За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 30. 06. 2013 гстраница1/32
Дата08.02.2017
Размер5.27 Mb.
Размер5.27 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


ОТЧЕТ

за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми

на

Министерството на околната среда и водите

към 30.06.2013 г.

Отчетът на Министерство на околната среда и водите за изпълнението на провежданите политики към 30.06.2013 г. представя информация за изпълнението на целите и програмите на министерството въз основа на проведените дейности в рамките на отчетния период. Отчетът съдържа информация за степента на изпълнение на провежданите политики и програми в областта на околната среда и извършените разходи за тяхното изпълнение. Той представя разходите за опазване на околната среда на консолидирана основа. Това означава, че всички средства, изразходвани, трансферирани или координирани от държавния бюджет се разглеждат като разходи на МОСВ, независимо от източника на финансиране, но само в частта, които министерството управлява.

Настоящият отчет за изпълнението на политиките и програмите е съобразен с програмния формат на бюджета на МОСВ към 30.06.2013 г.

Разходната част е декомпозирана на ведомствени и администрирани разходи, като детайлизирано са представени разходите за персонал, издръжка и капиталови разходи. Отделено внимание e обърнато на външните фактори, влияещи върху предоставяните услуги, разходите и приходите на бюджета.
1. Отчет на основните параметри на бюджета
а) Таблица, представяща отчет на приходите по бюджета (Приложение 1)

с кратко описание на приходите


ПРИХОДИ за периода 01.01.2013-30.06.2013 г.

Закон

Уточнен план

Отчет

(в хил.лв.)

Общо приходи:

10 560

10 861

55 483

Данъчни приходи

0

0

0

Неданъчни приходи

10 560

10 788

55 418

Приходи и доходи от собственост

1 461

1 691

707

Държавни такси

5 080

5 079

1 692

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 119

1 119

458

Други неданъчни приходи

0

-1

-740

Внесени ДДС и др.данъци върху продажбите

-780

-780

-392

Постъпления от продажба на нефинансови активи

0

0

51 782

Приходи от концесии

3 680

3 680

1 911

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната

0

15

15

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина

0

58

50

Нетното изпълнение на приходите към 30.06.2013 г. е в размер на 55 483 394 лв., или 510% от уточнения план на приходите към 30.06.2013 г., което се дължи на продажбата на квоти на емисии за парникови газове.

Реализираните приходи по бюджета на МОСВ за отчетния период са формирани от приходи от калкулации за разходи по контрола и извършени лабораторни анализи, приходи от глоби, санкции и наказателни лихви, приходи от почивни бази, други неданъчни приходи и приходи от концесии, постъпления от продажби на нефинансови активи.

С най-голям относителен дял от приходите е делът на приходите от продажба на нематериални дълготрайни активи – 51 782 448 лв. Република България участва в обща тръжна платформа за продажба на квоти за целия Европейски съюз. Приходите от продажбата на квоти от 2013 г. са постъпили по валутна бюджетна сметка на МОСВ и се съхраняват до приемането на Закона за ограничаване изменението на климата, с който ще се узакони начина на преразпределяне на средствата.

Приходите от концесии през 2013 г. са в размер на 1 911 048 лв., които представляват 52 % от планираните такива. Тези приходи са отчетени в § 41 – 00 „Приходи от концесии“, като внесеният ДДС върху тях е отразен по §§37-01 (-)”Внесен ДДС”.

Приходите от държавни такси са в размер на 1 691 656 лв. или 33 % от планираните такива. Тези приходи са отчетени по § 25-00 „Държавни такси” и са основно за:

- издаване на решение относно необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС )


  • издаване на решение по ОВОС

  • издаване, актуализиране или преразглеждане на комплексни разрешителни

  • издаване, преразглеждане и/или промяна на разрешително по чл. 104 от закона за опазване на околната среда (ЗООС)

  • издаване на разрешения по водите

- ползване на данни от специализираните карти и регистри съгласно чл. 180, ал. 2 от Закона за водите (ЗВ)

  • издаване, изменение или продължение на разрешения по отпадъците

  • издаване на регистрационен документ по чл. 12, ал.4 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО)

- съгласуване или утвърждаване на програма за управление на дейностите по отпадъците

  • за издаване на разрешения по биоразнообразие

- за издаване на разрешение за работа с генетично модифицирани организми

(ГМО) в контролирани условия и внос на ГМО с цел работа в контролирани условия и други.

Формирането на приходи от държавни такси в системата на МОСВ е пряко зависимо от инициативата на юридическите лица във връзка с инициирането на документи, за които се дължи такса.

Немалък дял имат и приходите, отчетени по § 24-00 „Приходи и доходи от собственост” в размер на 707 367 лв. –42 % спрямо планираните, основно отчетени по §§ 24-04 „Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция”, представляващи извършени лабораторни анализи и измервания на качеството на компонентите на околната среда от акредитираните за тази дейност лаборатории към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). В §§ 24-10 „Приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина“ е отчетена сума 229 324 лв. представляваща възстановяване на средства от Столична община на МОСВ и погасяването на заем от МОСВ към ЕИБ. Приходите от наеми, отчетени по §§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество” в размер на 26 335 лв. са формирани от отдаване под наем на помещения собственост на МОСВ. Незначителни са постъпилите приходи от лихви – 12 071 лв.

Формираните приходи от глоби, санкции и наказателни лихви за периода 01.01.-30.06.2013 г. са в размер на 457 575 лв. или 41% от планираните такива. По-голямата част от наложените глоби и санкции на физически и юридически лица не се заплащат в доброволния срок за изпълнение и се предават на Националната агенция по приходите (НАП) за принудително събиране.

Като 80% от тази суми са преведени на общините, на чиято територия се намира обекта замърсител с цел средствата да се изразходват за екологични проекти и дейности. В резултат на извършената контролна дейност е подобрена чистотата на населените места и пътищата, а голяма част от фирмите приведоха дейността си в съответствие с екологичното законодателство. От извършените проверки е установено, че обектите на национално представените търговски вериги изпълняват изискванията за заплащане на продуктова такса за полимерни торбички, поради което не подлежат на глоби.

Отчетените средства по § 36-00 „Други неданъчни приходи” са в размер на ( - 739 592 лв.). Сумата е нето формирана от приходи по ЗДОИ, получени застрахователни обезщетения, реализирани курсови разлики от продажба на валута, продажба на тръжни документи при провеждане на процедури по закона за обществени поръчки (ЗОП). В §§ 36-18 са посочени суми със знак минус принудително събрани от НАП в полза на ПУДООС и общини съгласно т. 74 от ДДС 12/2009г. за реда и начина за събиране и отчитане на средствата по публични и частни държавни вземания. Всички несъбираеми вземания от глоби и санкции в законоустановения срок са начислени като просрочени вземания в процес на принудително събиране.

По § 37-00 „Внесени ДДС и други данъци върху продажбите” са отчетени със знак минус внесения данък върху приходите от наеми и ДДС което се начислява върху получените концесионни възнаграждения. От 01.01.2011 г. МОСВ е регистрирано по ДДС съгласно измененията в закона за ДДС, свързани с облагане на приходите от концесионна дейност.


б) Таблица, представяща отчет на разходите по бюджета на Министерство на околната среда и водите по програми в рамките та изпълняваните политики (Приложение № 2а) с описание на разходите


РАЗХОДИ за периода 01.01.2013 - 30.06.2013 г. ( в хил.лв. )

Закон

Уточнен план

Отчет

 

 

 

Общо разходи по бюджета на МОСВ

44 890

51 850

23 000

Политика в областта на управление на водите

6 330

7 037

4 039

Програма 1 "Оценка , управление и опазване на водите на Република България"

6 330

7 037

4 039

Политика в областта на управление на отпадъците,земните недра и почвите

2 374

8 491

1 795

Програма 2 "Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недра и почвите"

2 374

8 491

1 795

Политика в областта на опазване на чистотата на атмосферния въздух

1 388

1 446

720

Програма 3 "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"

1 388

1 446

720

Политика в областта на опазване на биологичното разнообразие

6 044

6 048

2 813

Програма 4 "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"

6 044

6 048

2 813

Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационнна обезпеченост

9 452

9 855

4 716

Програма 5 "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"

9 452

9 855

4 716

Политика за повишаване на екологичното съзнание и култура

1 300

1 301

570

Програма 6 "Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"

1 300

1 301

570

Политика за предотвратяване и контрол на замърсяването и управление на химикалите

2 914

2 919

1 348

Програма 7 "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"

2 914

2 919

1 348

Политика в областта на управление на дейностите по изменение на климата

704

704

287

Програма 8 "Управление на дейностите по изменение на климата"

704

704

287

Програма 9Администрация

14 384

14 049

6 712Анализ на разходната част на бюджета
За периода 01.01.2013-30.06.2013 г. МОСВ е изразходвало за дейността си 23 000 062 лв. Изпълнението на разходната част на бюджета спрямо уточнения план е 44 %. Разходите за периода 01.01-30.06.2013 г. са намалени с 2 326 496 лв. спрямо 2012 г.

Персонал
Изразходваните средства за персонала за отчетния период са в размер на 11 946 557 лв., заедно с осигурителните социални и здравни вноски за сметка на работодателя, което е 52 % от общия размер на разходите на структурата за периода и 47 % от уточнения план.

§ 01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения. Отчетени са изплатените средства за възнаграждения на щатния персонал в размер на 9 195 262 лв., от които за назначените по служебно правоотношение – 7 524 149 лв., по трудови правоотношения – 1 671 113 лв.

По § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” са отчетени следните разходи:

- възнаграждения на нещатния персонал по трудови правоотношения назначен по ПМС № 66/1996г. и възнаграждения на служители назначени по програма на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) за временна заетост. За възнаграждения на персонола подмомагащ дейността в администрациите са изплатени 478 960 лв. За персонала обслужващ обект „Брестница” са изплатени  10 361 лв. За персонала поддържащ почивните бази собственост на МОСВ – 29 796 лв.и за стажантите по програма „Старт в кариерата „ на МТСП – 122 171 лв.

- възнаграждения на физически лица, наети по извънтрудово правоотношение – 72 881 лв. на основание на сключени договори по ЗЗД за дейности по международни проекти, за консултантски услуги, участие в експертни съвети и комисии на външни експерти.

-средства за представително облекло на служителите назначени по служебни правоотношения и безплатно работно облекло на служителите по трудови правоотношения – 392 317 лв.

- средства за обезщетения на служители – 108 551 лв., поради прекратяване на трудово или служебно правоотношение с подробно описани основания в приложена разшифровка към отчета.

- обезщетения за временна нетрудоспособност на служителите - 108 255 лв.

Средствата за социално-осигурителни плащания от работодателя, отчетени по §05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” са в размер на 2 751 295 лв., от които за държавно обществено осигуряване – 1 690 911 лв., здравно-осигурителни вноски – 732 501 лв. и допълнително задължително пенсионно осигуряване – 327 883 лв. В посочените суми се съдържат осигуровки за лицата по служебни правоотношения, по трудови правоотношения за щатния и нещатния персонал и за лицата по извънтрудови правоотношения.

Издръжка
Изразходваните средства за издръжка за отчетния период са в размер на 8 065 460 лв., което е 55% от уточнения план и 35% от общия размер на разходите на структурата за периода.

§ 10-00 Издръжка

Средствата, изразходвани за текуща издръжка включват следните видове разходи:

- за безплатна предпазна храна на работещите в среда с йонизиращи лъчения съгласно Наредба № 11/21.12.2005г. за определяне условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея на МТСП и МЗ и съгласно чл. 285 от Кодекса на труд – 5 771 лв.

- за закупуване на медикаменти за зареждане на аптечки в лабораториите към ИАОС - 181 лв.

- за постелен инвентар предназначен за отбранително-мобилизиционна подготовка в с.Бресница и предпазно облекло – 31 752 лв.

- за учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 3 977 лв.

- за материали – химикали, резервни части за лабораторна апаратура, канцеларски и офис консумативи, гуми за МПС, както и други материали и пособия са изплатени 936 632 лв. Най-голям дял от разходите заемат химикалите и резервните части за лабораторна апаратура и техника за лабораторните комплекси на ИАОС.

- за вода, горива , топлоенергия и ел.енергия са изразходвани 1 258 377 лв. Най-голям дял от общата сума имат разходите за гориво ( в т.ч. за моторните превозни средства за цялата система на МОСВ и за отопление).

- за външни услуги – пощенски и телекомуникационни услуги, наеми, разходи за охрана, за контрол качеството на въздуха, сервизна поддръжка на апаратура, разходи, свързани с акредитацията и поддържане на акредитацията на лабораториите, поддържане на системите на сградите и инвентара, сервизно обслужване на апаратура, абонаментно обслужване, медиа планиране и мониторинг, трудова медицина, правна защита, научни разработки и други към 30.06.2013 г. са изплатени 4 082 870 лв.

- за текущ ремонт на МПС, помещения, апаратура и техника общо за системата са усвоени 138 351 лв.

- за данъци и такси в т.ч. закупуване на винетки, заплащане на такса смет и заплащане на такси за публикуване на информация в ДВ и други държавни такси – 451 220 лв.

- за командировки в страната са изразходвани средства в размер 333 479 лв., основната част от които са за администриране на мрежата за мониторинг на околната среда и изпълнение на контролната дейност. Значително е намалението на изразходваните средства спрямо 2012 г. с - 111 837 лв.

- за командировки в чужбина са изразходвани средства в размер 389 842 лв., съгласно утвърден План за командировките в чужбина от министъра на околната среда и водите, в т.ч. и средства авансово платени за изпълнение на ангажиментите извън страната на служителите от УО на ОПОС. Намалението на изразходваните средства спрямо 2012 г. ( - 78 660 лв.)

- за застраховки за носене на оръжие от охранителите, застраховки на административните сгради и МПС-тата, собственост на МОСВ е изразходвана сума – 143 512 лв.

- за банкови такси във връзка с извършваните валутни преводи за чужбина са изразходвани средства в размер на 1 215 лв.

- за съдебни разноски по издадени изпълнителни листи от съда във връзка със загубени дела, касаещи размера на такси за минерални води, и други е изразходвана сума – 85 171 лв.

- за нанесени щети от мечки са изплатени обезщетения в размер на 7 347 лв.

Към 30.06.2013 г. са изплатени лихви по заеми от банки във връзка с изпълнението на държавен инвестиционен заем за интегриран воден проект на гр.София, финансиран чрез заем от Европейската инвестиционна банка.

Разходите за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности през първо тримесечие на 2013 г. са в размер на 399 221 лв. и са с 11 774 лв. по-малко спрямо 2012 г.От извършените разходи за издръжка от бюджета на МОСВ:

За дейност 108 „Централни държавни органи по икономически дейности и услуги” са изразходвани 101 174 лв., от които 91 238 за заплати и осигуровки, 2 860 лв. други възнаграждения и плащания, 7 076 лв. за командировки в страната във връзка с извършването на одити на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към МОСВ.

За дейност 205 ”Участие на Република България в НАТО”, от планираните средства са направени разходи за 192 лв., за надграждане система за видеонаблюдение.

За дейност 282 „Отбранително- мобилизационна подготовка”, поддържане на запаси и мощности” са отчетени разходи в размер на 13 360 лв. лв. за поддръжка на обект „Брестница”.

За дейност 701 „Почивно дело” са изразходвани средства за 77 032 лв., от които за плащания на персонала с включени осигуровки – 33 136 лв.,за текуща издръжка – 43 896 лв., за вода и електроенергия на почивните бази, абонаментна такса за телекомуникационни услуги, пране на спално бельо, данък сгради и такса смет.
Капиталови средства
От планираните капиталови разходи по бюджета на МОСВ за отчетния период са изразходвани 1 133 220 лв., които представляват 4% от общите разходи за периода и 13 % от уточнения план, като за същите са предоставени подробни разшифровки.
в) Таблица, представяща отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми в рамките на изпълняваните политики (Приложение № 2б) с описание

ПРОГРАМИ на Министерство на околната среда и водите

Общо консолидирани разходи

Ведомствени разходи

Администрирани разходи

за периода 01.01.2013 - 30.06.2013 г. г.

 

 

 

 

 

 

(в хил.лв.)

Общо

По бюджета на МОСВ

По други бюджети, фондове и сметки

Общо

По бюджета на МОСВ

По други бюджети, фондове и сметки

Общо разходи

287 374 537,0

23 000 062,0

23 000 062,0

0,0

264 374 475,0

0,0

264 374 475,0

Политика в областта на управление на водите

226 005 977,0

4 039 205,0

4 039 205,0

0,0

221 966 772,0

0,0

221 966 772,0

Програма 1 "Оценка , управление и опазване на водите на Република България"

226 005 977,0

4 039 205,0

4 039 205,0

 

221 966 772,0

 

221 966 772,0

Политика в областта на управление на отпадъците,земните недра и почвите

26 505 052,0

1 794 791,0

1 794 791,0

0,0

24 710 261,0

0,0

24 710 261,0

Програма 2 "Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недра и почвите"

26 505 052,0

1 794 791,0

1 794 791,0

 

24 710 261,0

 

24 710 261,0

Политика в областта на опазване на чистотата на атмосферния въздух

795 327,0

720 327,0

720 327,0

0,0

75 000,0

0,0

75 000,0

Програма 3 "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"

795 327,0

720 327,0

720 327,0

 

75 000,0

 

75 000,0

Политика в областта на опазване на биологичното разнообразие

9 472 944,0

2 812 674,0

2 812 674,0

0,0

6 660 270,0

0,0

6 660 270,0

Програма 4 "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"

9 472 944,0

2 812 674,0

2 812 674,0

 

6 660 270,0

 

6 660 270,0

Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационнна обезпеченост

4 715 581,0

4 715 581,0

4 715 581,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Програма 5 "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"

4 715 581,0

4 715 581,0

4 715 581,0

 

0,0

 

0,0

Политика за повишаване на екологичното съзнание и култура

2 418 451,0

569 777,0

569 777,0

0,0

1 848 674,0

0,0

1 848 674,0

Програма 6 "Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"

2 418 451,0

569 777,0

569 777,0

 

1 848 674,0

 

1 848 674,0

Политика за предотвратяване и контрол на замърсяването и управление на химикалите

2 568 044,0

1 348 084,0

1 348 084,0

0,0

1 219 960,0

0,0

1 219 960,0

Програма 7 "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"

2 568 044,0

1 348 084,0

1 348 084,0

 

1 219 960,0

 

1 219 960,0

Политика в областта на управление на дейностите по изменение на климата

2 016 203,0

287 203,0

287 203,0

0,0

1 729 000,0

0,0

1 729 000,0

Програма 8 "Управление на дейностите по изменение на климата"

2 016 203,0

287 203,0

287 203,0

 

1 729 000,0

 

1 729 000,0

Програма 9 Администрация

12 876 958,0

6 712 420,0

6 712 420,0

 

6 164 538,0

 

6 164 538,0

При съставянето на програмния и ориентиран към резултатите бюджет МОСВ прилага консолидиран подход на представяне на разходите, който се използва в по-голяма част от страните в Европейския съюз. По този начин всички средства, изразходвани, трансферирани или координирани от държавния бюджет за околна среда се разглеждат като разходи на министерството, независимо от източника на финансиране.Разходите по програмите са декомпозирани на ведомствени и администрирани разходни параграфи. Ведомствените разходни параграфи са специфичните за програмата извършвани разходи за предоставянето на услугата от министерството на външен за него бенефициент. Администрираните разходни параграфи са всички разходи за проекти и дейности по програмата, извършвани извън министерството или разходите за резултати постигнати извън министерството - например от изпълнители по договори, общини, получатели на субсидии, трансфери и др. Ведомствените разходи по всяка програма са класифицирани в следните икономически категории: персонал, издръжка, капиталови разходи.
г) Таблица, представяща източниците на финансиране на консолидираните разходи (Приложение 3) с кратко описание

Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет за периода 01.01.2013 - 30.06.2013 г. ( в хил.лв. )

Закон

Уточнен план

Отчет

 

 

 

Общо разходи:

1 088 407 040,0

579 111 708,0

287 374 537,0

Общо финансиране:

1 088 407 040,0

579 111 708,0

287 374 537,0

Собствени приходи

10 560 000

10 560 000

55 417 758

Субсидия от републиканския бюджет

34 331 000

34 331 000

-32 483 332

Целеви средства от ЦБ

0

0

0

Предприсъединителни програми на ЕС, вкл.съфинансирането от ДБ - Програма ИСПА

4 570 000

4 570 000

2 651 056

Структурни фондове, Кохезионен фонд, фондовете - ОПОС

967 094 000

457 725 305

240 055 339

Минали екологични щети

5 000 000

5 000 000

1 219 960

ПУДООС

66 852 040

66 852 040

18 719 120

Национален доверителен екофонд

0

0

1 729 000

Безвъзмездно поучени средства

0

73 363

65 636

Основните национални и международни източници за финансиране на екологични проекти са: републиканският бюджет, ПУДООС, фондове на ЕС – ИСПА, Кохезионен фонд /ЕФРР/, както и други международни организации и финансови институции.

Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница