Закон за администрацията Утвърдена със Заповед №54 от 26. 03. 1996 г на министъра на труда и социалните грижи, необнародванастраница1/6
Дата16.11.2017
Размер0.72 Mb.
Размер0.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6


НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ
чл. 25, ал. 4 Закон за администрацията
Утвърдена със Заповед № 54 от 26.03.1996 г. на министъра на труда и

социалните грижи, необнародвана

МЕТОДОЛОГИЧНИ БЕЛЕЖКИ

1. Националната класификация на професиите (НКП) е изградена в съответствие с националната практика в областта на труда и Международната стандартна класификация на професиите - ISCO 88 и е съвместима с нея.

2. С НКП се определя професионалната структура на населението на Република България.

3. НКП е създадена с цел осигуряване на:

- единен подход в страната при изследвания, анализи и функциониране на трудовите и осигурителните отношения (социална политика, социално осигуряване, социални грижи, заетост на персонала, професионална квалификация, пазар на труда, безопасност на труда);

- информационно единство при наблюдения и анализи на работната сила в международен аспект.

4. Комплектът методологични и методически материали по използване на Националната класификация на професиите включва следните елементи:

4.1. Национална класификация на професиите и правилник за нейното използване.

4.2. Методологични бележки.

4.3. Обяснителни бележки по обхвата и съдържанието на позициите на Националната класификация на професиите (главно на единичните групи професии и на класовете).

4.4. Кодови таблици за преход от НКП към Класификатора на длъжностните наименования от 1991 г. и към Международната стандартна класификация на професиите ISCO 88.

5. Основни понятия в НКП са:

5.1. Професия - съвкупност от специални знания, конкретни умения и опит, придобити в резултат на обучение и реализиращи се в определен вид труд (дейност).

5.2. Специалност - съвкупност от знания и умения по определен вид работи или дейности, включени в една професия.

5.3. Професионална квалификация - критерий за степента на овладяване на знания, навици и професионално значими качества, придобити чрез обучение или натрупан опит, и която е предпоставка за изпълнение на конкретна трудова дейност.

5.4. Занятие - съвкупност от знания и умения, придобити в резултат на натрупан опит и съответстващи на определено ниво на квалификация на труда.

5.5. Длъжност (длъжностно наименование) - конкретизира вида и съдържанието на трудовата дейност на лицето, изразяващи се в система от функции, задачи и други изисквания към него, изпълнявани на разкрито работно място, които са описани в длъжностната характеристика и са отразени в разписанието на длъжностите.

Наименованията на професиите и длъжностите могат да съвпадат, в случай че кръгът от задачи и задължения, отнасящи се за дадена професия, съвпадат с тези на длъжността.

6. НКП е изградена на четири йерархични равнища: клас, подклас, група, единична група.

6.1. На всяко от четирите равнища на НКП е определен код и наименование. На равнища клас и единична група са дадени кратки описания на съдържанието с оглед улесняване прилагането на класификацията.

6.2. Структурата на кода в НКП има следния вид:

х х х х

 ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤ клас

 ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤ подклас

 ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤ група

 ¤¤¤¤¤¤ единична група

6.3. Равнищата в НКП се определят от професионалната характеристика, както следва:

- класовете са определени с обхвата на различни професионални области, в които се прилагат различни знания, умения и навици, придобити чрез съответна подготовка и натрупан опит;

- подкласовете и групите се характеризират със спецификата на съответните по-тесни и относително автономни професионални области на прилагане на съответните знания, умения, навици или натрупан опит;

- единичните групи са определени със съвкупност от сродни длъжности и се характеризират с извършване на сходни дейности, както и от насочеността на знанията и уменията към извършваните дейности (напр. към произвеждания продукт или към управлението и контрола на техническото средство, с което се борави, респ. към повтарящите се еднотипни операции).

6.4. Пример:

8 2 7 5

 ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤ Оператори на машини, съоръжения¦ ¦ ¦ и транспортни средства

 ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤ Оператори на машини и работници¦ ¦ по монтаж на изделия

 ¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤ Оператори на машини в производството¦ на хранителни продукти

 ¤¤¤¤¤¤ Оператори на машини за производствона захарни и шоколадови изделия

7. Разпределението на позициите на НКП по йерархични равнища е следното:

І¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤џ

¦ № ¦ ¦ Подкла- ¦ Групи ¦ Ед. ¦

¦ по ¦ Класове ¦ сове ¦ ¦групи ¦

¦ред ¦ ¦ (брой) ¦ (брой) ¦(брой)¦

Ј¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤°

¦ ОБЩО 28 113 550 ¦

¦ 1. Ръководни служители 3 9 50 ¦

¦ 2. Аналитични специалисти 4 19 87 ¦

¦ 3. Приложни специалисти 4 20 96 ¦

¦ 4. Помощен персонал 2 5 23 ¦

¦ 5. Персонал, зает с услуги за ¦

¦ населението, охрана и търговия 2 7 30 ¦

¦ 6. Производители в селското, горското ¦

¦ и рибното стопанство, ловци и риболовци 2 6 19 ¦

¦ 7. Квалифицирани производствени работници 4 17 100 ¦

¦ 8. Оператори на машини, съоръжения и ¦

¦ транспортни средства 3 19 106 ¦

¦ 9. Нискоквалифицирани работници 3 10 38 ¦

¦10. Въоръжени сили 1 1 1 ¦

 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤±8. НКП се използва за кодиране на длъжностни наименования с един код по единична група. Когато заеманите длъжности се характеризират с комбиниране на задачи и задължения, характерни за повече от една единична група професии, тези длъжности се класифицират само в една единична група професии, като за нейното определяне се използват следните приоритети:

8.1. На длъжността се присвоява кодът на единичната група професии с най-голям относителен дял от времето, необходимо за изпълнение на задачите.

8.2. Приоритет имат единичните групи професии, чиито задължения са свързани с етапа на производството, а не с търговията, транспорта или услугите.

8.3. При комбиниране на задължения, изискващи квалификация с различни равнища на образование и с различен стаж, приоритет има единичната група професии с най-висока степен на квалификация.

8.4. При липса на достатъчно информация за отнасяне на дадена длъжност към определена единична група професии тя се класифицира към единична група

"други . . . некласифицирани другаде".

9. Особености на НКП:

9.1. В НКП се отразява професионалното разделение на труда. Функционалното разделение на труда се използва само за конкретизиране формата на проявление на професията.

9.2. В НКП не се отчита дали работещият е собственик или наемен работник. Лицата се класифицират според професионалната насоченост, а не от гледна точка на социалния статус, което е обект на отделна класификация.

9.3. В НКП не се разглеждат длъжностите в армията, полицията и други закрити дейности.

10. НКП осигурява приемственост с Класификатора на длъжностните наименования от 1991 г. и Класификацията на персонала, зает в народното стопанство от 1986 г.

10.1. До приемането на НКП в Република България е в сила Класификаторът на длъжностните наименования, утвърден със Заповед № 109 от 12 август 1991 г. на Министерството на труда и социалните грижи.

За да не се наруши съществуващата практика на трудовоправните отношения, социалното осигуряване, определянето на продължителността на работния ден и отпуските по длъжности и работни места и др., списъкът на длъжностните наименования от последния класификатор се използва за дефиниране на съдържанието на единичните групи. Има се предвид също и регистрирането на нови длъжностни наименования, които социалната практика изисква. Съпоставимостта се основава на концепцията на обхвата на единичната група като група от длъжности със сходство на задачи и квалификационни степени.

В обяснителните бележки на НКП с "К" са означени професии и длъжности, които са класифицирани към дадена единична група, а с "КД" - сходни на тях, но отнесени към други единични групи.

За една част от длъжностните наименования (с многоточие след наименованието) не може да се осигури точно съответствие с НКП. За тези позиции в кодовата таблица за преход в част от кода са отбелязани звездички. Допълването на кода се осъществява от потребителя в зависимост от пълното наименование на длъжността или професията и при ползване на обяснителните бележки за единичните групи след съгласуване с Министерството на труда и социалните грижи.

10.2. Категориите персонал - работници, специалисти, ръководни кадри, помощен (обслужващ) персонал и охрана, отразени в класификацията от 1986 г., са взети предвид при определяне на единичните групи в НКП. В НКП диференцирането на заетия персонал в обществото е съобразено с особеностите на социално-икономическия и духовния живот на обществото, действащата образователна система, изискванията на съвременното управление, наличната индустриална и технологична база, сферата на приложение и вида на влагания труд.

11. Съдържанието на класовете в НКП е, както следва:

11.1. Ръководни служители (клас 1). В този клас се отнасят лица, които формулират, контролират, дефинират, ръководят и консултират разработването и провеждането на държавната политика; подготвят и утвърждават закони, държавни норми и разпоредби; организират и контролират тяхното изпълнение; представят законодателната и изпълнителната власт; формулират и ръководят политиката и дейността на организациите със специални интереси; планират, ръководят и координират политиката и дейността на стопанските субекти (включително и на малките предприятия и фирми) и на техни вътрешни структурни части. Спецификата на изпълняваните от тях управленски дейности определят описаните в класа длъжности, а не професии.

11.2. Аналитични специалисти (клас 2). В този клас са обхванати лица, заети с интелектуален труд, които анализират и дават решения на основни проблеми в областта, в която работят; генерират нови идеи; създават нови изделия и технологии; развиват методологични въпроси и разработват концепции, теории и методики, изготвят нормативни и поднормативни документи.

11.3. Приложни специалисти (клас 3). В този клас се отнасят лица, които изпълняват определени предписания и инструкции по създадените технологии, нововъведения, нормативни документи, методики в различни области на знанието, изпълняват услуги, свързани с финансите, търговията, социалните грижи, държавната администрация; изпълняват задачи, свързани с националната сигурност за опазване на обществения ред и противопожарната охрана; участват в провеждането на художествени и спортни прояви; притежават опит в практическата реализация на технически, художествени и стопански решения; опит в събиране и обработване на информация, сключване на сделки; педагогически опит.

11.4. Помощен персонал (клас 4). В този клас се включват лица, които обслужват работещите в стопанските субекти, като организират и предоставят информация; обработват документи, подготвят и проверяват материали за печат; изпълняват общи канцеларски дейности; работят с клиенти по повод на парични операции и бизнессделки.

11.5. Персонал, зает с услуги на населението, охрана и търговия (клас 5). В този клас са обхванати лица, които обслужват непосредствено населението във връзка с пътувания и екскурзии, общественото хранене, организирането на домакинство; оказване на консултации по лични проблеми; осигуряване на защита и сигурност при пожари и незаконни действия; осъществяването на търговия на едро и дребно.

11.6. Производители в селското, горското и рибното стопанство, ловци и риболовци (клас 6). Тук са обхванати лица, които отглеждат и прибират реколтата, развъждат, гледат или ловят животни; произвеждат различни видове животински продукти; култивират, предпазват и експлоатират горите; развъждат или ловят риба; култивират или събират диворастящи растения.

11.7. Квалифицирани производствени работници (клас 7). В този клас са обхванати лица, които познават производствения процес, изискванията по безопасност, използваните материали и инструменти, естеството и предназначението на продукцията; прилагат специфичните си знания и умения при изграждане, инсталиране, монтиране, ремонт и поддържане на сгради, съоръжения и оборудване и при изпълнение по поръчка на различни производствени услуги; настройват за работа машини в съответствие с технологичните инструкции и проектната документация; поддържат инструменталната екипировка за тях.

11.8. Оператори на машини, съоръжения и транспортни средства (клас 9). В този клас са обхванати лица, които управляват и контролират по стриктни предписания протичането на производствени (технологични) процеси при инсталации, съоръжения, машини, поточни линии. Към този клас се числят и водачите на сухопътни транспортни средства, селскостопански и други самоходни машини и моряците.

11.9. Нискоквалифицирани работници (клас 9). Тука са обхванати лица, които изпълняват рутинни дейности ръчно или с помощта на най-прости инструменти и механизми в производството, строителството, транспорта, селското, горското и рибното стопанство, търговията и услугите. Някои от тях изпълняват длъжността на общи работници.

12. При разработването на НКП се спазва съпоставимост с ISCO 88 (СОМ) до ниво група и се осигурява съвместимост на последното ниво - единична група. Особеностите при възприемане на концептуалната рамка на ISCO 88 (СОМ) са:

12.1. Формирането на структурата на държавната и местната администрация в България е свързано с конкретизиране на длъжностите, заемани от държавните служители, и тяхната характеристика.

Специалистите в държавната администрация се класифицират в група 247. Другите административни служители се класифицират според функциите, които изпълняват, в подклас 34 или клас 4.

Ръководителите на малки предприятия могат да бъдат регистрирани като еднолични търговци.

Лицата, регистрирани като еднолични търговци и работещи самостоятелно или със семействата си, се класифицират според изпълняваните дейности.

В обхвата на група 114 "Ръководители на организации със специални интереси" са включени допълнително ръководителите на спортни организации, висши служители в организации по вероизповеданията и ръководители в адвокатурата.

Развита е допълнителна група за ръководните държавни служители в учебните, здравните и социалните заведения, които се издържат от държавния и общинските бюджети.

Критерий за различието между подкласове 12 "Ръководни служители в стопанска администрация" и 13 "Ръководители на малки предприятия" е възприетата от ISCO 88 (СОМ) големина на предприятието - 10 човека, заети по трудов договор. (Понастоящем съгласно Постановление № 108 на Министерския съвет от 1991 г. "За създаване условия за развитие на малките предприятия" (ДВ, бр. 49 от 1991 г.) критерият за малко предприятие в България е 30 заети лица.).

12.2. В съответствие с изискванията на Класификацията на Европейската общност, разработващите специалисти в държавната администрация са обхванати в група 247, като е отразено съответното държавно устройство на България.

В единична група 2221 "Хуманни лекари" са включени висшите медицински кадри (специалисти) от всички специалности, в т. ч. и тези, които са придобили допълнителна специалност след съответната основна. Тук са класифицирани хуманните лекари, независимо от техния социален статус: не се включват завършилите медицинско образование, които изпълняват функции на държавни служители или ръководители на частни здравни заведения.

Инженерите, ползващи не само чисто технически, а и икономически методи в своята работа, са класифицирани в единична група 2419.

Специалистите, които са треньори, спортни методисти и инструктори, са класифицирани в група 245.

Във връзка със спецификата на образованието в България и изпълняваните функции специалистите с образование от полувисшите и средните специални медицински институти са отнесени в клас 3.

12.3. Особеностите на производството на селскостопански продукти в България налагат формирането на подклас 62 - "Селскостопански производители, осигуряващи си самостоятелно препитание".

Производителите на селскостопанска продукция са класифицирани в подклас 61 независимо от формата на собственост, тъй като в България все още не са създадени икономически условия за широко частно фермерско и кооперативно производство, което не дава възможност за обективна оценка.

12.4. В клас 7 се отнасят квалифицираните производствени работници, чиято трудова дейност е свързана със: изпълнение на производствена услуга чрез изработка на изделия по поръчка, при което използването на машини и съоръжения е според възможностите, необходимостта и случая; монтиране, ремонт и поддържане на сгради, съоръжения и оборудване; изпълнение на отговорните операции по производството на изделия, настройване за работа на машини в съответствие с технологичните инструкции и изискванията на проектната документация; контрол на качеството на произвежданата продукция; контрол на работата на други лица.

12.5. В клас 8 са класифицирани производствени работници, чиято трудова дейност е свързана със: изпълнение на еднотипни операции по управление на непрекъснати производствени процеси от пулт за управление; обслужване и контролиране на машини при изпълнение на еднотипни производствени операции; изпълнение на еднотипни операции по сглобяване на елементи на взаимосвързани работни места; управление на сухопътни транспортни средства и поддръжка на плавателни съдове.

НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ

СТРУКТУРА

1 РЪКОВОДНИ СЛУЖИТЕЛИ

11 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ. РЪКОВОДНИ СЛУЖИТЕЛИ В ОРГАНИ НА

ДЪРЖАВНОТО И МЕСТНОТО УПРАВЛЕНИЕ. РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИИ СЪС

СПЕЦИАЛНИ ИНТЕРЕСИ

111 Представители на държавната власт 1111 Представители на законодателната власт 1112 Висши представители на изпълнителната власт 1113 Висши представители на съдебната власт 112 Ръководни служители в органите на държавната власт 1121 Ръководни служители в Народното събрание, Президентството,

Министерския съвет и Конституционния съд

1122 Ръководни служители в министерства и други ведомства, пряко

подчинени на Народното събрание, Президентството и Министерския съвет

1123 Ръководни служители в специализирани бюджетни звена на национално и

териториално равнище, пряко подчинени на министерствата и другите

ведомства

1124 Ръководни служители в областна администрация 1125 Ръководители в правосъдието, прокуратурата и предварителното

разследване

113 Ръководни служители в органите на местното самоуправление и местната

администрация

1131 Кметове 1132 Ръководни служители в общинска администрация и звена към нея 114 Ръководители на организации със специални интереси 1141 Ръководители на политически партии, съюзи, движения, клубове,

организации

1142 Ръководители на организации на работодателите и на синдикални

организации на работници и служители

1143 Ръководители на хуманитарни, благотворителни организации с идеална

цел, професионални, творчески и други обществени сдружения на граждани

1144 Ръководители на спортни организации 1145 Висши служители в организации по вероизповеданията 1146 Ръководители в адвокатурата 115 Ръководни служители в организации на бюджетна издръжка, свързани с

дейностите по здравеопазване, образование, култура, социални грижи

1151 Ръководни служители в организации на бюджетна издръжка за научни

изследвания и експериментални разработки

1152 Ръководни служители във висши училища 1153 Ръководни служители в учебни заведения на бюджетна издръжка

1154 Ръководни служители в здравни заведения на бюджетна издръжка 1155 Ръководни служители в центрове за социални грижи и социални заведения

на бюджетна издръжка

1157 Ръководни служители в Националната телевизия, Националното радио,

Националната телеграфна агенция и в други културни институции на

бюджетна издръжка

12 РЪКОВОДНИ СЛУЖИТЕЛИ В СТОПАНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

121 Ръководители на стопанска администрация с общи функции 1211 Ръководители на стопанска администрация с общи функции 122 Ръководни стопански служители по производствена дейност 1221 Ръководни стопански служители по производствена дейност в селското,

горското, рибното стопанство и лова

1222 Ръководни служители по производствена дейност в индустрията 1223 Ръководни служители по производствена дейност в строителството 1224 Ръководни служители по основна дейност в търговията и битовите услуги 1225 Ръководни служители по основна дейност в общественото хранене и

хотелиерското стопанство

1226 Ръководни служители в транспорта, спомагателните му дейности,

складовото стопанство, в пощи и далекосъобщения

1227 Ръководни служители на основни дейности по бизнесуслуги

1228 Ръководни служители на основни дейности по комунални услуги 1229 Ръководни служители по производствена дейност, некласифицирани другаде 123 Ръководни стопански служители в специализирани звена, извън

производствените

1231 Ръководни финансово-счетоводни служители 1232 Ръководни служители в звена по управление на персонала и безопасност

на труда

1233 Ръководни служители в звена за маркетинг, снабдяване и пласмент 1234 Ръководни служители в звена за реклама, връзки с обществеността

и международни връзки

1235 Ръководни служители в юридически звена 1236 Ръководни служители в звена за информационно обслужване и компютърна

обработка

1237 Ръководни служители в звена за изследователска, проектно-конструкторска

и технологична дейност

1239 Ръководни стопански служители в звена, некласифицирани другаде

13 РЪКОВОДИТЕЛИ НА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

131 Ръководители на малки предприятия 1311 Ръководители на малки предприятия в селското, горското, рибното

стопанство и лова

1312 Ръководители на малки производствени предприятия 1313 Ръководители на малки предприятия в строителството 1314 Ръководители на малки предприятия за търговия и за ремонт на моторни


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница