблем е трансграничен пренос на атмосферен въздух от Комбината за производство на торове в гр. Турну Мъгуреле, построен на самия бряг на р. Дунав, в който се произвеждат прости и сложни минерални торове. Суровините, необходими за това производство са амоняк, сярна киселина и азотна киселина, които също се произвеждат в комбината.

През август 2011 г. в община Никопол е приета „Програма за намаляване нивата от замърсителите и достигане на нормите за фини прахови частици в района на Никопол” за периода 2011 - 2015 г. и е съставен План за действие, който включва поддържане и почистване на пътната инфраструктура, асфалтиране, благоустрояване на междублокови пространства, контрол с цел намаляване на вторичното замърсяване и запрашване, забрана за употреба на твърди горива в бита с лоши екологични характеристики, при настъпване на неблагоприятни метеорологични условия с цел намаляване на емисиите от транспорта, подмяна на пясъка с по-качествени материали за третиране на пътищата през зимния сезон, ежегодни срещи с ръководството на Турну Мъгуреле и поставяне на проблемите за регистрираните превишения на СЧН за концентрация на амоняк, информиране и стимулиране на домакинствата от ползата от саниране за „Енергийна ефективност”, като предварителна стъпка за намаляване на емисиите.

В населените места на общината не са констатирани високи нива на шум. Основният фактор, влияещ на шума е автотранспорта. Чрез изградените околовръстни пътища, отклоняващи автомобилния трафик на преминаващите пътни превозни средства от гр. Никопол и обслужващи крайните жилищни квартали влиянието на този фактор е сведено до минимум.

Радиационният фон отговаря на средните стойности за страната. Източници на радиационно замърсяване не са установени.Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница