За периода 2015-2020страница6/31
Дата02.02.2017
Размер4 Mb.
Размер4 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

7.3Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците

7.3.1Събиране и транспортиране на отпадъци


В момента Общината сама извършва дейностите по събиране и транспортиране на отпадъците от домакинствата, административните сгради и търговските предприятия и е оператор на депото в м. „Карач дере”. Обхванати са всички населени места. Общия обем на поставените съдове е 610 900 литра, което се равнява на 70,35 литра на жител. По този показател община Никопол се доближава до общини със сходен брой жители от област Плевен– Белене (74,52 л./ж.), Гулянци (81,26 л./ж.) и община Долни Дъбник (80,29 л./ж.).

В гр. Никопол и с. Новачане е изградена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки от „Екоколект” АД с договор № ДО РСО-ОБ-045/17.04.2014 год. Осигурените контейнери отговарят на минималните изисквания заложени в чл. 24, ал. 1, т.1, буква а) от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки

Община Никопол все още няма сключени договори с организации по оползотворяване за изграждане на система за събиране на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, отработени масла, ИУМПС, излезли от употреба гуми.

В Община Никопол не е организирана Система за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата.

Към момента не са изградени площадки, предназначени за събиране и временно съхраняване на разделно събрани отпадъци от бита, на които да се извършва безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата (чл. 19, ал. 3, т. 11 от Закона за управление на отпадъците).

Не се извършва разделно събиране на биоотпадъци с изключение на зелените отпадъци от поддържането на зелената система на града. Понастоящем съществуващите практики в община Никопол (и в останалите общини от РСО) не осигуряват съвместно постигането на регионални цели за разделно събиране и оползотворяване на битовите биоотпадъци по чл. 8 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците


7.3.2Предварително третиране на отпадъци


На територията на общината не се изпълнява никакво третиране на отпадъците, като компостиране, раздробяване или сортиране.

7.3.3Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци


Понастоящем прилагането на дейности по оползотворяване в община Никопол е ограничено до материали, които имат търговска стойност.

Депонирането на отпадъци остава основния метод за обезвреждане на отпадъци в Община Никопол. На територията на общината към момента има едно депо за отпадъци (депото в м. „Карач дере”), което подлежи на закриване, но ще се експлоатира до изграждане на регионалното депо до с. Санадиново, което отговаря на всички нормативни изисквания.7.4Анализ на замърсени в миналото площадки за обезвреждане на отпадъци и осъществени мерки за тяхното възстановяване


Нерегламентираните сметища на територията на общината са закрити. След закриване на депото в м. „Карач дере”се предвижда извършване на периодичен мониторинг.

Все още не са предприети мерки за окончателно решаване на проблемите със склада за съхранение на пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност, който е неохраняем.7.5Анализ на институционалния капацитет


Дейностите по събиране, транспортиране, сортиране, предварително третиране, временно съхраняване, оползотворяване; обезвреждане на отпадъците, възложени от общината са възложени на Дейност „Чистота”към Дирекция „Устройство на територията”. Числеността на Дирекция „Устройство на територията”, в т.ч. Звено „Чистота” е 7 души. По действащите общински наредби за поддържане на чистотата и управление на отпадъците за календарната 2014 г. са съставени 25 предписания като актове за установяване на административни нарушения не са съставяни. Необходими са мерки за повишаване капацитета на служителите по отношение прилагането на действащата нормативна уредба и своевременно идентифициране и предприемане ефективни действия по отношение нарушенията на нормативната уредба в областта на управлението на отпадъците.

Община Никопол участва в “РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ-ЧИСТИ ДУНАВСКИ ОБЩИНИ”7.6Анализ на организационните схеми и форми за управление на отпадъците; планиране, финансиране и определяне на цени и такси за услугите


Финансирането на услугите и дейностите но събиране, транспортиране и обезвреждане на битови отпадъци се осъществява чрез събиране на такса "Битови отпадъци", определена в годишен размер, въз основа на одобрена План-сметка за приходите и разходите за поддържане на чистотата, сметопочистването и сметоизвозването на територията на Общината за съответната година. За физически лица и икономически субекти се използва различен промил от стойността на имота за определянето на такса битови отпадъци. В резултат на тази политика се получават диспропорции и кръстосано финансиране.

При средногодишен доход от 12 275 лв. на домакинство, през 2013 г. границата на поносимост за услуги по управление на отпадъците, които едно домакинство може да си позволи (1% от доход) възлиза на 122,75… лв./дом./г. или общо за общината 479 830… лв./г. (при 2,4 26 бр. ж./домак.). Както се вижда Планираните за събиранесъбираните от домакинствата средства за управление на отпадъците са под границата на поносимост, т.е. текущите нива на таксата са поносими за населението.

За община Никопол приходите от такса смет покриват разходите за управление на отпадъците.

7.7Анализ на информирането на обществеността по въпросите на управление на отпадъците


Повишаването на общественото съзнание на населението за дейности с широко обществено значение се извършва основно чрез сайта на Община Никопол, чрез провеждане на конкурси, празненства, обществени мероприятия, организирани специално за целта, или включени като част от програмите за честване на празници на общината или конкретно населено място, като специално внимание следва се отделя на работата с подрастващите.

Целенасочени мерки за информираност са предприети в рамките на проект „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)“

До момента не е разработена специализирана информационна кампания, насочена към гражданите с цел да ги информира относно наличните системи за екологосъобразно събиране и третиране на отпадъци, задълженията и отговорностите на населението, ползите за околната среда от прилагане на отделните мерки и по специално от ползите от намаляване на количеството генерирани отпадъци и оползотворяване на отпадъците.Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница