Заключителни разпоредби § Наредбата се издава на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения. § 2страница1/5
Дата27.11.2017
Размер0.79 Mb.
Размер0.79 Mb.
  1   2   3   4   5


НАРЕДБА
№ ……………………………………………..2015 г.
за утвърждаване на медицински стандарт "Пластично – възстановителна и естетична хирургия"
Член единствен. С тази наредба се утвърждава медицинският стандарт "Пластично – възстановителна и естетична хирургия" съгласно приложението.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

§ 2. Указания по прилагането на наредбата се дават от министъра на здравеопазването.

§ 3. Отменя се Наредба № 6 от 2008 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Козметична (естетична) хирургия" (обн. ДВ., бр. 41 от 2008 г.).

§ 4. В Наредба № 3 от 2015 г. за утвърждаване на общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия (обн. ДВ., бр. 11 от 2015 г.) се правят следните изменения:


1. В заглавието думите „пластично-възстановителна и естетична хирургия“ се заличават.

2. Навсякъде в член единствен думите „пластично-възстановителна и естетична хирургия“ се заличават.

3. В приложението към член единствен, ал. 1:

а) в заглавието думите „пластично-възстановителна и естетична хирургия“ се заличават.

б) в раздел първи:

ба) в текста преди част I думите „пластично-възстановителна и естетична хирургия“ се заличават;

бб) в част I:

бба) в т. 2 думите „пластично-възстановителна и естетична хирургия“ се заличават;

ббб) точка 13.8 се отменя;

бв) в част II:

бва) в т. 4 след думите „Съдова хирургия“ запетаята се заменя със съюза „и“, а думите „пластично-възстановителна и естетична хирургия“ се заличават;

бвб) точки 4.4., 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3. и 4.4.4 се отменят;

бвв) в т. 4.5. след думите „Детска хирургия“ запетаята се заменя със съюза „и“, а думите „пластично-възстановителна и естетична хирургия“ се заличават;

бвг) в т. 5. след думите „Съдова хирургия“ запетаята се заменя със съюза „и“, а думите „и пластично-възстановителна и естетична хирургия“ се заличават;

бвд) точки 5.4., 5.4.1., 5.4.2., 5.4.3. и 5.4.4. се отменят;

бг) в част III:

бга) точки 2.2.3., 2.2.3.1., 2.2.3.2., 2.2.3.3. и 2.2.3.4. се отменят;

бгб) точка 3.9.4. се отменя;

бд) в част V:

бда) точки 1.2.3., 1.2.3.1. и 1.2.3.2. се отменят;

бдб) точка 2.3.4. се отменя;

бдв) точка 3.2.1.2. се отменя;

бе) в част VIII:

беа) точка 2.2.1.5. се отменя;

беб) в т. 3.3.1, в таблицата, в част „Средни операции“, на ред 4 „Инструментариум и медицински изделия“, в колона 3 „Изисквания“, думите „гръдна, детска, пластично – възстановителна и естетична“ се заменят с „гръдна и детска“;

бж) в част IX:

бжа) в т. 1 думите „пластично-възстановителна и естетична хирургия“ се заличават;

в) в раздел втори:

ва) в заглавието думите „и пластично-възстановителна и естетична хирургия“ се заличават.

вб) част „Г“ „Списък на хирургични интервенции в областта на пластично – възстановителната и естетична хирургия“ се отменя;

вв) в част „Е“ „Списък на спешни хирургични интервенции“, част с наименование „В областта на пластично – възстановителната и естетична хирургия“ с I група с т. 1 – 4, II група с т. 1 – 10, III група с т. 1- 9 и IV група с т. 1 – 13 се отменя.

§ 5. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2016 г.

Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ

Министър на здравеопазването

Съгласували:

Зам. – министър: д-р В. Шарков

Директор на дирекция „МД“: д-р И. Георгиева

Директор на дирекция „НРОПЗ“: Л. Василева

Изготвил: Н. Бранковска, нач. отдел „НАПриложение към член единствен
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ

«ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ»
1.Основна характеристика на специалността «Пластично-възстановителна и естетична хиругия» (ПВЕХ)

1.1. Дефиниция, основни цели и задачи:

Специалността «ПВЕХ» третира различни вродени и придобити заболявания и състояния с цел подобряване и/или възстановяване на нормалната функция и външен вид на индивида. Обект на специалността са редица вродени и придобити явни и скрити дефекти по цялото тяло, както и промени в повърхностните и дълбоките структури на цялото тяло, в разултат на процесите на стареене, при пациенти от двата пола от всяка възраст. Основен метод на лечение е оперативният.

В исторически план пластичната хирургия е била определяна като хирургия по повърхността на тялото, но с развитието й през годините е навлязла и по-дълбоко – до костните и мускулни структури за възстановяване на редица комплексни дефекти, засягащи подлежащите тъкани в различни топографоанатомични зони.

Специалността «ПВЕХ» се състои от две взаимно свързани направления: реконструктивна (възстановителна) и естетична хирургия.

В допълнение към тях, специфична част от специалността включва оперативното и интензивно лечение на различните видове термична травма. Отделните направления могат да се практикуват и самостоятелно, но по своя характер те са тясно свързани, доколкото всяка реконструкция в пластичната хирургия цели освен възстановяване на фунцията, също така и подобряване на визията, а естетичните процедури не следва да водят до нарушаване на функцията.

Научната база включва, но без да се ограничава само до тях, болестите на кожата и подкожните тъкани по цялото тяло, на вродени и придобити дефекти на кожата и формите на лицето, тялото и крайниците, както и изгарянията, измръзванията и техните последици. Тази хирургия изисква задълбочени познания по анатомия, физиология, патофизиология, клинична патология, образна диагностика, предоперативно оценяване, постоперативни грижи, интензивни грижи, травма, онкология и трансплантология.

1.2 Основните дейности в обхвата на специалността „ПВЕХ„ включват: диагностика, лечение, което е предимно хирургично, и медицинска експертиза.

1.2.1.Оперативните интервенции в областта на ПВЕХ включват реконструкцията и пластиката на вродени и придобити дефекти на тялото, на дефекти на кожата и формите на тялото, включително и такива в резултат на възрастови изменения, на оперативни процедури, при които основната цел е промяна, възстановяване, нормализиране или подобрение на външния вид, функцията и благополучието на отделния индивид по негово искане, както и на изгаряния, измръзвания и техните последици.

1.2.2.Описание на интердисциплинарни дейности:

1.2.2.1. Хирургични интервенции в областта на ПВЕХ могат да се извършват и от други лекари с призната специалност с хирургична насоченост, в конкретната топографо-анатомична област и при съответната придобита квалификация, съобразно изискванията на съответния медицински стандарт.

1.2.2.2.Специалистите по ПВЕХ участват и в дейности от други области на клиничната медицина по специалности с преобладаваща терапевтична или клинико-диагностична насоченост.

2. Изисквания към лицата, осъществяващи професионална дейност по специалността «ПВЕХ»:

2.1. Изисквания към дейността на специалиста по ПВЕХ:

2.1.1.Специалистът по ПВЕХ следва да притежава обширни познания, технически умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на хирургичните болести и дефекти на тъканите на тялото. Тази хирургична специалност изисква от специалиста задълбочени познания по анатомия, физиология, патофизиология, клинична патология, образна диагностика, предоперативна оценка, постоперативни грижи, интензивни грижи, травма, онкология и трансплантология.

2.1.2.Специалистът по ПВЕХ извършва диагностика на състоянията и заболяванията, подлежащи на лечение в обхвата на медицинската специалност „ПВЕХ». Той преценява показанията и необходимостта от извършване на неоперативно или оперативно лечение. При необходимост от хирургична намеса той избира най-подходящата методика съобразно общия и локалния статус на пациента. Информира подробно пациента за възможните варианти (ако има такива) за неговото лечение. При необходимост от хирургично лечение, се избира съвместно най-подходящата методика и се извършва оперативната намеса под ръководството на специалиста по пластично-възстановителна и естетична хирургия.

2.1.3.Специалистът по ПВЕХ извършва консултативна дейност предоперативно, при необходимост и неколкократно. Той проследява следоперативно пациентите на контролни прегледи, при нужда насочва пациентите за долекуване към личния лекар и при необходимост от комплексно лечение - към съответните специалисти съобразно профила на заболяването.

2.1.4.Специалистът по ПВЕХ е длъжен да участва активно в обучението на специализантите в клиничната база и да ги подпомага при извършването на диагностичните и лечебни процедури. Специалистът по ПВЕХ следва да повишава и усъвършенства познанията и уменията си съответно на развитието на научната специалност чрез участие в национални и международни научни форуми, колегиуми, специализирани тематични курсове в областта на ПВЕХ.

2.2. Изисквания към дейността на специализанта по ПВЕХ:

2.2.1. Специализантът по ПВЕХ участва в лечебно-диагностичната дейност в съответната клинична база за специализация. Специализантът работи под пряко ръководство на специалист по ПВЕХ.

2.2.2. По отношение на практическата си дейност специализантът участва в операции като асистент и според сложността на оперативните интервенции и нивото на придобитите умения и компетентност като оператор, при задължителното присъствие и под ръководството на хирург с придобита специалност по ПВЕХ.

2.2.3. Специализантът, както и специалистът, изпълнява дейност и като лекуващ лекар на пациентите, приемани за лечение в клиничната база, назначава лекарствена терапия, попълва и оформя ясно и редовно медицинската документция – история на заболяването, фишове за хисто-патологични изследвания, оперативни протоколи, епикризи и др. При възникване на проблеми и въпроси във връзка с диагностиката и лечението, специализантът задължително се обръща за помощ към лекар с придобита специалност по ПВЕХ.

2.3. Изисквания към дейността на лекар без специалност, или с друга клинична специалност:

2.3.1. Лекарят без специалност по ПВЕХ подпомага лечебно-диагностичния процес в съотвентната клинична база. Под ръководството на ръководителя на структурата лекарят без специалност участва в диагностиката и лечението на пациентите. При наличие на придобита друга специалност – анестезиология и интензивно лечение, педиатрия, вътрешни болести, лицево – челюстна хирургия, физикална и рехабилитационна медицина, лекарят извършва дейността си съгласно медицинските стандрати по съответната специалност, в комплексната диагностика и лечение на болните в лечебното заведение.

2.3.2. Специалистите с хирургична насоченост могат да извършват определени реконструктивни и естетични оперативни корекции от областта на ПВЕХ и самостоятелно (в други лечебни заведения и без наличието на специалист по ПВЕХ), но само в рамките на предмета (анатомичната област) на специалността си.

2.4. Изисквания за осъществяване на високоспециализирани дейности:

В областта на ПВЕХ високоспециализираните дейности, които изискват допълнителна квалификация по реда на продължаващото обучение включват:

2.4.1. Оперативно лечение чрез реконструктивна микрохирургия - необходимо е: наличие на обучен специалист/и с придобита квалификация по микрохирургия /сертификат за успешно завършен курс в рамките на Европейския съюз/, операционен микроскоп и микрохирургичн инструментариум, структура по ансетезиология и интензивно лечение .

2.4.2. Лечение на тежки (обширни) изгаряния - лечението е комплексно – хирургично и интензивно. Необходимо е наличие на специалисти по ПВЕХ; специалисти по анестезиология и интензивно лечение; отделение/клиника по анестезиология и интензивно лечение с трето ниво на компетентност, оборудвана допълнително със специфични боксове, флуидни легла и хирургичен инструментариум. Структурите, в които се извършва дейност за лечение на изгаряния, са в рамките на многопрофилна болница за активно лечение, разполагат с възможност за осъществяване на интердисциплинарни консултации и при необходимост участие на лекари с друга специалност в комплексното лечение на пациентите.

2.4.3. Хирургично лечение с ендоскопски методи - необходимо е наличие на ендоскопска техника, специлиазирана за оперативни процедури в областта на ПВЕХ.

2.4.4. Хирургично лечение с използване на краниофациални и ортогнатични методи - необходимо е да се осигури: тясно сътрудничество със специалисти по педиатрия и педиатрични специалности, неврохирургия, лицево-челюстна хирургия, ортодонтия и зъботехническа лаборатория, специалисти по очни болести с квалификация за извършване на ортоптично изследване, специалисти по ушни носни и гърлени болести.

2.4.5.Операциите се извършват при наличие на възможности за интензивно лечение – отделение/клиника по интензивно лечение с най - малко второ ниво на компетентност.

2.5. Изисквания към медицинските специалисти, осъществяващи здравни грижи:

2.5.1. Специалистите по здравни грижи (медицинските сестри) извършват общомедицински и специфични дейности съобразно спецификата на клиниката/отделението, в което работят, като подпомагат дейността на лекаря и извършват назначените от него манипулации самостоятелно или под негов контрол, съобразно своята компетентност.

2.5.2. Медицинската сестра в клиниката/отделението ежедневно наблюдава общото състояние на болния, следи основни параметри в пред- и следоперативния период (пулсова честота, температура, честота на дишането, диуреза, обем и вид на изтичащите течности през дренажи, сонда, катетри), регистрира резултатите и уведомява лекуващия/дежурния лекар.

2.5.3. Специалистите по здравни грижи могат да получат специфична подготовка и обучение чрез курсове за здравни грижи в специалността ПВЕХ за по – високо качество на осъщестяваните от тях дейности.

2.5.4. Препоръчително е съотношение 1:2 между лекари и медицински сестри в отделението/клиниката по ПВЕХ.

2.6. Изисквания към други лица, осъществяващи професионална дейност, имаща отношение към специалността «ПВЕХ» - друг персонал, който изпълнява дейности, свързани с хигиенно-санитарното обслужване и технически задачи, възложени от медицинска сестра или лекар.

2.6.1.В ежедневната си дейност тези лица поддържат чистота в отделението/клиниката, извършват помощна, включително куриерска дейност и други задачи, като са на пряко подчинение на старшата (дежурната) сестра и лекуващия (дежурния) лекар и го подпомагат в грижата за пациентите. Тези лица получават обучение за работа в операционна зала, както и за съответно на позицията им участие в грижите за болния.

3. Изисквания към лечебните заведения за осъществяване на дейността по специалността «ПВЕХ»

А. Лечебни заведения за извънболнична помощ

3.1. В амбулаториите за първична извънболнична медицинска помощ не се извършва специализирана хирургична лечебна дейност по ПВЕХ.

3.2. В амбулаториите за специализирана извънболнична медицинска помощ (индивидуална практика за специализирана медицинска помощ, групова практика за специализирана медицинска помощ, медицински център, медико-дентален център, диагностично-консултативен център) се извършва специализирана медицинска дейност по ПВЕХ, като медицинският център, медико-денталният център и диагностично-консултативният център могат да бъдат без легла или с до 10 легла за лечение и наблюдение до 48 часа. Спазват се следните изисквания:

3.2.1. Изисквания към структурата за осъществяване на дейността:

3.2.1.1. Устройство, структура и хигиенни изисквания към амбулаторията за специализирана медицинска помощ - индивидуална или групова практика за специализирана медицинска помощ, медицински, медико-дентален и диагностично-консултативен център без легла:

Амбулаториите за индивидуална и групова практика за специализирана медицинска помощ включват работни помещения - кабинет за прегледи и манипулационна, както и спомагателни помещения - чакалня и санитарен възел;     1. Минимална светла височина на помещенията - 2,50 м.

     2. Минимална площ на кабинет за прегледи - 12 кв. м.

     3. Минимална площ на манипулационна - 9 кв. м.

3.2.1.1.4. Осветлението в различните видове помещения трябва да отговаря на нормативните изисквания. Отоплителните, вентилационни и климатични инсталации отговарят на съответните нормативни технически изисквания.

3.2.1.1.5. Подовите настилки се изпълняват от материали, които позволяват влажно почистване и дезинфекция и са добре уплътнени.

3.2.1.1.6. Стените на манипулационната и на санитарния възел се изпълняват с покрития, позволяващи влажно почистване и дезинфекция на височина 1,5 м, а тези на кабинетите - с латексова или блажна боя и с покрития, позволяващи влажно почистване и дезинфекция в зоната на санитарните прибори.

3.2.1.1.7. В помещенията, за които не е осигурено естествено проветряване, се предвижда механична вентилация или климатизация.

3.2.1.1.8. Всеки кабинет, манипулационна и санитарен възел се оборудва с мивка с течаща топла и студена вода.

3.2.1.1.9. Помещенията се обзавеждат с мебели и съоръжения, позволяващи влажно почистване и дезинфекция.

3.2.1.1.10. Задължително се осигурява обособено място за разделно съхранение на чистите и използвани постелочен инвентар и работно облекло на персонала и за съхранение на съдовете и препаратите за почистване и дезинфекция на помещенията.

3.2.1.1.11. В амбулаториите за индивидуална и групова практика за специализирана медицинска помощ се осигурява стерилизационна апаратура. Допуска се амбулаториите да сключват договор с друго лечебно заведение за стерилизация на инструментариума и превързочния материал.

3.2.1.1.12. При работа в амбулаториите за индивидуална и групова практика за специализирана медицинска помощ се спазват изискванията на медицинския стандарт за вътреболнични инфекции.

3.2.1.1.13. Допуска се монтирането на рентгенови апарати за зъбни снимки (на статив или със стенно окачване) в работните помещения на амбулаториите за индивидуална и групова практика за специализирана медицинска помощ, извършвана от лекари по дентална медицина съобразно изискванията на медицинския стандарт по образна диагностика.

3.2.1.2. Изисквания за медицинска апаратура и оборудване на работните помещения в амбулаторията за специализирана медицинска помощ (индивидуална или групова практика за специализирана медицинска помощ, както и в медицински, медико-дентален и диагностично-консултативен център без легла:

3.2.1.2.1.Кабинетът за прегледи е оборудван с:

3.2.1.2.1.1. бюро, лекарски стол и посетителски столове, позволяващи влажно почистване и дезинфекция;

3.2.1.2.1.2. медицинска кушетка за прегледи, подходяща и за полагане на пациента в случай на кардиопулмонална реанимация;

3.2.1.2.1.3. при наличие на прозорец, който се използва за проветряване, трябва да има мрежа против насекоми;

3.2.1.2.1.4. дигитален фотоапарат за фотодокументация на пациентите;

3.2.1.2.1.5. негативоскоп за разглеждане на рентгенови снимки.

3.2.1.2.2. Хирургична манипулационна/превързочна - използва се за извършване на консултации, нехирургични манипулации, първични и вторични превръзки - самостоятелна или свързана с останалите помещения (кабинет за прегледи, чакалня, спомагателни помещения), която е оборудвана с:

3.2.1.2.2.1. манипулационна кушетка;

3.2.1.2.2.2. шкафове за съхраняване на стерилни и нестерилни превързочни материали;

3.2.1.2.2.3. манипулационна масичка;

3.2.1.2.2.4. стетоскоп и апарат за кръвно налягане;

3.2.1.2.2.5. шкаф за лекарствени продукти със задължителна наличност на такива за овладяване на спешни състояния – алергичен, кардиопулмонарен шок и др.

3.2.1.2.2.6. количка-носилка или инвалидна количка за транспортиране на пациент в нестабилно общо състояние;

3.2.1.2.2.7. специално отделен контейнер с пластмасова торба за разделно събиране на отпадъците от медицинската дейност на амбулаторията;

3.2.1.2.2.8. стерилизатор; допуска се сключване на договор с друго лечебно заведение за стерилизация на инструментариума и превързочния материал;

3.2.1.2.2.9. допълнително локално осветление.

3.2.1.3. Изисквания за персонала, работещ в амбулатория за специализирана медицинска помощ по ПВЕХ - индивидуална или групова практика, медицински, медико-дентален и диагностично-консултативен център без легла - дейността се осъществява от лекар с призната специалност по ПВЕХ, който може да се подпомага и от други лица, съобразно нуждите и обема на лечебната дейност.

3.2.1.4. Изисквания към процеса на осъществяване на дейността:

3.2.1.4.1.Изисквания за вида и обема медицински дейности в амбулатория за специализирана медицинска помощ - индивидуална или групова практика, медицински, медико-дентален и диагностично-консултативен център без легла:

3.2.1.4.1.1.Специалистът по ПВЕХ извършва следните дейности:

3.2.1.4.1.1.2. консултации, диагностика, неоперативно лечение, рехабилитация и наблюдение на пациенти с проблеми от областта на специалността, използвайки специфични за нея средства и методи; лечение на болен и в дома му, когато състоянието на пациента налага това;

3.2.1.4.1.1.3. насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, когато лечебната цел не може да се постигне в амбулаторни условия или в дома на пациента;

3.2.1.4.1.2. Спазват се диагностично-лечебни алгоритми, разработени и утвърдени от Българското научно дружество по пластична хирургия и изгаряния и Българската асоциация по пластично-реконструктивна и естетична хирургия;

3.2.1.4.1.3. Алгоритмите за поведение са задължителни при основните групи заболявания по специалността «ПВЕХ», заболявания със социално значение, основни дейности в рамките на лечението по специалността «ПВЕХ», сложни състояния и други.

3.2.1.4.1.4. В групова практика за специализирана медицинска помощ, медицински център, медико-дентален център и диагностично – консултативен център без легла се допуска извършването и на малки оперативни интервенции /без обща анестезия, които не налагат краткосрочно следоперативно наблюдение и респективно – легла/.

3.2.1.4.1.5. Изисквания за вида и обема медицински дейности в медицински център, медико-дентален център и диагностично-консултативен център с легла:

3.2.1.4.1.5.1. извършват се дейностите по т. 3.2.1.4.1.1. и 3.2.1.4.1.4. при спазване на изискванията по т. 3.2.1.4.1.2. и 3.2.1.4.1.3.;

3.2.1.4.1.5.2. могат да се извършват допълнително и средни и големи оперативни интервенции с или без обща анестезия, при спазване на изискванията на медицинския стандарт по анестезиoлогия и интензивно лечение;

3.2.1.4.1.5.3. осъществява се краткосрочно следоперативно наблюдение до 48 часа.

3.2.1.5. Устройство, структура и хигиенни изисквания към медицински, медико-дентален и диагностично-консултативен център с легла:

3.2.1.5.1.кабинет за прегледи и манипулационна, както и спомагателни помещения - чакалня и санитарен възел съгласно т. 3.2.1.1. и т. 3.2.1.2., както и:Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница