За периода 2015-2020страница8/31
Дата02.02.2017
Размер4 Mb.
Размер4 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   31

Таблица 9.Цели на програмата за управление на отпадъците и алтернативи за постигането им
9.1Стратегически и оперативни цели
В съответствие с изискванията на чл. 52, ал. 4 от ЗУО общинската програма „се разработва в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците.” В Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г. е предвидено, че:

Генералната стратегическа цел в сферата на управление на отпадъците е:

Общество и бизнес, които не депонират отпадъци
Стратегическите цели, гарантиращи постигането на генералната стратегическа цел така както са формулирани в Националния план са:

  • Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване

  • Цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, чрез създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на цялото количество генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и околната среда

  • Цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда

  • Цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на управление на отпадъците

Следвайки структурата, целите и предвижданията на НПУО 2014-2020 г в настоящата програма са разработени девет подпрограми, които чрез своите дейности водят до постигане на изпълнението както на конкретните програмни цели (стратегически/оперативни цели), така и на четирите стратегически цели на националния план.За достигане на набелязаните цели в настоящата програма са набелязани конкретни мерки, които са описани в отделните подпрограми и обобщени в плановете за действие към тях.

Стратегически цели

Оперативни цели

Подпрограма

Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване

Намаляване на количеството на отпадъците; Намаляване на съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите


Подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци

Цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци

Достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло

  • Подпрограма за разделно събиране и изпълнение на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци най-малко от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло

  • Подпрограма за разделно събиране и постигане на целите за биоразградимите битови отпадъци в т.ч. за биоотпадъците

  • Подпрограма за изпълнение на изискванията и целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци

  • Подпрограма за предотвратяване и намаляване на риска от депонирани отпадъци
Цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда

Достигане на целите и изискванията за биоразградимите отпадъци

Подпрограма за информационно осигуряване, запазване и подобряване на административния капацитет на общината по управление на отпадъците

Цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор за прилагане на йерархията на управление на отпадъците

Достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради

Подпрограма за прилагане на разяснителни кампании и информиране на обществеността по въпросите на управление на отпадъците


Сподели с приятели:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   31


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница