Закон за здравословни и безопасни условия на труд змдт закон за местните данъци и таксистраница1/7
Дата17.11.2017
Размер1.55 Mb.
Размер1.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7ПРОГРАМА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ НА
ОБЩИНА ИВАНОВО

(АКТУАЛИЗАЦИЯ)


Иваново, март 2009 г.
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е


ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 2

3.2.3. Поддържане на териториите за обществено ползване в населените места 27

4.3.1. Оптимизиране на системата за събиране и транспортиране на битови отпадъци 43

4.3.2. Системи за разделно събиране на битови отпадъци 43

4.10.1. Батерии и акумулатори 48

4.10.2. Излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) 49

4.10.3. Отработени масла и отпадъчни нефтопродукти 49

4.10.5. Отпадъци от опаковки 508. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 65


ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ


БО

Битови отпадъци

БрБО

Биоразградими битови отпадъци

ДДС

Данък добавена стойност

ДЗЗД

Дружество по закона за задълженията и договорите

ЕЕО

Електрическо и електронно оборудване

ЕС

Европейски съюз

ЗЗБУТ

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

ЗМДТ

Закон за местните данъци и такси

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗОП

Закон за обществените поръчки

ЗУО

Закон за управление на отпадъците

ЗУТ

Закон за устройство на територията

ИАОС

Изпълнителна агенция по околна среда

ИСПА

Инструмент за структурни политики и присъединяване

ИУЕЕО

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

ИУМПС

Излязло от употреба моторно превозно средство

КР

Комплексно разрешително

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МПС

Mоторни превозни средства

НДНТНПР

Най-добри налични техники, неизискващи прекомерни разходи

НПУДО

Национална програма за управление на дейностите по отпадъците 2009-2013

НСИ

Национален статистически институт

ОВОС

Оценка на въздействието върху околната среда

ПУДО

Програма за управление на дейностите по отпадъците

ОО

Опасни отпадъци

ООп

Организация по оползотворяване

ОП

Оперативна програма

ОСР

Отпадъци от строителство и разрушаване

ПЕВП

Полиетилен висока плътност

ПО

Производствени отпадъци

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадъчни води

ПУДООС

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда

ПХБ

Полихлорирани бифенили

ПХТ

Полихлорирани терфенили

РИОСВ

Регионална инспекция по околна среда и води

РИОКОЗ

Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве

СО

Строителни отпадъци

BATNEEC

Най-добри налични техники, неизискващи прекомерни разходи

SWOT

Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница