Закон за виното и спиртните напитки згмо закон за генетично модифицираните организмистраница1/3
Дата11.02.2017
Размер0.96 Mb.
Размер0.96 Mb.
  1   2   3Д О К Л А Д

ЗА ДЕЙНОСТТА НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗА 2016 ГОДИНА

София 2017

СЪДЪРЖАНИЕ


1. Увод …………………………………………………………………………………….……. 5

2. Финансова част ……………………………………………………………………….……... 8

3. Безопасност на стоките и услугите………………………………………………….…….. 11

4. Защита на икономическите интереси на потребителите……………………………….… 28

5. Защита на потребителите на туристически продукт ……………………………..…….... 45

6. Проверки по постъпили жалби и сигнали на потребители……………………..…….…..57

7. Помирителни комисии……………………………………………………………...………59

8. Колективни искове…………………………………………………………………….........60

9. Международно сътрудничество, участие в съвместни проекти и инициативи .……..…61

10. Европейски потребителски център - България ………………………………...…….…..…64

11. Присъствие в средствата за масова информация и публичното пространство- кампании, събития и инициативи……… ………………………………………………..….66

12. Заключение ………………………………………………………………....…………......73
Използвани абревиатури:
АУАН - Акт за установяване на административно нарушение

БС - Безопасност на стоките

ВКС – Върховен касационен съд

ДАМТН – Държавната агенция за метрологичен и технически надзор

ДМА – дълготрайни материални активи

ДП – Документална проверка

ЕС – Европейски съюз

ЕПЦ – Европейски потребителски център

ЗВСН - Закон за виното и спиртните напитки

ЗГМО - Закон за генетично модифицираните организми

ЗДвП - Закона за движението по пътищата

ЗЕТ - Закон за електронната търговия

ЗЗД - Закон за задълженията и договорите

ЗЗП - Закон за защита на потребителите

ЗИИП - Защита на икономическите интереси на потребителите

ЗПК - Закон за потребителския кредит

ЗПФУР - Закон за предоставяне на финансови услуги от разстояние

ЗТ - Закон за туризма

ЗТТСТИ - Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия

ЗХР - Заведение за хранене и развлечения

ЗУО - Закона за управление на отпадъците

КЕВР - Комисия за енергийно и водно регулиране

КЗП - Комисията за защита на потребителите

КП - Констативен протокол

МВР - Министерство на вътрешните работи

МЗ - Министерство на здравеопазването

МИ – Министерство на икономиката

МОСВ – Министерство на околната среда и водите

НАП - Национална агенция за приходите

НП - Наказателни постановления

НПНП - Националната програма за надзор на пазара

НСИОСИ – Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките

ПАМ – Принудителна административна мярка

ПРПК – Правилник за работа на Помирителната комисия

РД - Регионална дирекция

МФ – Министерство на финансите

СРС - /Consumer Protection Cooperation/ Система за сътрудничество при защита на потребителите, Европейска комисия

GRAS -RAPEX – /RAPid EXchange/- Система на Общността за бърз обмен на информация за нехранителни потребителски продукти, представляващи сериозен риск за здравето и безопасността на потребителите

ICPEN - Международната мрежа за защита на потребителите и правоприлагане

CHAFEA – Изпълнителна агенция „Потребители, здраве, селско стопанство и храни” към Европейската комисия, Люксембург

ЕхО- инициатива „Обмен на служители” по Програма за защита на потребителите /2014-2020/ на Европейската комисия

1. Увод
Комисията за защита на потребителите (КЗП) е колегиален орган към министъра на икономиката. Основните й компетенции са по Закона за защита на потребителите (ЗЗП), Закона за туризма (ЗТ), Закона за потребителския кредит (ЗПК), Закона за електронната търговия (ЗЕТ), Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние (ЗПФУР), Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП) и частични по Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН), Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ), Закона за генетично модифицирани организми (ЗГМО), Закона за движението по пътищата (ЗДвП), Закона за управление на отпадъците (ЗУО), както и в подзаконовите актове по тяхното прилагане.

Дейностите през 2016г. са съсредоточени в изпълнение на следните цели:

1. Ефективен надзор на пазара посредством прилагане на националните и европейски политики за защита на потребителите срещу придобиване на опасни стоки и услуги, включително чрез засилено сътрудничество между националните органи и системата GRAS-RAPEX.

2. Осигуряване по-високо ниво на защита на икономическите интереси на потребителите чрез по-строги изисквания към търговската дейност в отделните пазарни сектори и по-ефективен контрол върху качеството на предлаганите туристически услуги:

- преустановяване на различни форми на нелоялни търговски практики;

- отстраняване на неравноправни клаузи в договори с общи условия;

- контрол върху качеството на предлаганите туристически услуги.

3. Укрепване потребителската позиция на пазара чрез по-добро информиране на гражданите и обучението им за придобиване на умения да изпълнят ролята си в съвременната икономика като направят така, че пазарът да работи за тях, както и осигуряване на ефективна защита срещу рискове и заплахи, с които те не могат да се справят индивидуално.

4. Оптимизиране на сътрудничеството и координацията между националните контролни и регулаторни органи, имащи отношение към защитата на интересите на потребителите, чрез по-ефективни форми на взаимодействие и добри административни практики, съобразени с функциите и задачите на всеки от тях.

5. Развитие и усъвършенстване на системата за повишаване квалификацията на служителите по отношение прилагането на хармонизираното с правото на ЕС българско законодателство за защита на потребителите.

6. Създаване на условия за подобряване достъпа на потребителите до алтернативни способи за решаване на спорове и повишаване нивото на потребителска защита чрез осигуряването на ефикасни, бързи и евтини начини за разрешаване на национални и трансгранични спорове, възникнали между потребители и търговци.
Докладът е съобразен със структурата на годишната план-програма за 2016 г. Резултатите се отчитат по направления, като във всяко едно направление са изложени конкретните резултати по национални и регионални кампании и съответно обхвата на сектори, съобразно Националната програма за надзор на пазара за 2016 г., съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент. Реално постигнатите резултати през 2016 г. са съпоставяни с резултатите от 2015 година.

Извършени са 38865 инспекции в търговски и туристически обекти, съобразно възложения надзор на пазара по продуктови групи и пазарни сектори за периода. За констатираните нарушения са съставени общо 3251 акта за административни нарушения и са издадени 3025 наказателни постановления, част от които по проверки, извършени в края на 2015 г.Съобразно нормативните актове, по които институцията има контролни правомощия, са постигнати следните резултати:


По закони 2016 г.


ИнспекцииАктовеНПЗЗП

30213

2421

2270

ЗТ

7788

759

689

ЗПК

181

44

50

ЗВСН

112

2

4

ЗУО (и наредбите)

197

4

0

ЗТТСТИ (тютюн)

210

3

3

ЗДвП (и наредбите)

97

0

1

НДЗК

67

18

8

ЗЕТ

139

47

27

ЗПФУР

30

11

4

ОБЩО:

38865

3251

3025

В резултат на извършените проверки от КЗП са:

 • издадени 3025 НП, с които са наложени санкции за 3 239 130 лв.;

 • влезли в сила 2661 НП с размер на наложените санкции 1 861 976 лв.;

 • изпратени за принудително събиране 1367 НП за 1 029 876 лв.;

 • доброволно внесени 987 967 лв. по 2028 НП;

 • принудително събрани 318 789 лв. по 600 НП.


2. Финансова част
Бюджет
Комисията за защита на потребителите е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в гр. София и с регионални звена на територията на страната. Председателят на комисията е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на икономиката.

Бюджетът на КЗП за 2016г. е утвърден от министъра на икономиката. Утвърденият годишен план на приходите е в размер на 500 000 лв., и на разходите в размер на 3 325 200 лв. В резултат на извършени промени по бюджета на КЗП, към 31.12.2016 г., уточненият годишен план на приходите е в размер на 500 000 лв., и на разходите в размер на 3 826 043 лв.Изпълнение на бюджета на КЗП, разпределение на постъпилите приходи и извършените разходи през 2016г.:
Приходи:
През 2016г. събраните суми от глоби, имуществени санкции и съдебни разноски по издадени наказателни постановления (НП) от КЗП са в общ размер на 1 473 532 лв., в т.ч. по нормативни актове, както следва:
Наименование на нормативния акт, по който са издадени

НП от КЗП

Общо събрани суми от глоби и имуществени санкции

в т.ч.

платени доброволно

в т.ч. събрани от ЧСИ

в т.ч. събрани от НАП

1.

 • Закон за защита на потребителите

1 067 133

866 600

2 948

197 585

2.

 • Закон за туризма

302 715

222 205


3 910

76 600

3.

 • Закон за потребителския кредит

54 000

54 0004.

 • Закон за електронната търговия

15 757

14 050
1 707

5.

 • Закон за защита на потребителите и за правилата за търговия (отм.)

8 6168 616


6.

 • Валутен закон

7 000

6 900
100

7.

 • Закон за виното и спиртните напитки

6 100

6 1008.

 • Закон за предоставяне на финансови услуги от разстояние

2 000

2 0009.

 • Закон за цените (отм.)

466466


10.

 • Други приходи, в т.ч. съдебни разноски

9 745

9 745


 • ВСИЧКО:

1 473 532


 1 181 600

6 858

285 074Забележка: Данните в таблицата са взети от месечния отчет за касовото изпълнение на бюджета на КЗП към 31.12.2016г.

Събраните приходи от глоби и имуществени санкции, наложени от Комисията за защита на потребителите, се разпределят в полза на следните бюджети:


Направления на разпределение

Отчисления

лева

Дял

(%)

1.

Министерство на икономиката

869 548

59,01 %

2.

Централен бюджет

285 074

19,35 %

3.

Министерство на туризма

213 135

14,46 %

4.

Комисия за защита на потребителите

105 775

7,18 %
 • ВСИЧКО:

1 473 532

100 %

Горепосоченото разпределение на приходите от наложените от КЗП глоби и имуществени санкции е извършено в съответствие с разпоредбите на съответните нормативни актове, по които са наложени и със Закона за публичните финанси, както следва: • по бюджета на Министерството на икономиката постъпват приходите от доброволно платените глоби и имуществени санкции, наложени по Закона за защита на потребителите;

 • по централния бюджет постъпват приходите от принудително събраните от Националната агенция по приходите глоби и имуществени санкции, наложени по всички нормативни актове от компетентността на КЗП;

 • по бюджета на Министерството на туризма - приходите от доброволно платените глоби и имуществени санкции, наложени по Закона за туризма / по влезли в сила НП, считано от 03.02.2015г./

 • по бюджета на Комисията за защита на потребителите - приходите от доброволно платените глоби и имуществени санкции, наложени по Закона за потребителския кредит, Закона за електронната търговия, Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия и Закона за виното и спиртните напитки.


Разходи:

През 2016г. общо отчетените разходи по бюджета на КЗП са 3 805 906 лв. При уточнен план за годината в размер на 3 826 043 лв., изпълнението на разходната част е 99,47%. Отчетените разходи по бюджета на КЗП се разпределят по следните видове разходи:

Видове разходи

Стойност в лева

Дял (%)

1.

Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

1 676 936

44,06 %

2.

Други възнаграждения и плащания за персонала

386 905

10,17 %

3.

Осигурителни вноски от работодател

523 833

13,76%

4.

Издръжка

1 120 365

29,44 %

5.

Платени данъци, такси и административни санкции

32 235

0,85 %

6.

Капиталови разходи

65 632

1,72 %
ВСИЧКО:

3 805 906

100%

3. Безопасност на стоките и услугите
Надзорът на пазара по това направление включва инспекции на дистрибутори, производители и вносители, както и на търговски обекти за продажба на продукти, които попадат в обхвата на контролните правомощия на КЗП. Проверявани са стоки, свързани с отглеждането на децата, продукти за свободното време, градински мебели, самоделно оборудване, надуваеми изделия, услуги в увеселителни обекти и др.

Целта е предотвратяване на вноса и преустановяване реализацията на българския пазар на продукти, които не отговарят на нормативно установените изискванията за безопасност. Инспекциите се базират на получени нотификации и сигнали от система GRAS-RAPEX, стоки, за които КЗП е доказала по безспорен начин, че са опасни и постъпили уведомления от Агенция „Митници”.

Проверките имат за цел да установят спазват ли търговците задължението си да предлагат на пазара безопасни продукти, за които предварително са извършени дейности по оценяване и удостоверяване на съответствието им с изискванията на утвърдените стандарти.

По направлението са извършени 3148 инспекции, 2677 проверки в обекти и 471 документални проверки. Съставени са 295 акта и са издадени 301 наказателни постановления.


Брой инспекции, съставени констативни протоколи, протоколи за проверки по документи и актове по видове стоки


Кампания

Брой инспекции

Брой проверени обекти КП

Брой проверки по документи ДП

Брой съставени актове

Брой издадени НП

БС-ДОБП

2426

2059

367

275

291

БС ЖАЛБИ И СИГНАЛИ

65

37

28

13

3

БС-МИТНИЦИ

340

290

50

1

0

БС -Електроуреди и оборудване

100

88

12

3

3

БС - Стоки за деца

79

73

6

1

2

БС - Градински мебели

30

30

0

0

0

БС- Надуваеми продукти

63

60

3

2

2

БС - Стоки за свободното време

39

36

3

0

0

БС - Услуги

6

4

2

0

0

общо

3148

2677

471

295

301

През отчетния период от КЗП са издадени 151 заповеди за незабавно и ефективно изтегляне от пазара на 212 вида опасни стоки, от които 5 заповеди за забрана пускането на пазара на 7 вида стоки по получени уведомления от Агенция „Митници”.

Доказано опасни стоки, забранени през 2016 година

Издадени са 60 заповеди за временно спиране доставянето на пазара на 87 вида стоки, от които 4 заповеди за временна забрана пускането на пазара на 5 вида стоки по получени уведомления от Агенция „Митници” за периода, необходим за извършване на необходимия контрол, проверка и оценка на съответствието им с нормативно установените изисквания за безопасност.

Издадени са и 4 заповеди за временно спиране предоставянето на 4 вида услуги: на батут в закрит увеселителен обект и в заведение за хранене и развлечения, на водни пързалки в аквапарк и на детска площадка.

През периода са издадени 2 заповеди за отмяна на издадена заповед за временна забрана пускането на пазара на 3 вида стоки, за които след извършен лабораторен анализ е установено, че отговарят на нормативно установените изисквания за безопасност. Издадена е 1 заповед за отмяна на заповед за временно спиране предоставянето на 1 вид услуга - на батут в детски център в град София.

Издадени са 32 заповеди за 45 вида стоки, представляващи сериозен риск за здравето и безопасността на потребителите, за обнародване в Държавен вестник за забрана производството, вноса, износа, възмездното или безвъзмездно им пускане на пазара, изземването от потребителите и отправяне на предупреждения за рисковете, които стоката съдържа.

При извършените проверки по различните кампании в направлението са взети проби от общо 283 (в т.ч. 36 бр. по уведомления от „Агенция Митници”) стоки, за които е възникнало съмнение, че могат да представляват опасност за потребителите и от доказано опасни стоки.3.1. КЗП като контактна точка за Р България по системата Gras-Rapex
Обменени са 6141 уведомления (нотификации и реакции). От тях 5923 са получените и 218 – изпратените.

Получени по системата GRAS-RAPEX уведомления

Получените по системата GRAS-RAPEX 5923 уведомления включват:


 • 2016 нотификации

 • 3907 реакции

Получените по системата GRAS-RAPEX 2016 нотификации касаят различни видове стоки и са разпределени по компетенции, както следва: • от компетенциите на Комисията за защита на потребителите – 815 броя, в това число: Облекло, текстилни изделия и модни артикули – 169 бр., Детски артикули и детско оборудване – 75 бр., Козметика - 3 бр., Eл. уреди – 22 бр., Стоки имитиращи храни - 1бр., Моторни превозни средства и авточасти – 380 бр., Мебели – 6 бр., Газови уреди и компоненти – 1 бр., Декоративни артикули – 30 бр., Лазерни показалки –18 бр., Оборудване за свободното време – 30бр., Бижута – 1 бр., Кухненски и готварски аксесоари – 4 бр., Ръчни инструменти – 1 бр., Строителни материали – 5 бр., Играчки – 21 бр., Запалки – 30 бр.; Химически продукти – 1 бр., Други (стълби,фенери, ел.въжета и др.) – 17 бр.

 • от компетенциите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор – 847, в това число: Играчки – 521 бр., Детски артикули и оборудване – 1бр., Електроуреди и ел. оборудване – 163 бр., Защитно оборудване – 19 бр., Строителни материали - 22 бр., Газови уреди и компоненти – 3 бр., Комуникационно и медийно оборудване – 3 бр., Кухненски и готварски аксесоари – 1 бр., Осветително оборудване – 62 бр., МПС- 1 бр., Оборудване/съдове под налягане – 3 бр., Пиротехнически изделия – 5 бр., Кухненски и готварски уреди – 1 бр., Изделия и грижа за деца – 1 бр., Плавателни средства за свободното време – 4 бр., Оборудване за свободното време – 15 бр., Машини – 19 бр., Измервателни уреди – 1 бр., Облекло, текстилни изделия и модни артикули – 1 бр., Други – 2 бр.

 • от компетенциите на Министерство на здравеопазването – 327 броя, в това число: Детски артикули и детско оборудване – 2 бр., Химически продукти – 55 бр., Бижута – 60 бр., Козметика – 94 бр., Облекло, текстилни изделия и модни артикули – 84 бр., Кухненски и готварски аксесоари – 9 бр., Оборудване за свободното време – 5 бр., Канцеларски материали – 2 бр., бр. Други - 16 бр.

 • от компетенциите на Министерство на околната среда и водите - 24 броя, в това число: Облекло, текстилни изделия и модни артикули – 2 бр., Химически продукти – 1 бр., Ел. уреди – 4бр., Оборудване за свободното време – 10 бр., МПС- 3 бр., Играчки – 2 бр., Джаджи - 1 бр., Други – 1 бр.

 • от компетенциите на Министерство на транспорта и информационните технологии (ИА „Морска администрация”) – 2 броя, в това число: Уред за индикация – 2 бр.

Най-голям е делът на нотификациите за следните групи стоки: Играчки – 544 бр., Моторни превозни средства и авточасти – 385, Електрически уреди – 155 бр., Облекло, текстилни изделия и модни артикули – 255 бр.

По нотификациите, отнасящи се за МПС, са изготвени писма до дистрибуторите и досиета, към които се прилага цялата кореспонденция.

Получените по системата GRAS-RAPEX 3907 реакции касаят различни видове стоки и са разпределени по компетенции, както следва: • КЗП – 3229 броя;

 • ДАМТН – 475 броя;

 • МЗ – 186 броя;

 • МОСВ – 14 броя;

 • МТИТС – 3 броя.

Експертите на КЗП изготвят и поддържат актуално досие на всяка разкрита на европейския пазар опасна стока, за която е получена нотификация по системата GRAS-RAPEX.

Изпратени по системата GRAS-RAPEX уведомления

Подават се уведомления (нотификации и реакции) за всички открити в България опасни стоки с умерен или сериозен риск за здравето на потребителите (съгласно разпоредбите на чл. 11 и чл. 12 от Директива 2001/95/ЕС). Степента на риска се определя на базата на документите от извършените анализи и изготвената оценка на риска.

От изпратените общо уведомления по системата GRAS-RAPEX са валидирани 218, които включват:


 • 110 нотификации;

 • 108 реакции.

Валидираните 110 нотификации касаят различни видове стоки и са разпределени по компетенции, както следва:

 • 103 нотификации за 145 новооткрити опасни стоки от компетенциите на Комисията за защита на потребителите: облекло, текстилни и модни артикули – 39 бр., ластични въжета – 3 бр., запалки – 16 бр., МПС – 2 бр.; стоки, имитиращи храни – 11 бр., артикули за деца и детско оборудване - 10 бр., лазерни показалки – 11 бр., надуваеми артикули за деца – 9 бр.

 • 7 нотификации от компетенциите на ДАМТН: играчки - 2 бр., пиротехнически изделия – 3 бр., ел. оборудване – 2 бр.


Забележка: Броят на изпратените нотификации е по-малък от броя на откритите стоки, тъй като съгласно указанията на RAPEX, в случаите, когато стоките са от една и съща марка или с еднакъв риск, следва да се обединяват в една нотификация (напр. запалки с необичаен външен вид, стоки, имитиращи храни, детски облекла с връзки и др.)

Изпратените по системата GRAS-RAPEX 108 реакции касаят различни видове стоки и са разпределени по компетенции, както следва: • КЗП – 105 (от които 90 реакции по нотификации за МПС и 15 реакции по нотификации за лазерни показалки – 5 бр., запалки – 6 бр., облекло, текстилни изделия и модни артикули – 1 бр., детски артикули и детско оборудване – 3 бр., открити за първи път на българския пазар);

 • ДАМТН – 2 бр. (защитно оборудване и играчки);

 • МЗ – 1 бр. (бижута).3.2. Кампании за контрол върху безопасността на приоритетни групи стоки
Проверките са извършени в изпълнение на Секторната програма на КЗП, част от Националната програма за надзор на пазара през 2016 г.

Национална кампания „Директива за обща безопасност на продуктите”
Извършени са 2426 инспекции, от които 2059 са проверки в обекти и 367 – документални. Съставени са 275 акта за констатирани нарушения по отношение на етикетирането на стоките, неосигуряване на условия за проследяването на стоки по веригата на разпространение, предлагане на опасни стоки и др.

За сравнение, през 2015 г. по темата са извършени 2355 инспекции, от които 2011 са проверки в обекти и 344 – документални. Съставени са 286 акта за констатирани нарушения.

Дейностите по кампанията са организирани в описаните по-долу насоки.

Проверки за установяване наличието на българския пазар на доказано опасни стоки

По повод получени нотификации и сигнали по европейската система GRAS-RAPEX са проверени различни обекти на дистрибутори, предлагащи широк спектър от стоки от компетенциите на КЗП. Сред тях са магазини за детски и промишлени стоки, сувенири, продукти от типа „за един лев”, железарии и др.

Взети са проби от 217 вида стоки поради възникнало съмнение относно съответствието им с изискванията за безопасност. Издадени са заповеди за незабавно и ефективно изтегляне от пазара на доказано опасните стоки. Със заповеди за временно спиране е преустановена реализацията на тези, за които е възникнало съмнение относно безопасността им.


Проверки за проследяване на стоки по представени документи за произход

Когато при проверка на търговец в периметъра на една регионална дирекция на КЗП представяните от него документи за произхода на стоките са били издадени от фирми (дистрибутори, вносители и производители) на територията на друга, са извършвани насрещни проверки и са предприемани съответните действия. През отчетния период са извършени 50 насрещни проверки по представени документи за произход.

По-голяма част от представените документи за произход са издадени от търговци, извършващи дейност на територията на РД-София и РД-Пловдив. Това води до препращането на фактури от цялата страна с цел последващи проверки.

При част от извършените проверки не са открити посочените във фактурите дружества или се оказва, че те са преустановили дейността си, което затруднява проследяването произхода на стоките. В тези случаи е поискано съдействие от НАП и СДВР.


Последващи проверки във връзка с издадени заповеди за принудителни административни мерки

Извършени са последващи проверки във връзка с връчване на заповеди за: • временно спиране доставянето на пазара на стоки и услуги: лазерни показалки; детски обувки и облекло с малки части; стоки, имитиращи храни; ел. уреди и оборудване (щепсели, контакти); еластични въжета за багаж, стоки за деца, запалки, услуги и др.;

 • незабавно и ефективно изтегляне на открити опасни стоки: различни модели детски облекла с връзки и малки части; детски обувки с малки части; лазерни показалци; ел.уреди и оборудване (щепсели, контакти); стоки за деца (вани за къпане, детски креватчета); еластични въжета за багаж, запалки с необичаен външен вид; стоки, имитиращи храни и др.

 • отмяна на наложени принудителни административни мерки: стоки за деца и градинска мебел, услуга.


Последващи проверки във връзка с унищожаване на опасни стоки или тяхното преработване

В повечето случаи търговците предприемат доброволни действия за преработването, връщането в страната на произход или унищожаването в присъствието на длъжностните лица на доказано опасните стоки.

През отчетния период доброволно са унищожени следните видове стоки:


 • лазерни показалки с фенер и ключодържател;

 • детски облекла с връзки;

 • детски обувки с малки части;

 • стоки, имитиращи храни;

 • тротинетки;

 • еластични въжета за багаж;

 • разклонители, преходници;

 • контакти и адаптери.

Премахнати са връзките от откритите опасни детски облекла (блузки, суичъри, панталони, долнища, спортни екипи и комплекти, якета, бански костюми и др.), като по такъв начин същите са приведени в съответствие с изискванията за безопасност.Национална кампания „ Електроуреди и оборудване”
В изпълнение на секторната програма по отношение прилагане на Директивата за обща безопасност на продуктите 2001/95/ЕО. IЕС 60884-1:2002+А1:2006+А2:2013, през месец февруари в план-програмата е заложена приоритетна група стоки за контрол: щепсели, контакти и адаптери. По кампанията са извършени 100 инспекции, в това число 88 проверки в обекти и 12 документални проверки. Съставени са 3 акта за установени административни нарушения.

Проверките са извършени в различни магазини, предлагащи промишлени стоки, включително щепсели, контакти и адаптери. Взети са проби от 10 вида адаптери и преходници, за които е възникнало съмнение по отношение на безопасността им.

При проверките, при които е възникнало съмнение по отношение безопасността на стоките, са предприети последващи действия, в това число извършване на насрещни проверки за установяване произхода и безопасността на стоките и налагане на принудителни административни мерки.

Национална кампания „Стоки за деца”
В изпълнение на секторната програма по отношение прилагане на Директивата за обща безопасност на продуктите 2001/95/ЕО и във връзка с участието на КЗП в проект на ЕК „Съвместна дейност 2014”, специфичната дейност „Продукти, грижа за детето – предпазни бариери”, през месеците март и април е заложена приоритетна група стоки за контрол: стоки за деца (приспособления за носене на бебе - кенгуру и раници, както и предпазни бариери и защитни прегради за деца). По кампанията са извършени 79 инспекции, в това число 73 проверки в обекти и 6 документални проверки. Съставен е 1 акт за установени административни нарушения.

Взети са проби от 9 вида предпазни бариери за извършване на дейности по оценяване и удостоверяване на безопасността им в избрана по проекта акредитирана изпитвателна лаборатория. В резултат на извършения анализ е установено несъответствие при 2 от предпазните бариери, за които са предприети действия по изтеглянето им от пазара.Национална кампания – „Градински мебели. Мебели за сядане и маси за къмпинги за домашна и специална употреба”.
В изпълнение на секторната програма по отношение прилагане на Директивата за обща безопасност на продуктите 2001/95/ЕО, през месец май е заложена приоритетна група стоки за контрол: Градински мебели. Мебели за сядане и маси за къмпинги за домашна и специална употреба.

По кампанията са извършени 30 инспекции, в това число 30 проверки в обекти. Не са констатирани нарушения. Проверките са извършвани предимно в големите хипермаркети, предлагащи за продажба градински мебели и оборудване за къмпинг за установяване съответствието им с изискванията за безопасност.

При проверките не са възникнали съмнения относно безопасността на предлаганото за продажба градинско оборудване. Констатирано е, че стоките се предлагат за продажба с обозначена продажна цена и с етикети на български език, съдържащи задължителната информация, съгласно изискванията на ЗЗП за производител, вносител /за стоките от внос/, вид на стоката и съществени характеристики и указания за ползване.

От извършените проверки прави впечатление, че такъв вид продукти се предлагат за продажба предимно в големи вериги магазини с богат асортимент от стоки. Тези търговски обекти са проверявани често по различни кампании, поради което са запознати с изискванията на ЗЗП и рядко допускат нарушения.Национална кампания „Надуваеми продукти”
В изпълнение на секторната програма по отношение прилагане на Директивата за обща безопасност на продуктите 2001/95/ЕО, през месец юни е заложена приоритетна група стоки за контрол: Надуваеми продукти. По кампанията са извършени 63 инспекции, в това число 60 проверки в обекти и 3 документални проверки. Съставени са 2 акта за установени административни нарушения.

Проверени са търговски обекти, в които е констатирано наличие на надуваеми продукти в компетенциите на КЗП. При инспекциите е установено, че надуваемите продукти се предлагат с информация на български език за вид, производител, вносител, необходимата маркировка, предупреждения относно рисковете. Информацията е отпечатана върху опаковката на стоката, като изискуемите предупреждения са отпечатани и върху надуваемите продукти и отговарят на изискванията за шрифт, яркост и съдържание.Национална кампания „Стоки за свободното време и спорт”
В изпълнение на секторната програма по отношение на прилагане на Директивата за обща безопасност на продуктите 2001/95/ЕО, през месеците юли и август е заложена приоритетна група стоки за контрол: стоки за свободното време и спорт - ролкови кънки за лица над 20 кг, скейтбордове за лица над 20 кг, тротинетки за лица с тегло по-голямо от 20 кг и по-малко от 100 кг.

По кампанията са извършени 39 инспекции, в това число 36 проверки в обекти и 3 документални проверки. Взета е проба от 1 вид ролери за лица над 20 кг, за които са възникнали съмнения относно безопасността на стоката.Национална кампания „Безопасност на услуги”
По кампанията са извършени 6 инспекции, в това число 4 проверки в обекти и 2 документални проверки.

Проверките са извършвани във връзка с летния туристически сезон и разкрити обществено достъпни водни увеселителни обекти – аквапаркове с поставени съоръжения в тях и фитнес зали. Целта е предотвратяване възможните рискове, застрашаващи живота и здравето на потребителите. Извършени са проверки в аквапаркове и фитнес зали на територията на РД-Варна и РД-Бургас. Нарушения не са констатирани.


Безопасност на стоките „Жалби и сигнали”
През периода са извършени 65 инспекции, в това число 37 проверки в обекти и 28 документални проверки. Съставени са 13 АУАН.

Жалбите и сигналите касаят лазерни показалки, детски колички, закопчалка за залъгалка, детско градинско столче, ролери, детски сандали с малки части, мултифункционална подложка за ваничка и др., услуги в детски център, на батут в заведение за хранене и развлечения и на детска площадка.

По повод постъпилите жалби са извършени проверки за връчване на заповеди за временно спиране предоставянето на услугата, предлагана на батут и заповед за отмяна на същата, за временно доставяне на пазара на детски обувки с малки части, за временно спиране и незабавно и ефективно изтегляне от пазара на мултифункционална подложка за ваничка и др. По направлението са взети проби от 10 вида стоки.

Сътрудничество с Агенция „ Митници”

През януари 2016 г. бе подписана нова Инструкция за взаимодействие между Агенция “Митници” и Комисията за защита на потребителите, с която са регламентирани редът и начинът за осъществяване на взаимодействието между двете институции за извършване на съвместни действия и обмен на информация за осъществяване на функциите по надзор на пазара и координация на взаимно свързаните дейности на двете администрации.

За предстоящ внос на стоки от трети страни в КЗП са постъпили 1101 уведомления от Агенция “Митници”. По компетенции те се разпределят, както следва:

КЗП – 1068 бр., по които са извършени 340 инспекции; ДАМТН – 21 бр.; МЗ – 4 бр.; РЗИ- 6 бр.; БАБХ - 2 бр.

Извършени са 340 инспекции, 290 проверки в обекти и 50 документални проверки. Съставен е 1 акт.

Взети са проби от 36 вида стоки за установяване съответствието им с изискванията за безопасност и от вносителите са изискани съответните документи.

Издадени са 4 заповеди за временна забрана пускането на пазара на 5 вида стоки (тротинетки, ролкови кънки, мебели) и 5 заповеди за забрана пускането на пазара на 7 вида стоки (бебешко креватче, вани за къпане, бебешки обувки с малки части, детски колички, парашутни барбарони).

Постъпилите от Агенция „Митници” уведомления са за 32 902 803 стоки.

За уведомленията от Агенция „Митници” през периода са възложени следните приоритетни групи стоки: детски облекла; стоки за деца – детски колички, проходилки, столчета за хранене, детски легла и др.; стоки за свободното време и спорт - ролкови кънки, скейтбордове, тротинетки, градински мебели, надуваеми продукти; детски дрехи с връзки; детски дрехи и обувки с малки елементи; автомобилни гуми от класовете С1 и С2.

3.3. Действия на КЗП за предотвратяване разпространението на опасни стоки на българския пазар
За предотвратяване разпространението на опасни продукти на българския пазар КЗП наложи следните принудителни административни мерки (ПАМ) по групи и видове стоки и услуги:


ПАМ


Брой заповеди

Заповедите по групи стоки и услуги и видове стоки и услуги, включени в заповедите

Заповеди за временно спиране на стоки

Заповеди за временна забрана на стоки - Митница
56

4


Общо 60 заповеди

Еластично въже – 8 вида, 8 заповеди

Лазерни продукти – 11 вида, 11заповеди

Стоки за деца – 20 вида, 11 заповеди

Ел. уреди и оборудване – 20 вида, 17 заповеди

Стоки, имитиращи храни – 18 вида, 4 заповеди

Детско облекло с малки части – 3 вида, 3 заповеди

Детски обувки с малки части - 1 вид, 1 заповед

Запалки - 1 вид, 1 заповед

Стоки за деца – 4 вида, 3 заповеди

Мебели – 1 вид, 1 заповед

Общо 87 вида стоки


Заповеди за временно спиране на услуга

4

4 вида услуги ( на батут в детски център и ЗХР, на водни пързалки и на детска площадка)

Заповеди за изтегляне


Заповеди за забрана пускане на пазара на стоки (Митница)


146


5

Общо 151 заповедиДетски облекла с връзки - 50 вида, 45 заповеди

Детско облекло с малки части – 2 вида, 4 заповеди

Стоки имитиращи храни – 42 вида, 15 заповеди

Стоки за шега – 1 вид, 1 заповед

Детски обувки – 4 вида, 5 заповеди

Лазерни продукти – 32 вида, 35 заповеди

Ел. уреди и оборудване – 3 вида, 7 заповеди

Запалки с необ. външен вид – 53 вида, 11 заповеди

Запалки – 3 вида, 3 заповеди

Други /въжета за багаж / - 4 вида, 8 заповеди

Стоки за деца – 11 вида, 12 заповеди
Стоки за деца – 5 вида (3 заповеди)

Детски обувки – 1 вид (1 заповед)

Други (парашутни барбарони) – 1 вид (1 заповед)

Общо 212 вида стоки
Заповеди за отмяна на стоки


2

Стоки за деца – 2 вида, 1 заповед

Мебели – 1 вид, 1 заповед


Заповеди за отмяна на услуга


1

1 услуга

Заповеди за ДВ32

Лазерни продукти – 15 вида, 14 заповеди

Обувки с малки части – 5 вида, 4 заповеди

Стоки имитиращи храни – 5 вида, 1 заповед

Стоки за деца – 14 вида, 8 заповеди

Облекло с малки части – 3 вид , 2 заповеди

Други (парашутни барбарони) – 1 вид , 1 заповед

Ел. уреди и оборудване – 2 вида, 2 заповеди

Общо 45 вида стоки
Забележка: Броят на заповедите е по-малък от видовете стоки, тъй като в една заповед могат да бъдат включени няколко вида стоки.

През 2016 г. са издадени 151 заповеди за общо 212 вида стоки, от които новооткрити - 160 вида.


Доказано опасни стоки, забранени за реализация – 2016 година


Група стоки

Видове

Детски облекла с връзки

50

Детско облекло с малки части

2

Стоки, имитиращи храни

42

Стоки за шега

1

Детски обувки с малки части

5

Лазерни продукти

32

Ел. уреди и оборудване

3

Запалки с необичаен външен вид

53

Запалки

3

Други (въжета за багаж, парашутни барбарони)

5

Стоки за деца

16

Общо

212

За сравнение, през 2015 г. са издадени 195 заповеди за забрана за 193 вида стоки и 9 вида услуги.

Издаден и обнародван в Държавен вестник (ДВ) е общ административен акт за детските облекла, които в несъответствие с изискванията на БДС EN 14682:2015 са проектирани, изработени или снабдени с връзки, функционални и декоративни шнурове. Поради това не се налага за всеки индивидуален случай да бъдат издавани отделни заповеди за ДВ.

Забележка: Подробна информация за опасните стоки, както и за очакваните опасности при употребата им е публикувана на официалната интернет страница на КЗП.


Във всички случаи на доказано опасни стоки своевременно са създадени досиета с необходимата информация, която се актуализира при всяка нова промяна.
За откритите и доказано опасни стоки на българския пазар са информирани:

 • Регионалните дирекции на КЗП;

 • Агенция „Митници” - за стоките от внос;

 • Неправителствените организации за защита на потребителите;

 • Националното сдружение на общините в Република България.

Процентно разпределение на инспекциите по направлението "Безопасност на стоките":

БС-ДОБП – 77,1% ;

БС-Митници -10,8%;

БС- Жалби и сигнали – 2,1 %;

Стоки за деца - 2,5 %;

БС - Електроуреди и оборудване – 3,2 %;

БС-Стоки за свободното време – 1,2 %;

БС- Градински мебели – 0,9%;

БС – Надуваеми продукти - 2 %;

БС- Услуги – 0,2%.


Сравнителна графика на количествени показатели на контролната дейност по направление „Контрол върху безопасността на предлаганите стоки и услуги” през 2016 г. спрямо 2015 г.


Регистрира се спад с около 5% на извършените през 2016г. инспекции в сравнение с тези през предходната година. Намалението се дължи предимно на значителното увеличение на потребителските жалби, което ангажира голяма част от административния ресурс на комисията. Въпреки това обстоятелство, проверките са извършвани с по-голяма прецизност, задълбоченост, пълнота и аналитичност и са събирани максимални доказателства. В резултат са установени значително количество опасни стоки, за които са издадени заповеди за изтеглянето им от пазара.

По отношение броя на съставените актове през 2016 г., съпоставен с броя на инспекциите през 2015 година, не се забелязва съществена промяна. През 2015 г. са съставени 316 акта.
 1. Защита на икономическите интереси на потребителите

Защитата на икономическите интереси на потребителите е друго основно направление в контролната дейност на институцията. По него през годината са извършени 27949 инспекции и за констатираните нарушения са съставени 2154 акта, въз основа на които са издадени 1962 наказателни постановления.

Усилията по това направление са съсредоточени основно върху премахване на неравноправни клаузи от договори с общи условия на търговци, които оперират в различни сфери на икономиката, и превенция на нелоялни търговски практики (включително завеждане на колективни искове). Надзорът на пазара по отделни продуктови сектори и реакциите по постъпилите в комисията жалби и сигнали на граждани също са част от дейностите по линия на защитата на икономическите интереси на потребителите.

4.1. Право на информация
Предоставянето на пълна, точна и ясна информация е основно задължение на търговците. През 2016 г. са извършени общо 13601 инспекции по уреденото в ЗЗП право на потребителите на информация. Осъществен е надзор в различни по вид търговски обекти, предлагащи за продажба стоки и услуги, по които институцията има правомощия, включително и продуктовите сектори от Националната секторна програма за надзор на пазара през 2016 г. За констатирани нарушения на ЗЗП и другите нормативни актове, по които институцията има правомощия, са съставени 917 акта, въз основа на които са издадени 833 наказателни постановления.
Намаления

По правото на потребителите на информация при обявени съобщения за намаления на цените през 2016 г. са извършени 390 инспекции. За констатираните нарушения са съставени 23 акта. Въз основа на осъществения надзор се налага изводът, че търговците са запознати и спазват изискванията на ЗЗП при обявяване на съобщение за намаление на цените.

Във връзка с кампанията „Черен петък” са извършени 146 инспекции в търговски обекти, при които са съставени 2 акта.

Най–често установеното нарушение при проверките за намаленията е, че не са обявени едновременно нова и стара цена, новата намалена цена се съобщава на потребителите на касата при заплащане.


Услуги

Извършени са 675 инспекции, в резултат на които са съставени 32 акта. Обхванат е широк спектър търговски обекти, предлагащи услуги на потребителите – фризьорски и козметични салони, шивашки ателиета, копирни и ключарски услуги, сервизи за извънгаранционен ремонт на електроуреди и др.

Надзорът на пазара при предлагането на услуги през 2016 г. е възложен в резултат на направен анализ на постъпилите жалби на потребители в предходни периоди и установяване на обстоятелството, че се увеличава броят на жалбите за извършени услуги. Констатирани са нарушения за необявени цени на някои от услугите, които се предоставят в обектите, както и няколко случая на обявени различни цени за една и съща услуга.

Спиртни напитки

Осъществен е контрол в заведения за хранене и развлечения (ЗХР), както и в такива с нощен режим на работа в Черноморските комплекси и курортни селища, в рамките на Програма „Лято`2016”. При извършените проверки са взети общо 30 проби от различни видове предлагани спиртни напитки (различни търговски марки водка, ликьори, ракия, мастика, уиски, бърбън, текила – български и от внос). Пробите са възложени за изпитване в лаборатория на Националния институт за изследване на вино и спиртни напитки (НИИВСН) ЕООД за установяване състава на напитките и съответствието им с наименованията, изписани върху етикетите на бутилките и изискванията на ЗВСН, както и съответствието им с изискванията за безопасност. От заключенията на предоставените експертни становища е установено, че 26 проби съответстват на изискванията по изпитаните физико-химични показатели за съответния вид напитка и 4 проби не съответстват на изискванията, а именно: 1 вид джин и 3 вида водка. На виновните лица е ангажирана административно наказателна отговорност, като са съставени АУАН и е наложена имуществена санкция.

Надзор на тази продуктова група е осъществен и през месец октомври на територията на цялата страна. Кампанията е възложена в изпълнение на план-програмата на КЗП за 2016 г. Проверките са за спазване разпоредбите на Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН) по отношение на: продажба на спиртни напитки опаковани (бутилирани) в пластмасови опаковки (бутилки) с вместимост над 0,5 литра; продажба на спиртни напитки, които не са произведени в Република България, но са предназначени за българския пазар, с невписани задължителни данни на български език върху етикета, съгласно изискванията на чл. 9 от ЗЗП.

Извършени са общо 115 инспекции и е съставен 1 акт за нарушение на ЗВСН.


Тютюн и тютюневи изделия

Проверките са извършени съгласно предоставени указания по отношение на: продажба на цигари без обявяване на цените им на достъпно за клиента място и по подходящ за възприемане начин; наличие на здравни предупреждения върху потребителските опаковки на цигари; продажба на цигари с нарушена цялост на потребителската опаковка.

След анализиране на състоянието на пазара, и отчитайки необходимостта от адекватна защита правата на потребителите, на базата на компетенциите си, посочени в Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, през ноември 2016 г. е проведена тематична кампания „Проверки по спазване изискванията на ЗТТСТИ”. В проверките са обхванати централни складове на производители, вносители и търговци на цигари. При проверките са взети проби от различни търговски марки най-масово ползвани цигари, предлагани за продажба в търговската мрежа. За изследване равнището на емисиите на пуснатите на пазара цигари с филтър (максимални стойности, определени в ЗТТСТИ: 10 мг катран, 1 мг никотин и 10 мг въглероден оксид за една цигара), са взети проби от 14 вида популярни търговски марки цигари.

Изпитването на пробите е възложено на Института по тютюна и тютюневите изделия към Селскостопанската академия, с. Марково. Резултатите от извършените анализи са предоставени в изпитвателни протоколи. При всички проби е установено, че съдържанието на контролираните компоненти – катран, никотин и въглероден оксид в емисиите на изследваните марки цигари, не надвишава определените от закона максимални стойности.

Извършени са 278 инспекции и не са констатирани нарушения на ЗТТСТИ. Съставен е 1 акт, но за констатирано нарушение на ЗЗП в съответния търговски обект, във връзка с обявяването на цените на стоки, различни от тютюневи изделия.

Употребявани автомобили

В изпълнение на Решение от редовно заседание на КЗП по т.14.2 от протокол № 44 от 05.11.2015г., през месеците май и юни приоритетна група стоки са употребяваните автомобили. При проверките в автокъщи, обект на контрол е предоставяната чрез етикети информация за съществени характеристики на автомобилите втора употреба като: дата на производство/първа регистрация, пробег, мощност на двигателя, тип двигател, вид скоростна кутия, особености и допълнителна информация. С цел установяване верността на информацията върху етикета са изисквани придружаващите автомобила документи. Проверявана е и верността на предоставената информация за автомобилите на съответните интернет страници.

Извършени са 352 инспекции, в резултат на които за констатирани нарушения са съставени 31 акта. Поради възникнали съмнения при 14 от проверките, са събрани доказателства за прилагане на НТП от търговци на употребявани автомобили. Случаите са докладвани на КЗП и тя се е произнесла, че е налице нелоялна практика - въвеждане в заблуждение на потребителите, чрез предоставяне на невярна и подвеждаща информация относно датата на първата регистрация, максималната мощност, обема, пробега и цената на предлаганите автомобили втора употреба. Издадени са 14 заповеди за забрана прилагането на НТП.

4.2. Секторни програми за надзор на пазара на група стоки
В рамките на програмата са извършвани проверки във връзка с предоставянето на задължителната информация за конкретни групи стоки, техните означения, маркировка и етикетиране съгласно специални закони и подзаконови нормативни актове, по които институцията има правомощия.

Право на информация: електрическо и електронно оборудване (ЕЕО), захранвано с напрежение до 50 волта и батерии и акумулатори
Извършени са 210 инспекции, в резултат на които за констатирани нарушения са съставени 6 акта. Целта на извършените инспекции е установяване спазването на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците, Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (НБАНУБА) и Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (НИУЕЕО). Констатирани са нарушения на ЗЗП, а именно: в етикетите на стоките липсват задължителни реквизити за съществени характеристики на стоката; необявени цени на предлаганите стоки. Не са констатирани нарушения на ЗУО и двата специални подзаконови акта към него.

Право на информация: гуми за моторни превозни средства
Извършени са 74 инспекции. Съставен е един акт за нарушение разпоредбите на ЗЗП, във връзка с обявяването на цените на предлаганите за продажба гуми.

Проверките са за спазване разпоредбите на Закона за защита на потребителите и на Регламент /ЕО/ № 1222/2009 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 25 ноември 2009 година за етикетиране на гумите по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри. При проверките е установено, че гумите, попадащи в приложното поле на регламента, са снабдени с етикети, указващи горивната ефективност, сцеплението при влажна пътна настилка и външен шум при контакт с пътя.

По време на проверките е установено, че търговците спазват и изискванията на Наредба № 74 от 7.10.2003 г. за ЕО одобряване типа на гуми, ЕО одобряване типа на гуми по отношение нивото на шума при контакт с пътя и ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение монтирането на гумите. В съответствие с разпоредбата на чл. 20 от Наредба 74, при инспекциите е установено, че номерата на ЕО одобряване на типа по отношение на шума при контакт с пътя се последват от символа “s”. Проверявана е и допълнителната информация, поставена чрез маркировка на гумите, а именно за: марка на гумата, модел на гумата, размер, конструкция, товарен и скоростен индекс на гумата, конструкция на гумата, сезонност на гумата, максимално налягане, ЕСЕ – маркировка, DOT – маркировка и маркировка за страна производител.

При проверките нарушения от правомощията на КЗП по отношение спазване изискванията на ЗДвП и Наредба 74 от 2003 г. не са констатирани.Право на информация: аерозолни флакони
Извършени са 292 инспекции и са съставени 5 акта. Целта на проверките е установяване спазването на изискванията на Наредбата за етикетиране на аерозолните флакони и изискванията към тях (НЕАФИТ). Наредбата е приета на основание чл. 12, т.1 от ЗЗП и урежда задълженията на лицата за етикетиране на тази продуктова група и общите изисквания към аерозолните флакони. Проверени са разнообразни обекти, предлагащи за продажба на потребителите парфюмерия и козметика, перилни и почистващи препарати и др. Констатирано е, че флаконите под налягане, попадащи в обхвата на НЕАФИТ, се предлагат за продажба на потребителите с изискуемата информация за лицето, което пуска стоката на пазара, вносителя, вид, количество, предупреждения за рисковете, свързани с употребата и съхранението й. За запалимите и силно запалимите аерозоли има поставени предупредителни надписи и съответния графичен символ „пламък”.

Установените нарушения са съгласно Закона за защита на потребителите и не са свързани с изискванията на НЕАФИТ, а именно: не е спазено задължението в етикета да е предоставена информация за производителя и вносителя, ако стоката е от внос, за вида на стоката, нейните съществени характеристики, срока на годност и условията на съхраняването й и, ако е необходимо, указания за употреба.Право на информация: продукти от кристални стъкла
Извършени са 74 инспекции и е съставен 1 акт. Проверени са обекти, предлагащи за продажба на потребителите промишлени стоки, стоки за сватбени ритуали, сувенири и домашни потреби на територията предимно на областните градове. Целта на проверките е установяване спазването на изискванията на Наредба за етикетиране на продукти от кристални стъкла (НЕПКС). Като цяло е констатирано предлагането на ограничени по вид и брой продукти, характеризиращи се като „Оловен кристал” и „Кристалин”, които са с идентификационни символи и информация в съответствие с изискванията на НЕПКС. Търговците, предлагащи такива продукти, са запознати с нормативните изисквания за етикетирането им както в резултат на осъществявания текущ контрол от КЗП, така и поради обстоятелството, че няма промяна в изискванията за етикетирането им.

Констатирано е само едно нарушение на наредбата - не са спазени изискванията за етикетиране на продукта чрез идентификационни символи, указани в съответното приложение на НЕПКС.Право на информация: текстилни продукти (дамски и мъжки облекла)
Извършени са 521 инспекции, в резултат на които са съставени 30 акта. Проверките са за спазване разпоредбите на ЗЗП, Регламент (ЕС) №1007/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 27.07.2011, Наредба за етикетиране и наименование на текстилните продукти. Констатираните нарушения са във връзка с обявяването на цените, наличието на етикети на български език, съдържащи информация за производителя, за вносителя, съществени характеристики, наименование, описание и съдържание на текстилните влакна. Особено внимание е отделено на това дали информацията е разбираема, достъпна, ясна, лесна за отличаване и да не е подвеждаща.

Право на информация: мъжки и дамски обувкиСподели с приятели:
  1   2   3


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница