Задача за работа с изразни средства, материали и пособияДата16.11.2017
Размер218.4 Kb.
Размер218.4 Kb.

Утвърдил!

Директор:

(име, фамилия и подпис)

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 5. КЛАСПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

по ред

Учебна седмица

по ред

Тема на урочната единица

Урочна единица за

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване по теми и/или раздели

Забележка

1

1

IX


Какво знам и мога в началото на пети клас

Контрол и оценка (диагностика на входно ниво)

Различава творби на изобразителното изкуство по вид и жанр.

Знае основни понятия за изобр. изкуство.


Картинен тест, практическа задача.

(Български език и литература)Оценява се резултатът от изпълнение на картинен тест и изобразителна задача за работа с изразни средства, материали и пособия.

Изпълнение на картинен тест.


2

2

IX


Праисторическо изкуство

Нови знания

Описва особености на праисторическото изкуство.

скално изкуство

мегалити


Познава най-общо праисторическо, древно и антично изкуство и архитектура.

Беседа, практически задачи.

(История и цивилизации, Български език и литература, Чужди езици, Информационни технологии)

КК-8а; КК-2б; КК-1б.Изпълнение на изобразителна задача:

1) фантазен образ на човек, художествена конструкция;

2) индивидуални постижения.

Изпълнение на картинен тест


3

3

X


Древноизточно изкуство

Древноегипетско изкуствоНови знания

Разграничава творби на изкуството и архитектурата от Древен Египет.

пирамида,

сфинкс


Познава най-общо праисторическо, древно и антично изкуство и архитектура.

Разпознава значими произведения на изкуството и архитектурата, характерни за тези периоди. Беседа, дискусия, практически задачи.

(История и цивилизации, Български език и литература, Чужди езици, Информационни технологии)

КК-8а; КК-2б; КК-1б.Изпълнение на изобразителна задача:

1) фигурална композиция по впечатление;

2) индивидуални постижения.

Изпълнение на картинен тест.


4

4

X


Изкуство на Месопотамия

Нови знания

Разграничава творби на изкуството и архитектурата от Двуречието.
Познава най-общо праисторическо, древно и антично изкуство и архитектура. Разпознава значими произведения на изкуството и архитектурата, характерни за тези периоди.

Беседа, дискусия, практически задачи.

(История и цивилизации, Български език и литература, Чужди езици, Информационни технологии)

КК-8а; КК-2б; КК-1б.Изпълнение на изобразителна задача:

1) фантазен образ на човек;

макет или апликация на архитектурен обект по впечатление;

2) индивидуални постижения.

Изпълнение на картинен тест.

5

5

X


Антично изкуство

Древногръцко изкуствоНови знания

Разграничава творби на изкуството и архитектурата от Древна Гърция.

акропол

Познава най-общо праисторическо, древно и антично изкуство и архитектура. Разпознава значими произведения на изкуството и архитектурата, характерни за тези периоди.

Беседа, дискусия, практически задачи.

(История и цивилизации, Български език и литература, Чужди езици, Информационни технологии)

КК-8а; КК-2б; КК-1б.Изпълнение на изобразителна задача:

1) проект и украса на ваза;

2) индивидуални постижения

Изпълнение на картинен тест.


6

6

X


Древноримско изкуство

Нови знания

Разграничава творби на изкуството и архитектурата от Древен Рим.

пантеон

Познава най-общо праисторическо, древно и антично изкуство и архитектура.

Беседа, дискусия, практически задачи.

(История и цивилизации, Български език и литература, Чужди езици, Информационни технологии)

КК-8а; КК-2б; КК-1б.Изпълнение на изобразителна задача:

1) макет и фигурална композиция;

2) индивидуални постижения.

Изпълнение на картинен тест.


7

7

XI


Тракийско и антично изкуство по българските земи

Нови знания

Познава най-общо тракийското и античното изкуство по българските земи.
Притежава основни знания за художественото наследство по българските земи от праисторията и Древността.

Беседа, дискусия, практически задачи

(История и цивилизации, Български език и литература, Информационни технологии)

КК-8а; КК-2б; КК-1б.Изпълнение на изобразителна задача:

1) проект на мозайка (релеф/фигурална композиция);

2)индивидуални постижения.

Изпълнение на картинен тест.


8

8

XI


Археологически музей – София

Упражнение

Разпознава основни произведения от изкуството на траките и от античното изкуство по българските земи.
Притежава основни знания за художественото наследство по българските земи от праисторията и Древността.

Дискусия, практически задачи.

(История и цивилизации, Български език и литература, Информационни технологии)

КК-8а,д; КК-2б; КК-1б.Изпълнение на задача:

1) постер или презентация с материали от проучването;

2) изразяване на естетическо отношение.

Изпълнение на картинен тест.


9

9

XI


Изразяване на впечатления чрез описания и рисунки

Картинен тест – 1Преговор и обобщение

Изразява чрез описание и рисунки свои впечатления от образци на тракийското и античното изкуство по нашите земи.
Разпознава значими произведения на изкуството и архитектурата, характерни за тези периоди.

Интерпретира с изобразителна дейност образци на изкуството от праисторията и Древния свят.

Дискусия, практически задачи, картинен тест.

(Български език и литература)

КК-8а; КК-2б; КК-1б.


Изпълнение на картинен тест и на изобразителна задача:

1) рисуване по впечатление от сюжети в образци на изкуството на Стария свят;

2) индивидуални постижения.

Изпълнение на картинен тест.


10

10

XI


Видове изящни изкуства

Нови знания

Притежава основни познания за видове и жанрове в изящните изкуства.
Осъзнава изразни средства на живописта, графиката и скулптурата.

Разбира връзката между изобразителни средства и вид изкуство.

Беседа, дискусия, практически задачи.

(Български език и литература, Чужди езици, Информационни технологии)

КК-8а; КК-1а; КК-2б.


Изпълнение на изобразителна задача:

1) интерпретации на художествени творби; 2) индивидуални постижения.

Изпълнение на картинен тест.

11

11

XII


Жанрове в изобразителното изкуство – портрет

Нови знания

Обсъжда особеностите на различни видове и жанрове изящни изкуства.

Изпълнява изобразителни задачи от различни видове и жанрове изящни изкуства.портрет

Разбира значението на основни понятия за видове, жанрове и изразни средства в изкуството.

Беседа, дискусия, практически задачи.

(Български език и литература, Чужди езици, Информационни технологии)

КК-8а; КК-1а; КК-2б.Изпълнение на изобразителна задача:

1) рисуване по впечатление от художествени творби;

2) индивидуални постижения.

Изпълнение на картинен тест.


12

12

XII


Жанрове в изобразителното изкуство – пейзаж, натюрморт

Нови знания

Обсъжда особеностите на различни видове и жанрове изящни изкуства.

Изпълнява изобразителни задачи от различни видове и жанрове изящни изкуства.пейзаж

натюрмортОписва чрез рисунки и текст най-общо произведения на изобразителните изкуства.

Беседа, дискусия, практически задачи.

(Български език и литература, Чужди езици, Информационни технологии)

КК-8а; КК-1а; КК-2б.Изпълнение на изобразителна задача:

1) автопортрет;

2) индивидуални постижения

Изпълнение на картинен тест


13

13

XII


Съпоставяне на творби по вид и жанр

Картинен тест – 2Обобщение


Разграничава произведения на изящните изкуства по вид и жанр.

Съпоставя различни видове и жанрове изящни изкуства.


Умее да се ориентира най-общо в структурата на художественото произведение.

Осъзнава изразни средства на живописта, графиката и скулптурата.

Дискусия, практически задачи, картинен тест.

(Български език и литература)

КК-8а; КК-1а; КК-2б.


Изпълнение на картинен тест и на изобразителна задача:

1) пейзаж/натюрморт;

2) индивидуални постижения.

Изпълнение на картинен тест.


14

14

ХII


Формите в природата

Нови знания

Притежава знания за форма и структура на обекти от природната среда.

Материалност

повърхностСъздава скици на наблюдавани обекти.

Беседа, дискусия, практически задачи

(Български език и литература, Математика, Човекът и природата)

КК-8б; КК-1а; КК-3а,в.Изпълнение на изобразителна задача:

1) рисунки на природни форми по наблюдение и впечатление;

2) индивидуални постижения.

15

15

I


Скици и рисунки по наблюдение и по представа

Нови знания

Създава скици и рисунки по наблюдение и по представа.

скица

ескиз


хармония

Изпълнява рисунки или друг тип ученически творби чрез пряко наблюдение, по памет.

Беседа, дискусия, практически задачи.

(Човекът и природата, География и икономика)

КК-8б; КК-1а; КК-3а,в.Изпълнение на изобразителна задача:

1) рисунки на природни форми по впечатление и представа;

2) индивидуални постижения

Изпълнение на картинен тест.


16

15

I


Естетическа оценка на обекти от природна среда.

Упражнение

Оценява обекти от природната среда от естетическа гледна точка.
Наблюдава и проучва обекти в природна и архитектурна среда, описва впечатления от наблюдаваното чрез рисунки и текст.

Беседа, дискусия, практически задачи

(Български език и литература, Човекът и природата, География и икономика)

КК-8б; КК-1а; КК-5в.Изпълнение на задача:

1) естетическа оценка на обект;

2) изразяване на естетическо отношение.

Изпълнение на картинен тест.


17

16

I


Уроци от природата – проект.

Картинен тест – 3Практическа дейност за творчество

Контрол и оценкаНаблюдава и проучва обекти в природна среда, описва впечатления от наблюдаваното чрез рисунки и текст.
Прилага изобразителни средства (графични, живописни, пластични, комбинирани) при изпълнение на изобразителни задачи.

Конструира и моделира, като използва подходящи материали.

Дискусия, проект, работа в екип

Картинен тест

(Човекът и природата, География и икономика)

КК-8б; КК-3в; КК-5в; КК-7а.Изпълнение на задача:

1) художествен проект; иновативно и творческо решение;

2) индивидуални постижения.

Изпълнение на картинен тест.


18

17

II


Изразни средства в изящните изкуства – линия щрих, мазка.

Нови знания

Разграничава изразните средства в различни видове изящни изкуства.
Изпълнява рисунки или друг тип ученически творби чрез пряко наблюдение, по памет, представа и по въображение.

Беседа, дискусия, практически задачи

(Математика)

КК-8а,б; КК-3а.Изпълнение на изобразителна задача:

1) портрет с използване на различни изразни средства;

2) индивидуални постижения.

Изпълнение на картинен тест.


19

18

II


Изразни средства в изящните изкуства – текстура и фактура.

Нови знания

Разграничава изразните средства в различни видове изящни изкуства.
Познава и прилага основни изобразителни техники съобразно вида на изобразителните
материали.

Беседа, дискусия, практически задачи

(Природни науки и екология, Домашна техника и икономика)

КК-8а; КК-3б.Изпълнение на изобразителна задача:

1) пейзаж по памет с изобразяване на различни текстури на обекти;

2) индивидуални постижения.

Изпълнение на картинен тест.


ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК


20

1

II


Линогравюра – ученическо творчество

Практическа дейност за творчество

Прилага изразни средства, характерни за изящните изкуства при различни видове изобразителни задачи.
Познава и прилага основни изобразителни техники съобразно вида на изобразителните материали.

Дискусия, практически задачи

(Домашна техника и икономика)

КК-8а; КК-1а.Изпълнение на изобразителна задача:

1) линогравюра;

2) индивидуални постижения

Изпълнение на картинен тест.


21

2

II


Рисуване с цветни линии и петна – ученическо творчество

Практическа дейност за творчество

Прилага изразни средства, характерни за изящните изкуства при различни видове изобразителни задачи.
Изпълнява задачи от цветознанието, свързани с определена тема.

Дискусия, практически задачи

КК-8а; КК-1а.


Изпълнение на изобразителна задача:

1) рисунки по впечатление/въображение с цветни линии и петна;

2) индивидуални постижения.

Изпълнение на картинен тест.


22

3

III


Моделиране – ученическо творчество

Практическа дейност за творчество

Прилага изразни средства, характерни за изящните изкуства при различни видове изобразителни задачи.
Прилага основни принципи в скулптурата при изграждане на формата върху плоскост и в пространството.

Дискусия, практически задачи

(Технологии и предприемачество)

КК-8а; КК-1а.Изпълнение на изобразителна задача:

1) моделиране на кръгла фигура/релеф с разнообразие на повърхности;

2) индивидуални постижения.

Изпълнение на картинен тест.


23

4

III


Изкуство и околна среда – екология на материали (проект)

Практическа дейност за творчество

Познава и прилага основни изобразителни материали и техните особености при изпълнение на изобразителни задачи.
Планира и организира работата по зададена задача или проект в областта на изящните изкуства.

Дискусия, проект, работа в екип

(Природни науки и екология, Технологии и предприемачество)

КК-5а,б; КК-3д; КК-7а, КК-9а,б.Изпълнение на задача:

1) художествен проект; екология на материали;

2) индивидуални постижения.

Изпълнение на картинен тест.


24

5

III


Въздействие на изразните средства в изящните изкуства

Картинен тест – 4Преговор и обобщение

Оценява приложението на изразните средства в изобразителното изкуство и ученическото творчество.
Прилага изобразителни средства (графични, живописни, пластични, комбинирани) при изпълнение на изобразителни задачи.

Беседа, дискусия, практически задачи.

(Български език и литература)

КК-8а; КК-1а; КК-2б.Изпълнение на картинен тест и на изобразителна задача:

1) интерпретации на изразни средства в художествени творби;

2) изразяване на естетическо отношение.

Изпълнение на картинен тест.


25

6

III


Композиция

Нови знания

Познава основни видове композиция в изящните изкуства.

Композиция

Умее да се ориентира най-общо в структурата на художественото произведение. Изпълнява задачи за построяване на основни композиционни схеми с определен сюжет и тема.

Беседа, дискусия, практически задачи.

(Математика)

КК-8б; КК-3в,г.Изпълнение на изобразителна задача:

1) построения на геометрични схеми за композиционни решения;

2) индивидуални постижения.

Изпълнение на картинен тест.


26

7

III


Основни принципи в композиционното изграждане

Нови знания

Познава основни видове композиция в изящните изкуства.

Композиция

Умее да се ориентира най-общо в структурата на художественото произведение. Изпълнява задачи от цветознанието, свързани с определена тема.

Беседа, дискусия, практически задачи.

(Математика)

КК-8б; КК-3в,г.Изпълнение на изобразителна задача:

1) варианти на композиция с различни геометрични фигури;

2) индивидуални постижения.

Изпълнение на картинен тест.


27

8

IV


Композиционен център

Нови знания

Прилага основни принципи на композиционно изграждане при изпълнение на изобразителни задачи.

Композиционен център

Планира и организира работата по зададена задача или проект в областта на изящните изкуства.

Беседа, дискусия, практически задачи.

(Математика)

КК-8б; КК-3в.Изпълнение на изобразителна задача:

1) нефигурална композиция с обемни форми от хартия и контрастни цветове;

2) индивидуални постижения.

Изпълнение на картинен тест.


28

9

IV


Композиционни решения в творчеството на художници

Преговор и обобщение

Коментира видовете композиция в творчеството на различни художници.
Умее да се ориентира най-общо в структурата на художественото произведение.

Дискусия, практически задачи.

(Математика)

КК-8б; КК-3.Изпълнение на изобразителна задача:

1) фигурална композиция/интерпретация на творба;

2) индивидуални постижения.

Изпълнение на картинен тест.


29

10

IV


Композиция – практическо упражнение

Картинен тест – 5Практическа дейност за творчество

Прилага основни принципи на композиционно изграждане при изпълнение на изобразителни задачи.
Прилага изобразителни средства (графични, живописни, пластични, комбинирани) при изпълнение на изобразителни задачи.

Дискусия, практически задачи, картинен тест.

(Български език и литература, Математика)

КК-8а,г; КК-3в.Изпълнение на картинен тест и изобразителна задача:

1) динамична композиция по зададена тема; 2) индивидуални постижения.

Изпълнение на картинен тест.

30

11

V


Виртуална среда и дигитално изображение

Нови

знания


Създава художествени проекти, като прилага компютърни програми за създаване и обработка на образи.

дигитално изображение

Познава ролята на дигиталните технологии за създаване и разпространяване на творби на изкуството.

Беседа, дискусия, практически задачи.

(Чужди езици, Информационни технологии)

КК-4а,б,в; КК-7в; КК-8б.Изпълнение на изобразителна задача:

1) дигитално изображение по избрана тема; 2) индивидуални постижения.

Изпълнение на картинен тест.
31

11

V


Графични редактори

Нови

знания


Коментира възможностите на различни компютърни програми за създаване на художествени проекти.
Познава компютърна програма, подходяща за създаване и обработка на художествени изображения.

Беседа, дискусия, практически задачи.

(Информационни технологии)

КК-4а,б,в; КК-7в; КК-8б.Изпълнение на изобразителна задача:

1) дигитални изображения с компютърна програма по избор;

2) индивидуални постижения.

Изпълнение на картинен тест.


32

12

V


Създаване на дигитални изображения

Нови знания

Създава художествени проекти, като прилага компютърни програми за създаване и обработка на образи.
Познава компютърна програма, подходяща за създаване и обработка на художествени изображения.

Беседа, дискусия, практически задачи.

(Информационни технологии)

КК-4а,б,в; КК-7в; КК-8б.Изпълнение на изобразителна задача:

1) дигитално изображение с компютърна програма;

2) индивидуални постижения.

Изпълнение на картинен тест.


33

13

V


Обработка на образи – снимки и рисунки

Практическа дейност и творчество

Коментира възможностите на различни компютърни програми за създаване на художествени проекти.

Създава художествени проекти, като прилага компютърни програми за създаване и обработка на образи.


Познава компютърна програма, подходяща за създаване и обработка на художествени изображения.

Беседа, дискусия, практически задачи.

(Информационни технологии)

КК-4а,б,в; КК-7в; КК-8б.Изпълнение на изобразителна задача:

1) дигитални скици за композиция на изображения;

2) индивидуални постижения.

Изпълнение на картинен тест.


34

14

V


Виртуална реалност – като в приказките

Упражнение

Коментира възможностите на различни компютърни програми за създаване на художествени проекти.
Участва в културни инициативи и събития, като визуализира впечатления с дигитални технологии.

Беседа, дискусия, практически задачи.

(Информационни технологии)

КК-4а,б,в; КК-7в; КК-8б.Изпълнение на изобразителна задача:

1) рисунка/проект на виртуален свят;

2) индивидуални постижения.

Изпълнение на картинен тест.


35

14

V


Информационни страници за изкуство

Практическа дейност и творчество

Ориентира се във видове информационни страници за изкуство.

Коментира видове информационни страници за изкуство – на автори, галерии, музеи.


Познава и се ориентира в информационни страници за изкуство.

Беседа, дискусия, практически задачи.

(Информационни технологии, Чужди езици)

КК-4а,б,в,г; КК-7в; КК-8б.Изпълнение на изобразителна задача:

1) постер/албум с материали от информационни страници за изкуство;

2) индивидуални постижения.

Изпълнение на картинен тест.


36

14

VI


Музеи без граници

Практическа дейност и творчество

Ориентира се във видове информационни страници за изкуство.

Коментира видове информационни страници за изкуство – на музеи.


Познава и се ориентира в информационни страници за изкуство.

Беседа, дискусия, практически задачи.

КК-4а,б,в,г; КК-7в; КК-8б.


Изпълнение на изобразителна задача:

1) дигитално изображение с компютърна програма;

2) индивидуални постижения.

Изпълнение на картинен тест.


37

15

VI


Интерактивни мрежи – диалог и сътрудничество

Картинен тест – 6Нови знания

Познава форми за диалог и сътрудничество чрез изкуство в интернет.

Участва с творчески проекти в интерактивни мрежи за сътрудничество.Информационна страница за изкуство

Търси и участва чрез интерактивни мрежи в инициативи и дейности, свързани с изкуството.

Беседа, дискусия, практически задачи.

(Информационни технологии, Чужди езици)

КК-4а,б,в; КК-5б; КК-7в; КК-8.Изпълнение на изобразителна задача:

1) художествен проект за участие в интерактивна мрежа;

2) изразяване на естетическо отношение.

Изпълнение на картинен тест.


38

16

VI


Какво знам и мога в края на пети клас

Контрол и оценка

(диагностика на изходно ниво)Притежава знания и умения по очакваните резултати от обучението по изобразително изкуство в края на

5. клас.

Развиване на мотивация и увереност за творческа изява и личностна реализация.

Картинен тест, практически задачи.

(Български език и литература)


Изпълнение на картинен тест и изобразителна задача:

1) знания и умения по очакваните резултати в края на 5. клас;

2) индивидуални постижения.

Изпълнение на картинен тест.


............................................................... Разработил: ....................................................

(гр./с. .........................................) (име, фамилия и подпис)

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница