Закон за изменение и допълнение на закона за адвокатуратаДата08.02.2017
Размер71.74 Kb.
Размер71.74 Kb.


ПРОЕКТ


ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА
(Обн., ДВ, бр. 55 от 2004 г., изм. и доп., бр. 43 и бр. 79 от 2005 г., бр. 10, бр. 39 и бр. 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г. и бр. 69 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 4 се създава ал. 3:

„(3) При условията на предходните алинеи адвокат или младши адвокат може да стане и всеки дееспособен гражданин на държава – членка на Европейския съюз, завършил висшето си юридическо образование в Република България.”


§ 2. Член 11 се изменя така:

Чл.11. Гражданин на държава – членка на Европейския съюз, придобил адвокатска правоспособност в държава – членка на Европейския съюз, съгласно нейното законодателство, може да упражнява адвокатска професия на територията на Република България под професионалното си звание по произход”.


§ 3. В чл. 12 се правят следните изменения:

  1. В ал.1 думата „наименованието” се заменя с „ професионалното звание”.

  2. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Чуждестранният адвокат, вписан в регистъра на чуждестранните адвокати, може да участва лично в професионалните сдружения на адвокатите в Република България.”
§ 4. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения :

1. В ал.1 думата „наименованието” се заменя с „ професионалното звание”, а след думите „Единния регистър на чуждестранните адвокати” се добавят „и в регистъра на чуждестранните адвокати, воден от адвокатската колегия ”.

2. Алинея 5 се изменя така:

„(5) В 14-дневен срок от влизане в сила на решението по ал.3 Висшият адвокатски съвет извършва вписването в Единния регистър на чуждестранните адвокати, упражняващи адвокатска професия под професионалното звание в държавата, в която е придобита адвокатската правоспособност и изпраща съобщение за това до адвокатския съвет на колегията, в която членува придружаващия адвокат, за вписване в регистъра на чуждестранните адвокати към съответната адвокатска колегия.”3. Създава се нова ал. 6:

„(6) Адвокатският съвет на колегията, в която членува придружаващият адвокат по чл.14, извършва служебно вписването по ал.5 в 14-дневен срок от получаване на съобщението.”4. Създават се ал. 7 и 8:

„(7) Висшият адвокатски съвет издава карта на чуждестранния адвокат в 14-дневен срок от вписването му в Единния регистър на чуждестранните адвокати.

(8) В Единния регистър на чуждестранните адвокати към Висшия адвокатски съвет и в регистъра на чуждестранните адвокати на съответната адвокатска колегия по изрично заявление на чуждестранния адвокат се вписва наименованието /фирмата/ на групата, в която членува в държавата – членка по произход.”

5. Досегашната ал. 6 става ал. 9.
§ 5. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1, като думата „наименованието” се заменя с „професионалното звание”, а думите „административните органи и служби” се заличават.

2. Създава се ал. 2:

„(2) При осъществяване на професионалната си дейност в Република България чуждестранният адвокат, практикуващ под професионалното звание на държавата-членка, където е придобита адвокатската правоспособност, има правата и задълженията на българския адвокат. Той може да упражнява съвместно адвокатската професия с други чуждестранни адвокати, вписани в Единния регистър на чуждестранните адвокати, както и с български адвокати по реда на глава десета.”


§ 6. Член 15 се изменя така:

Чл. 15. След вписване в Единния регистър на чуждестранните адвокати и тригодишно действително и непрекъснато упражняване на адвокатска професия под професионалното звание в държавата, в която е придобита адвокатската правоспособност, или след успешно полагане на приравнителен изпит чуждестранният адвокат може да поиска вписване в адвокатска колегия в Република България. Вписването в адвокатска колегия дава на чуждестранния адвокат права на български адвокат. Вписването в регистъра на адвокатите дава право на чуждестранния адвокат да практикува адвокатската професия под званието „адвокат”.”


§ 7. В чл. 17 се правят следните изменения:

  1. Алинея 4 се изменя така:

„(4) При постановяване на решение за вписване в регистъра на адвокатите на адвокатската колегия, адвокатският съвет извършва вписването и изпраща препис от решението до Висшия адвокатски съвет за отписване от Единния регистър на чуждестранните адвокати, за което в 14-дневен срок се уведомява компетентния орган на държавата, в която е придобита адвокатската правоспособност.”

2. Алинея 5 се отменя.

3. В ал. 6 думите „от комисията по чл. 18” се заменят с „от Висшия адвокатски съвет”.
§ 8. В чл. 18 ал. 1 се изменя така:

„(1) На приравнителен изпит по българско право може да се яви чуждестранен адвокат, придобил висше юридическо образование по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, след изискуемия по правото на тази държава срок на обучение и след придобиване на адвокатска правоспособност по правото на държава-членка на Европейския съюз.”


§ 9. В чл. 19а след думите „чуждестранният адвокат”, съответно „Чуждестранният адвокат” се добавя „оказващ съдействие и защита по определен случай”.
§10. В чл. 22, ал.1 след думите „от адвокатската колегия” се добавя „а чуждестранният адвокат се отписва от Единния регистър на чуждестранните адвокати и от регистъра на чуждестранните адвокати към съответната адвокатска колегия.”.
§ 11. В чл. 52, ал.1, изречение първо след думата „Адвокати” се добавя „чуждестранни адвокати, вписани в Единния регистър на чуждестранните адвокати”.
§ 12. В чл. 57, ал.1, изречение първо след думата „Адвокатите” се добавя „и чуждестранните адвокати, вписани в Единния регистър на чуждестранните адвокати”.

§ 13. В чл. 58, в края на изречение първо се добавят думите „и/или чуждестранни адвокати, вписани в Единния регистър на чуждестранните адвокати”.
§ 14. В чл. 59 се създава ал.4:

„(4) В случай, че съдружник в адвокатско дружество е чуждестранен адвокат, вписан в Единния регистър на чуждестранните адвокати, който е съдружник във форма на съвместно упражняване на адвокатска дейност държавата - членка по произход, същият има право да използва наименованието (фирмата) й, като задължително посочва правния й статут.”


§ 15. В чл. 60, ал. 2 след думата „адвокати” се добавя „и/или чуждестранни адвокати”.
§ 16. В чл. 62, ал.2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 3 след думите „от регистъра на адвокатите” се добавя „съответно от регистъра на чуждестранните адвокати”.

2. Създава т. 5:

„5. документи, доказващи необходимите обстоятелства за вписване на допълнение към наименованието на адвокатското дружество в случаите, предвидени в чл.59, ал. 4 -”.


§ 17. Член 76 се изменя така:

Чл.76 Адвокат, чуждестранен адвокат, вписан в Единния регистър на чуждестранните адвокати или адвокатско дружество може да сключи договор за сътрудничество с друг адвокат, чуждестранен адвокат, вписан в Единния регистър на чуждестранните адвокати или адвокатско дружество. С договора се уговаря извършването на определена правна работа или се поема съвместно работа по определени дела.”


§ 18. В чл. 77 ал. 1 се изменя така:

„(1) Адвокат, чуждестранен адвокат, вписан в Единния регистър на чуждестранните адвокати или адвокатско дружество може да сключи писмен срочен или безсрочен договор с друг адвокат или чуждестранен адвокат, вписан в Единния регистър на чуждестранните адвокати за постоянна работа срещу определено възнаграждение. Ако друго не е уговорено в договора, възнаграждението се дължи месечно.”


§ 19. В Глава десета „Съвместно упражняване на адвокатската професия” се създава Раздел ІV „Съвместна практика на чуждестранни адвокати”, в който се създава чл. 77а:

„Чл.77а. (1) Чуждестранните адвокати, вписани в Единния регистър на чуждестранните адвокати, могат да упражняват съвместно адвокатската професия с други чуждестранни адвокати, вписани в Единния регистър на чуждестранните адвокати, както и с адвокати, вписани в съответния адвокатски регистър, под формите на съвместно упражняване на адвокатската професия, уредени в глава десета, раздели І-ІІІ.

(2) Двама или повече чуждестранни адвокати от една и съща група или от една и съща държава - членка по произход, вписани в Единния регистър на чуждестранните адвокати могат да упражняват адвокатската професия на територията на Република България под формата на клон на тяхната група в държавата – членка на Европейския съюз по произход на групата.

(3) Като съдружници в клона по ал.2 могат да участват и адвокати по чл. 4, ал.1 .

(4) Регистрацията и дейността на клона по ал. 2 се извършва съответно по реда на чл.57, 58, 60 – 75, без да се прилага ограничението относно броя на адвокатите по чл.58, изречение първо.

(5) В случаите по ал. 2 чуждестранните адвокати, вписани в Единния регистър на чуждестранните адвокати могат да използват наименованието на групата, в която членуват в своята държава – членка на Европейския съюз като добавят думата „клон”, правния статут на групата в държавата – членка по произход и поне едно от имената на членовете на тази група, които практикуват на територията на Република България.

(6) Освен в случаите на чл.73, ал. 1, клонът, регистриран по ал. 2, се прекратява, когато чуждестранен адвокат бъде лишен от право да упражнява адвокатска професия по реда на чл.133, ал.1, т.4 и 5, както и при отписване на чуждестранния адвокат от Единния регистър на чуждестранните адвокати.”
§ 20. В чл. 78 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се добавя изречение второ:

„(1) Чуждестранният адвокат, вписан в Единния регистър на чуждестранните адвокати членува в адвокатската колегия, в чийто регистър на чуждестранните адвокати е вписан.”2. В ал. 2 думите „регистъра” се заменят с „регистрите”.
§ 21. В чл. 80 ал. 1 се изменя така:

„(1) Общото събрание се състои от адвокатите и чуждестранните адвокати, вписани в регистрите на адвокатската колегия.”


§ 22. В §1 от допълнителните разпоредби се създава т. 6:

6. „Група, в която членува адвокатът в държавата – членка по произход е всяко образувание, което е или не е юридическо лице, учредено съгласно законите на държава – членка на Европейския съюз, в рамките на което адвокатите в тази държава съвместно и под общо наименование упражняват професионалната си дейност.”ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§23. Този закон въвежда разпоредбите на Директива 98/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно улесняване на постоянното упражняване на адвокатската професия в държава членка, различна от държавата, в която е придобита квалификацията (ОВ 77/36 от 1998 г.)
Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница