Закон за народната просвета /знп/ Правилник за приложение на знпДата19.02.2017
Размер73.5 Kb.
Размер73.5 Kb.

СОУ “Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ

УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР:

/Емил Горанов/

Г О Д И Ш Е Н П Л А Н

НА СОУ “Д-Р ПЕТЪР БЕРОН”

ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА

Настоящият план е приет на заседание на Педагогически съвет

Протокол № 10 /13.09.2012г.

РАЗДЕЛ І


РЪКОВОДНИ ДОКУМЕНТИ

Педагогическата дейност в училището и организацията на учебния процес се осъществяват в съответствие с основните нормативни документи за системата на средното образование:

1. Закон за народната просвета /ЗНП/

2. Правилник за приложение на ЗНП

3. Инструкция №2 на МОН от 1994г. за изискванията за заемане на длъжността „учител” и „възпитател”

4. Наредба №1 от 04.01.2010г.за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета

5. Наредба №3 от18.02.2008г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета

6. Наредба №7 от 29.12.2000г. за определяне броя на учениците в паралелките и групите в училище

7. Утвърден училищен план

8. Правилник за дейността на училището

9. Списък-Образец №1 за учебната 2012/2013г.

ІІ РАЗДЕЛ ІІ

Цели, стратегии и приоритети в дейността на училището през уч.2012/2013г.

І Мисия на училището

Хуманизация и естетизация на учебно-възпитателната работа с цел формиране и развитие на познавателните и творчески умения на учениците:

1. Чрез учебните часове и учебното съдържание по предмети от задължителната подготовка да се създадат условия за постигане на общообразователния минимум

2. Възпитателната дейност в училище да се осъществява предимно чрез учебната дейност, нейното съдържание, принципи, методи и форми, които да създават умения за поведение и трайни навици в учащите се

3. Всички преподаватели да съдействат за разгръщането на инициативността и активността на учениците

4.Да се развие ученическата общност в паралелките, да се приобщят учениците към общоучилищния живот

5. Засилване връзките семейство-училище

6. Включване на Училищното настоятелство з училищния живот

7. Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз

8. Формиране на нов тип професионални качества на базата на намаляване ролята на хартиените носители на информация за сметка на компютърните

9. Да се работи за постепенно въвеждане на електронните дневници, обучение и рационално използване на ПС

ІІ. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Утвърждаване на СОУ”Д-р Петър Берон” като конкурентноспособно училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели. Да продължи усъвършенстването на професионалните умения на педагогическия колегиум, обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерентност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на УВП за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света..

ІІІ. ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО

- издигане и утвърждаване престижа на училището

- непрекъснато надграждане на знания и умения с оглед на максималното развитие на потенциала у всяко дете

- обогатяване на МТБ с цел на по-голям достъп на учениците до новите информационни и комуникационни технологии

- осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на подрастващите

- изграждане на образовани личности с възможности за реализация

- засилване участието на учениците в извънкласни дейности по интереси

ІV. СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

- запазване и повишаване качеството на подготовката на учениците и ориентиране към профилирано обучение след VІІ клас в СОУ”Д-р П.Берон”

- усъвършенстване работата с изоставащите ученици

- акцентиране не само към запаметяване и възпроизвеждане на знания от учениците, но и към провокиране на тяхното мислене, самостоятелност и формиране на практически умения

-защита личностното достойнство на учениците в синхрон с процесите на демократизация в обществотоV. ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

- акцентиране върху подготовката по български език и чуждоезиково обучение

- повишаване ефективността на УВР чрез подобряване организацията на учебния процес и повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на педагогическите кадри.

- подобряване на вътрешноучилищната квалификационна и методическа дейност

- повишаване качеството на педагогическия и административния контрол

- задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ.

- привличане на родителската общественост за активно участие в решаване на училищните проблеми и утвърждаване на училищното настоятелство като орган, подпомагащ цялостната УВР

- интегриране на деца със специални образователни потребности


РАЗДЕЛ ІІІ

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И

ПРИОРИТЕТИЕ

І. Административна дейност

А/ Провеждане на редовна поправителна сесия за уч.2012/2013г.

Отг: ръководство, преподаватели Срок: м.ІХ.2012г.

Б/ Да се създаде организация за обхващане на всички деца подлежащи на задължително обучение от І до VІІІ клас

Да не се допусне отпадане на ученици от училище

Отг: кл.рък-ли Срок: постоянен

В/ Участие на учителите в есенните съвещания по предмети, организирани от РИО на МОМН

Отг: директор, учители Срок:м.ІХ.2012г

Г/ Изготвяне на годишни разпределения на учебния материал ЗИП,СИП и ЗП; планове на класните ръководители

Отг: учители и кл.ръков. Срок:15-30.09.2012г

Д/ Изготвяне на Списък-Образец №1 за учебната година

Отг: директор,пом.директор Срок:.09.2011г

Е/ Преглед и заверка на задължителната документация за началото на учебната година

Отг: директор Срок: м. ІХ.2012г

Ж/ Подготовка и откриване на новата учебна година

Отг:директор,ХС, учители Срок:15.09.2012г.

З/ Приемане на актуализиран Правилник за вътрешния ред

Годишен план на училището, седмичен и дневен режим

Отг:директор, учители Срок: 09.2012г

И/ Планиране и провеждане на родителски срещи по класове

Отг:кл.рък-ли Срок:09.2012г.

Й/ Определяне на групите по ЗИП и СИП-подаване на декларации от учениците

Отг: учители,пом.директор Срок:09.2012г.

К/ Заверка на ученическите книжки и лични карти

Отг:кл.рък-ли Срок:30.09.2012г

Л/ Планиране на:

- брой постъпващи първокласници

-Отг: директор Срок: февруари, септември

- броя на пенсиониращите се педагогически кадри

Отг: директор Срок: при нужда

-нуждите от педагогически кадри

Отг: директор Срок: при нужда

М/ Организиране и провеждане на зрелостните изпити

Отг: директор,учители Срок: май 2013

Н/ Организация и провеждане на срещи извън училище за прием на бъдещите първокласници

Срок: май 2013г

О/ Провеждане на външно оценяване

Отг: директор Срок: м.май 2013
ІІ Социално-битова и стопанска дейност

А/ Получаване на санитарно разрешително за началото на учебната година

Отг:директор Срок: 15.09.2012г.

Б/ Задоволяване на неотложните потребности от учебно-технически средства

Отг: директор,домакин Срок:09.2012г

В/ Технологизиране на основните процеси на въвеждане на информацията

Отг: пом.директор Срок: постоянен

Г/ Превантивна работа с трудовия колектив и всички ученици за създаване на атмосфера за недопускане повреждане на придобитото имущество

Отг:ръководство, учители Срок: постоянен

Д/ Определяне на приоритетите при придобиването на материално-техническата база и тяхното йерархическо подреждане

Отг: директор Срок: при нужда

Е/ Изготвяне на план за хигиенизиране на училищната сграда и дворните площи

Отг: пом.директор АСД Срок:м октомври 2012г

Ж/ Изготвяне на заявки до Община Червен бряг за количеството горива за отоплениеОтг: пом.директор АСД Срок:м октомври 2012г
ІІІ Честване на празници и провеждане на училищни тържества

А/ Тържествено откриване на учебната 2012/2013г.

Отг: Ил.Петрова, ХС Срок: 17.09.2012

В/ Ден на народните будители. Подреждане на изложба

Отг: Дафинка Георгиева,Н.Гърков, Срок: 1 ноември 2012г.

В/ Честване на Коледните и новогодишни празници по класове

Отг: кл. Р-ли Срок: м. Декември 2012г

Г/ 139 години от Обесването на Васил Левски

Отг:Н.Кънчева Срок: м. Февруари 2013г

Д/ 133 години от Освобождението на България от турско робство

Отг: Хр. Ватовски Срок: м. Март 2012

Е/ Празник на буквите – І клас

Отг: кл.р-ли на І клас Срок: м. Март 2013

Ж/ Патронен празник на училището

Отг: Ил.Петрова , ХС Срок: 22,03, 2013

З/ 22 април – Ден на Планетата Земя

Отг:Цв.Кирилова,Л.Иванова Срок: 22 април 2013г.

И/Отбелязване 1-ви декември-Международен ден за борба срещу СПИН

Отг: Д.Нечовска, Срок:01.12.2012г

Й/ Изпращане на випуск 2013. Абитуриентски бал

Тържествено отбелязване на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Отг:Ил.Петрова,кл.рък-ли 12а,12б;11а,11б Срок:24.05.2013г

К/ Отбелязване 31 май Световен ден без цигарен дим

Отг:,уч-л биология Срок:31.05.2013г

Л/ Годишни утра за учениците от І клас

Отг: кл.рък-ли на І клас Срок:м.май 2013
М/ Празник на учениците от ІІ до ІV клас по случай завършване на учебната година

Отг:кл.рък-ли Срок:м.май 2013

Н/ Седмица на безопасността на движението

Отг: Г.Георгиев Срок:м.май 2013

О/ Първи юни – международен ден за защита на детето

Отг: Кр.Динкова,М.Йончева ,пед.съветник Срок: 01 Юни 2012

П/ Ден на Ботев и на загиналите за освобождението на България

Отг:М.Цекова Срок:м.юни 2013

Р/ Отбелязване 26 ти юни международен ден за борба с наркотиците

Отг:Ан.Йолова, Срок:26.06.2013

С/Тържествено връчване на Свидетелствата за завършено основно образование и Дипломите за средно образование

Отг: директор,кл.рък-ли Срок:м.юни 2013г

ІV. Провеждане на олимпиади по:

Отг: уч-ли по предмети Срок: по график

V. - Участие на изявени ученици с есета в обявени тематични литературни конкурси

Отг:учители по бълг.език Срок: по график
Ф/ Закриване на учебната година

Отг: директор Срок: по график

ІV. Провеждане на външно оценяване на учениците от ІV, VІІ клас

Отг: директор; Срок: м. Май 2013г

И/Организиране и провеждане на Зрелостните изпити

Отг. Директор,пом.директор

Отг: кл.рък-ли 12а,12б Срок:м.май 2013

VІ Участие в математически състезания

Отг: учители по математика Срок:по график на МОМН

VІІ Провеждане на изложби

А/ Изложба на рисунки І – ІV клас

Отг: кл.рък-ли,пед.съветник Срок: м. Април 2013

Б/ Изложба на рисунки V-VІІІ клас по избрани актуални теми на съвременнияживот

Отг: ,Н.Гърков Срок: м. Декември, март

В/ Подреждане на фотоизложба за Деня на народните будители

Отг: Ан. Йолова; Ив.Иванов,Кр.Ангелов Срок: м. октомври 2012г

Г/ Участие в Международна изложба на детската рисунка

Отг: Н.Гърков Срок:м. май 2013г.

VІІІ Участие в спортни състезания

Отг:уч-ли по ФВС Срок:постоянен

ІХ. Посещения на театрални постановки, концерти и организиране на дискотеки

Отг: кл.рък-ли Срок: постоянен

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница