За периода 2015-2020страница9/31
Дата02.02.2017
Размер4 Mb.
Размер4 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   319.2Алтернативи за постигане на целите


Оптималната алтернатива за управление на отпадъците трябва да бъде устойчива система, която е икономически поносима, социално приемлива и екологично ефективна.

Икономическата поносимост изисква разходите за системите за управление на отпадъците да са икономически приемливи за всички сектори на обслужваното население, включително домакинствата, търговския сектор, индустрията, институциите и правителството.

Социалната приемливост изисква системите за управление на отпадъците да отговарят на потребностите на местното население и да са отражение на ценностите и приоритетите на това общество.

Екологичната ефективност изисква общите екологични тежести от управлението на отпадъците да намаляват, както по отношение на потреблението на ресурси (включително енергия), така също и по отношение на генерирането на емисии във въздуха, водата и земната повърхност.

Оптималната алтернатива предполага въвеждането на интегрираното управление на отпадъците като цялостен подход към гореизложените аспекти, включва използването на различни варианти за третиране на отпадъците и обхваща целия поток отпадъци.

Една интегрирана система за управление на отпадъците се състои от следните етапи, които са анализирани задълбочено в следните глави:

 • предотвратяване образуването на отпадъците и повторна употреба на отпадъците;

 • технически варианти за събиране и транспортиране на отпадъците (смесени, разделени при източника);

 • съоръжение за сепариране по материали и рециклиране;

 • технически варианти за третиране на отпадъците (термично, механично-биологично третиране, компостиране);

 • обезвреждане на отпадъците на депо.


По отношение на регионалната система за управление на отпадъците и свързаните с нея елементи, в рамките на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в Регион Левски” бяха оценени три алтернативни и практически осъществими сценария за интегрирано управление на битовите отпадъци за плановия период 2013-2032 г. Сценариите постигат пълно съответствие с Европейското и българското законодателство и обосновават предложените инвестиции, определени за региона чрез "Оперативна програма Околна среда 2007-2013" на Министерството на околната среда и водите. Повече подробности са дадени в Прединвестиционно проучване.

Трите сценария са разработени с комбинации от избраните технически възможни варианти на елементите за управление на отпадъците. Сценариите, които са изготвени, отговарят в най-голяма степен на финансовите (инвестиционни и оперативни разходи), екологичните (предотвратяване на замърсяването, минимизиране на отпадъците, устойчиво развитие), технологичните (приложимост и изпълнимост на технологиите) и нормативните изисквания.

Системата за събиране на отпадъците ще се изпълнява в контейнери за смесени отпадъци. Събирането и обработката на рециклируеми материали е изцяло отговорност на организациите по оползотворяване. Зелени отпадъци се събират разделно. В определени райони, се предлагат общински центрове за събиране, за да се улесни постигането на наложените регионалните цели по отношение на оползотворяване и рециклиране на битови отпадъци.

Органична част ще бъде транспортирана до съоръжение за открито компостиране в център за управление на отпадъците и ще се компостират аеробно до произвеждане на висококачествен компост, като събраните смесени отпадъци, ще бъдат прехвърлени директно в инсталации за обезвреждане.

Сценарий 1 предлага най - висока степен на разделно събиране. Събиране на битови отпадъци в един контейнер, контейнер за био - отпадъци, контейнер за зелени отпадъци, обособяване на пунктове за събиране на отпадъци от домакинствата и събиране на отпадъци от организации по оползотворяване на отпадъците.

Сценарий 2 предлага подобна система за събиране, както в Сценарий 1. Разликата се състои в системата за събиране на отпадъците с два вместо с един контейнер, един контейнер за органични отпадъци и друг за смесени отпадъци. Сходство със сценарий 1 може да бъде намерено и в техника за третиране на отпадъци, но е предложено допълнително съоръжение за сортиране на отпадъците, за да се подобри качеството на сценария за постигане на целите за рециклиране и оползотворяване

Сценарий 3 предлага проста система за събиране в един контейнер, събиране на рециклируемите фракции от организации по оползотворяване, както е в Сценарий 1 и 2, но не предвижда общински центрове. Вместо това, той предлага усъвършенствана технология за третиране на отпадъци - комбинирана инсталация за сепариране, за да противодейства на липсата на разделно събиране при източника, и да допринесе за по-висока степен на постигане на целите.

За оценка на избраните сценарии е използван мултикритериален анализ. Местоположението на съоръжението или инсталацията за третиране/обезвреждане на отпадъци се отразява на всички компоненти на околната среда (почва, вода, въздух). Критериите за подбор на подходящ сценарий за управление на отпадъци трябва да включват всички приложими параметри (технически, екологични, финансови), които са свързани с изпълнението му, с цел да се сведат до минимум възможностите на системата да се провали.

По-долу е представено обобщено описание на одобрения сценарий 3, като всички фази на системата за управление на отпадъците са ясно дефинирани.Събиране

 • Система за събиране на смесени битови отпадъци с един контейнер.

 • Разделно сметосъбиране на „зелените” отпадъци.

 • Разделяне при източника на рециклируеми отпадъци от опаковки (разделно събрани и третирани от организации по оползотворяване).

Претоварване

 • За община Павликени, вместо изграждане на претоварна станция се възприема по- икономична схема с директно претоварване от сметосъбиращия местен автомобил в автомобила с компактиране за далечен превоз.

Третиране на отпадъците от контейнера за смесени отпадъци

 • Въвежда се сепариране на отпадъците в регионален център за управление на отпадъците с цел оползотворяване и рециклиране на рециклируеми и биоразградими отпадъци, събрани в контейнерите за смесени отпадъци;

 • Рециклируемите отпадъци, събирани от Организациите за оползотворяване ще се третират от Организациите.

Третиране на биоразградими отпадъци сортирани при източника

 • Третиране на органичните отпадъци в Инсталацията за компостиране и получване на ниско качествен компост.

 • В Инсталацията за компостиране е предвидена и отделна линия за компостиране на „зелени” отпадъци, от които ще се получава високо качествен компост.

Депо за неопасни отпадъци Депонират се:

 • Остатъци от третирането на отпадъците в инсталациите за сепариране и компостиране;

 • Ниско качествен компост, който ако няма друго приложение може да се използва за запръстяване;

 • Остатъци от сортираните отпадъци на Организациите по оползотворяване.


Масовият баланс на количествата разделно събрани и третирани битови отпадъци за избраната алтернатива (по отношение на община Никопол) за периода на действие на настоящата програма е представена в следната таблица.

Таблица 10.Масов баланс на количествата разделно събрани и третирани битови отпадъциДейност

Вид отпадъци

Мерна ед.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Разделно събиране от Организации по оползотворяване

хранителни

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

хартия

%

42,53

42,53

42,53

42,53

42,53

42,53

картон

%

61,98

61,98

61,98

61,98

61,98

61,98

пластмаса

%

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

текстил

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

гума

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

кожа

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

градински

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

дървесни

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

стъкло

%

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

метали

%

12,50

12,50

12,50

12,50

12,50

12,50

инертни

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

хранителни

т/г

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

хартия

т/г

113,61

115,66

119,36

117,25

115,17

111,98

картон

т/г

241,24

245,59

253,45

248,97

244,56

237,78

пластмаса

т/г

307,76

313,31

323,34

317,62

311,99

303,34

текстил

т/г

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

гума

т/г

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

кожа

т/г

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

градински

т/г

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

дървесни

т/г

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

стъкло

т/г

100,49

102,31

105,58

103,71

101,87

99,05

метали

т/г

9,81

9,99

10,31

10,13

9,95

9,67

инертни

т/г

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Общо

т/г

772,92

786,86

812,04

797,69

783,54

761,83

Разделно събиране на Зелени отпадъци / за компост

т/г

174,5

171,63986

170,31986

168,99986

167,67986

166,35986

Сепарираща инсталация - Количество отпадъци на вход сепарираща инсталация

хранителни

т/г

659,48

671,38

692,86

680,62

668,55

650,02

хартия

т/г

153,52

156,28

161,29

158,44

155,63

151,31

картон

т/г

148,01

150,68

155,50

152,76

150,05

145,89

пластмаса

т/г

131,90

134,28

138,57

136,12

133,71

130,00

текстил

т/г

125,62

127,88

131,97

129,64

127,34

123,81

гума

т/г

31,40

31,97

32,99

32,41

31,84

30,95

кожа

т/г

31,40

31,97

32,99

32,41

31,84

30,95

градински

т/г

189,75

199,18

212,37

206,92

201,58

192,66

дървесни

т/г

78,51

79,93

82,48

81,03

79,59

77,38

стъкло

т/г

150,74

153,46

158,37

155,57

152,81

148,58

метали

т/г

68,70

69,94

72,17

70,90

69,64

67,71

инертни

т/г

408,25

415,62

428,92

421,34

413,86

402,39

Общо

т/г

2177,28

2222,56

2300,50

2258,15

2216,43

2151,68

Сепарираща инсталация - биоразградими отпадъци за компостиране от сепарираща инсталаци

хранителни

%

60

60

60

60

60

65


Сподели с приятели:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   31


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница