За периода 2015-2020страница7/31
Дата02.02.2017
Размер4 Mb.
Размер4 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   31

7.8Анализ на информационното обезпечаване за отпадъците и дейностите с отпадъците


Общинската администрация предоставя информация в съответствие с документите, определени с нормативната уредба по управление на отпадъците. Не е създадена вътрешноведомствена уредба и специализирана информационна система, която да покрива основните направления на дейностите по управление на отпадъците в общината.

Таблица 8.SWOT анализ

SWOT анализът изхожда от идеята за разделянето на обекта на стратегическия анализ от средата, в която той функционира. Обектът на стратегически анализ се разглежда откъм неговите "силни страни" и "слаби страни". Средата, в която функционира обектът на стратегически анализ, се диференцира на "възможности" и "заплахи".Силни страни. Силните страни са ресурс, умение или друго преимущество, което притежава секторът. Силната страна е отличителна компетенция, която дава сравнително предимство.

Слаби страни. Слабите страни представляват ограниченията или недостигът на ресурси, умения и способности, които сериозно възпрепятстват развитието на сектора.

Възможности. Възможностите представляват най-благоприятните елементи на външната среда. Това са благоприятни външни фактори, от които секторът се възползва или би могъл да се възползва.

Заплахи. Заплахите са най-неблагоприятните сегменти на външната среда. Те поставят най-големи бариери пред настоящото или бъдещото (желаното) състояние.

1. Достижения и силни страни

Разработени са дългосрочни планове за реализация на необходимите инвестиции в инфраструктура за управление на отпадъците на ниво регион за управление на отпадъците и в частност за общината.

Изграден е необходимия административен капацитет на различните нива на управление на отпадъците – регионално сътрудничество, планиране, разработване на програми и нормативни документи и осъществяване на контрол

Установена е практика за налагане на законодателството, чрез ефективен контрол в сектора.

Инвестициите за изграждане на необходимата инфраструктура за управление на отпадъците са осигурени и предстои пускането в експлоатация на предвидените съоръжения и инсталации за региона.

Нормата на натрупване на отпадъци и близка до средната за страната, а България е една от страните с много ниско ниво на генерирани отпадъци на 1 жител в ЕС.

Принципът „разширена отговорност на производителят” се прилага в общината по отношение на отпадъците от опаковки, без да се отделят публични средства за разделно събиране и третиране.

Приложен е регионален принцип за управление на битовите отпадъци в страната.


2. Проблеми и слаби страни

В местната нормативна уредба не са въведени разпоредби осигуряващи изпълнението на някои изисквания на националното законодателство – най-вече задълженията за разделно събиране на био-отпадъци и други рециклируеми отпадъци от домакинствата, предприятията и търговските обекти.

Закриването на общинското депо (съответно изграждането на заместващите регионални съоръжения) надхвърля нормативно установения срок за закриване на депа, неотговарящи на изискванията.

По-нататъшното повишаване на такса битови отпадъци може да доведе до надхвърляне на границата на поносимост за домакинствата.

Недостатъчна координация между общините участващи в регионалното сдружение и забавяне при вземане на решения за разпределение на задълженията за изпълнение на регионалните цели за рециклиране на битови отпадъци и разделно събиране и оползотворяване на био-отпадъци.

Недостатъчна активност на гражданите и неправителствените организации в началните фази на планиране и проектиране на съоръжения и разработването на местната нормативна уредба, програми и стратегии.

Липса на система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата и осигуряване на тяхното екологосъобразно третиране.

Високо ниво на депониране на различните видове отпадъци.

Недостатъчно добро ниво на информационно обезпечаване за проследяване изпълнението на целите за рециклиране и на процесите, свързани с вземането на информирани управленски решения и изготвяне на стратегически документи.

Липса на целенасочени мерки и стимули, които да допринесат за предотвратяване образуването на отпадъци и насърчаване на разделното събиране на отпадъци.

Липса на специално разработена програма за провеждане на информационни кампании за информиране на обществеността и повишаване на общественото съзнание по въпросите на управление на отпадъците.

Няма изградена мониторингова система, която да отчита удовлетвореността на обществеността и заинтересованите лица от резултатите. свързани с дейности по управление на отпадъците.


3. Възможности

Използване на публично частното партньорство и финансовите инструменти на ЕС за решаване на проблемите, свързани с ефективното управление на отпадъците.

Промяна на обществените нагласи в полза на екологосъобразното и ефективно управление на отпадъците.

Разрастване на пазара на суровини от рециклируеми отпадъци.

Изграждане на единна интегрирана информационна система за управление на отпадъците.

Въвеждане на нови ефективни технологии, допринасящи за ефективно рециклиране и оползотворяване на отпадъците.

Подобряване на ефективността на системите за управление на масоворазпространени отпадъци с цел осигуряване на висококачествено рециклиране и прилагане на принципа за разширена отговорност на производителя.

Осигуряване на прозрачност при определяне на такса битови отпадъци за гражданите и бизнеса и въвеждане на принципа „заплащане според количеството на образуваните отпадъци".


4. Заплахи

Слаба покупателна способност на домакинствата и трудност на нискодоходните групи да отделят допълнителни средства за услуги и дейности, свързани с управление на отпадъците.

Необходимите средства за експлоатация на новоизградените съоръжения са значителни.

Значително увеличение на разходите за управление на битови отпадъци и необходимостта за повишаване на такса битови отпадъци за населението.

Въведените в законодателството количествени цели са високи и съществува опасност да не се постигнат чрез съществуващите съоръжения, което ще наложи въвеждането на други практики, които не са планирани в рамките на проект „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)“ – събиране на хранителни био-отпадъци и други рециклируеми отпадъци, за които не се прилага принципа „разширена отговорност на производителят”.

Инфраструктурата за управление на отпадъците е планирана преди въвеждането в националното законодателство на амбициозни цели за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъци и не са предвидени съоръжения за оползотворяване на по-голямата част от хранителните отпадъци.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   31


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница