За периода 2015-2020страница5/31
Дата02.02.2017
Размер4 Mb.
Размер4 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Таблица 7.Основни изводи от анализа на състоянието и прогнозите за бъдещо развитие в управлението на отпадъците


В този раздел са представени най-важните факти и тенденции, идентифицирани в анализа на съществуващото състояние в сектора на управление на отпадъците, както и произтичащите от тях изводи и препоръки. Изложението следва реда на изготвените анализи, пълният текст на които е представен в Приложенията към настоящата програма.

7.1Анализ на действащите нормативни и програмни документи в контекста на правата и задълженията на общините по управление на отпадъците


Основният извод от анализа на нормативната уредба на община Никопол е че в съответствие с новите изисквания на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му в действащата нормативна уредба следва да се регламентират отговорностите на възложителите по отношение на изготвяне на планове за управление на строителните отпадъци и задълженията на общинската администрация по одобряването на плановете и отчетите във връзка с изпълнение целите, заложени в Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали /приета с ПМС № 277 от 5.11.2012 г., обн. ДВ. бр.89 от 13.11. 2012 г./. Необходимо е също регламентиране на задълженията на собствениците или наемателите на търговски обекти, собствениците (или наематели) на еднофамилни жилища за изпълнение на новите изисквания за разделно събиране на рециклируеми и био-отпадъци, дейността на площадките за безвъзмездно приемане и др.

7.2Анализ за отпадъците

7.2.1Анализ на битовите отпадъци


От направеният анализ на съществуващото състояние по управление на отпадъците се основава на информация за образуването, съхранението, обезвреждането и оползотворяването на битовите отпадъци за периода 2010 -2014 година могат да се направят изводи че:

1. количеството на отчитаните битови отпадъци и нормата на натрупване през периода 2009-2014 г. варират в значителни граници между 294 и 484 кг./жител/година поради, което не могат да бъдат откроени устойчиви тенденции;

2. липсват изследвания за морфологичния състав на отпадъците, като за целите на настоящата програма са ползвани направените оценки в Доклада от основно охарактеризиране на битовите отпадъци на община Никопол и предпроектните проучвания извършени в рамките на проект „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)“;

3. За масово разпространените отпадъци няма натрупани данни, от които да могат да се направят изводи за тенденциите на образуване, събиране и третиране – системата за разделно събиране на отпадъци е въведена през май 2014 г. и не е изминала пълна година от нейното прилагане, а за останалите видове отпадъци не са сключвани договори с организации по оползотворяване;

4. няма функциониращи системи за събиране на едрогабаритни отпадъци и зелени отпадъци, съответно не е налична информация за този вид отпадъци, в т.ч. не се отчитат данни за отпадъците от поддържането на зелената система на града.

7.2.2Анализ на производствени неопасни отпадъци


На територията на общината се образуват органични отпадъци от хранително вкусовата промишленост, дървесни и текстилни отпадъци от дървопреработващата и шивашката промишленост. Големи генератори на производствени отпадъци не функционират към настоящия момент. Неопасните отпадъци, образувани от производствените предприятия се смесват с битовите отпадъци и се депонират на общинското депо.

На територията на община Никопол и в съседните общини от региона има пунктове за изкупуване на метални и хартиени отпадъци, но общината не получава данни за количествата, което затруднява изпълнението на целите за рециклиране на битови отпадъци7.2.3Анализ на строителни отпадъци


Основното количество строителни отпадъци се генерират от дейността на фирми, извършващи строителна и ремонтна дейност. Определено е място за извозване и депониране на строителни отпадъци (депо м. “ Карач дере”), но количествата не се отчитат съответно не могат да се направят изводи за тенденции на образуване на този вид отпадък.

7.2.4Опасни отпадъци


Количествата на образуваните опасни отпадъци по групи, съгласно класификацията на отпадъците се водят на отчет в РИОСВ, но общината не получава данни. Производствени опасни отпадъци не се образуват. Най- голям дял в общото количество на опасните отпадъци имат отработени моторни и смазочни масла и нефтопродукти, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, както и излезли от употреба флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак. Дейностите по третиране на опасните отпадъци образувани от дейността на предприятията се извършват в съответствие с разрешителните им документи за дейности с отпадъци без да се ползва общинска инфраструктура.

На територията на общината съществуват склад, в който са складирани пестициди за растителна защита като количествата са отразени в Регистъра на складове и съхраняваните в тях негодни за употреба пестициди

В Община Никопол няма организирана система за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата, съответно липсват данни за този вид отпадъци.

7.2.5Утайки от ПСОВ


На територията на общината няма ПСОВ и се генерират утайки само от почистване на канализацията.

7.2.6Болнични отпадъци/Отпадъци от хуманното здравеопазване


Опасните отпадъци, които могат да се генерират на територията на общината от хуманното здравеопазване са от Многопрофилна болница за активно лечение – Никопол, Медицинска център Никопол, но съгласно действащото законодателство данните не се докладват до общината.
В заключение относно проблеми по отношение на събирането на данни може да се обобщи, че в община Никопол е необходимо създаването на система за събиране и обработка на данни от изпълнителите, които имат договори с общината и предприятията с общинско участие, както и получаването на информация от лица, извършващи събиране на рециклируеми отпадъци на търговска основа и въвеждане на механизми за получаване и оценка на достоверността на отчитаните от организациите по оползотворяване количества. Всичко това ще спомогне за установяване изпълнението на целите за рециклиране на битови отпадъци.Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница