Законодателството на Руската Федерация в областта на защитата на интелектуалната собственост се регулира отДата17.11.2017
Размер156.53 Kb.
Размер156.53 Kb.

ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ В РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ

1. Интелектуална собственост


- законодателна база уреждаща въпросите, свързани със защитата на интелектуалната собственост
Законодателството на Руската Федерация в областта на защитата на интелектуалната собственост се регулира от:

 • Конституцията на РФ (чл.44),

 • международните договори, по които Русия е участник,

 • Федерални закони – Граждански кодекс на Руска Федерация (Част 4),

 • други нормативни актове.

Основният закон, който регулира правоотношенията в областта на интелектуалната собственост в Руската Федерация е Част 4-та на Гражданския кодекс на Руската федерация (ГК РФ), "Права върху интелектуалната собственост, както и на средствата за идентификация" (закона). Законът регулира едновременно авторското право, сродните му права, системата за колективно управление на авторски и сродни права, патентното право, право върху наименованията, а също и други права на интелектуална собственост като едновременно определя и средствата за защита.

Според закона, всички обекти на интелектуалната собственост се състоят от обекти на авторско право и сродните му права, и права на индустриалната собственост.

В областта на авторското право Руската Федерация е страна участник по основните международни конвенции, включително Универсалната конвенция за авторско право (редакция 1971 год.) - Парижка редакция и на Бернската Конвенция за закрила на литературните и художествени произведения (1886 год.).

В областта на сродните на авторските права Русия участва в Женевската Конвенция за закрила на продуцентите на звукозаписи срещу незаконното възпроизвеждане на техните звукозаписи (1971 год.) и други международни договори.

Интелектуалната собственост се определя като резултат на интелектуална дейност и средство за индивидуализация на юридическите лица, стоките, услугите и предприятията, които ползват правна защита.

Списъкът на всички обекти на интелектуална собственост е указан в Конвенцията за създаване на Световната организация за интелектуална собственост (WIPO), приета в Стокхолм на 14 юли 1967 година (Руската Федерация е страна по Конвенцията).

Според ГК на РФ, интелектуалната собственост се състои от всички обекти на авторското право и сродните му права и индустриалната собственост.
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ • ПАТЕНТНО ПРАВО

 • Изобретения

 • Полезни модели

 • Промишлени образци

 • СРЕДСТВА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ

 • Търговски марки

 • Марки за услуги

 • Фирмени наименования (бренд) и т.н.

 • АВТОРСКИ И СРОДНИ ПРАВА

 • На произведения

 • Обекти на сродни права – изпълнения, звукозаписи, ефир на предавания на излъчващи организации.

 • НОВИ (не традиционни) ОБЕКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 • Селекционни достижения

 • Топология на интегрални схеми

 • Търговска тайна

 • Производствена тайна - „Ноу-хау” и др.


- регистриране на обектите на интелектуална собственост
Федералната служба за интелектуална собственост (РОСПАТЕНТ) е руската федерална служба, изпълняваща всички функции по регистрация, контрол и надзор в областта на правната защита и ползване на интелектуална собственост, патенти и търговски марки, участващи в икономическия и гражданския оборот.

Роспатент се администрира и е структура на Министерството на икономическото развитие на Руската Федерация.

Подведомствени учреждения на Федералната служба за интелектуална собственост (РОСПАТЕНТ) са:


 • Федерално държавно бюджетно учреждение "Федерален институт за индустриална собственост" (ФИПС);

 • Федерално държавно бюджетно учреждение "Федерална агенция за правна защита на резултатите от интелектуална дейност - военни, специални и с двойна употреба" (ФГБУ „ФАПРИД“);

 • Федерално държавно учебно заведение на висше професионално образование "Руска академия на интелектуалната собственост"(ФГБОУ ВПО РГАИС)

Видове обекти на интелектуална собственост и тяхната регистрация:Индустриална собственост

Индустриалната собственост като обект на интелектуална собственост включва патенти за изобретения, полезни модели, промишлен дизайн, търговски марки и марки за услуги, търговски наименования и наименования за произход. В понятието за индустриална собственост се включва и преследването на нелоялната конкуренция.

Индустриалната собственост изисква регистрация.

Индустриалната собственост, задължително се регистрира в Държавната служба за патент (РОСПАТЕНТ) в установения ред. Издават се патент или сертификат. Само при наличието на същите, интелектуалната собственост получава статут на индустриална собственост (с изключение на ноу-хау).


Авторско право

Авторското право като обект на интелектуална собственост, включва произведения на науката, литературата и изкуството, компютърни програми, бази данни, изпълнение, звукозапис, ефирни предавания на радио и/или телевизия.

За такива права на интелектуална собственост не се изисква допълнителна регистрация. Правата за тях се пораждат за автора, в момента на създаването им.

Авторското право е разгледано в отделен пункт.


Изобретения

Съгласно т.1, чл.1350 от 4-та част на Гражданския кодекс на РФ, като изобретение се защитава техническо решение в дадена област, свързана с продукт или процес.

Изобретението като интелектуална собственост получава правната защита, ако е ново, иновативно и има промишлена приложимост.

Изобретението е ново, ако не е известно от нивото на техниката. Изобретението има изобретателско ниво, ако не е очевидно за специалиста следствие от нивото на техниката към момента. Не са изобретения: научни теории и математически методи; решения по отношение само на външния вид на продуктите, както и тези насочени към техните естетическите показатели; правила и методи за игри; интелектуални или стопански дейности; програми за компютри; решения, състоящи се само в предоставяне на информация.

Не се считат за носители на патент, например: създаването на сортове растения или породи животни; топология на интегрални схеми; решения, противоречащи на обществения интерес и принципите на хуманност и морал.

Изобретението като обект на интелектуалната собственост изисква държавна регистрация, в установения законен ред. Изключителното право на такъв обект на интелектуалната собственост, се доказва със специален документ за регистрация – ПАТЕНТ. Патента за ИЗОБРЕТЕНИЕ е валиден в продължение на 20 години, считано от датата на подаване за регистрация.


Полезни модели

Съгласно т.1, чл..1351 от 4-та част на Гражданския кодекс на РФ, като полезен модел се защитава техническо решение, свързано с устройството. Обектът на интелектуалната собственост - полезен модел, трябва да бъде нов и промишлено приложим.

Полезният модел е нов, ако множеството от основните му характеристики не е известно в областта на техниката и е промишлено приложим.

Полезният модел, като обект на интелектуалната собственост изисква държавна регистрация, в установения законен ред. Изключителното право на такъв обект на интелектуалната собственост, се доказва със специален документ за регистрация – ПАТЕНТ ЗА ПОЛЕЗЕН МОДЕЛ.Патентът за ПОЛЕЗЕН МОДЕЛ е с валидност 10 години от датата на подаване и може да бъде подновяван за още 3 години.

Основната разлика между полезният модел от изобретението е, че не изисква висока степен на изобретателност, регистрационната процедура не предвижда експертиза по същество, самата регистрация е по-бърза и по-евтина.


Промишлен дизайн

Съгласно т.1, чл.1352 от 4-та част на Гражданския кодекс на РФ, като промишлен дизайн се защитава художествено-дизайнерското решение на изделията от промишлените или занаятчийски производства, които определят външният им вид.

Интелектуална собственост за промишлен дизайн се предоставя (съответно и правна защита), ако той е нов и оригинален.

Промишленият дизайн е нов, ако неговите съществени характеристики, отразени в образите и продуктите изброени в списъка на съществените характеристики на промишления дизайн, не е известно от общо достъпните световни източници, към датата на поддаване на заявление.

Не се предоставя правна защита за промишлен дизайн при: решения, определящи само техническа функция на продукта, архитектурни обекти (с изключение на малки архитектурни форми), индустриални, хидравлични и други стационарни съоръжения, нестабилна форма на течни, газообразни, прахообразни или подобни вещества.
Търговски марки

Търговските марки и марките за услуги, служат за индивидуализиране на стоките и услугите предлагани от юридически лица или индивидуални предприемачи.

Търговската марка дава възможност за привличане на вниманието на потенциални купувачи към продуктите със специална маркировка. Отличителният и запомнящ се знак се асоциира от потребителите с определена фирма, с качеството на предлаганите от нея стоки и услуги.

Търговската марка може да бъде устна, визуална, комбинирана, обемна или с друго обозначение.

Правната защита на търговската марка се отнася само до списъка на стоките и услугите, за които тя е регистрирана.

Законовата рамка регламентираща Търговската марка - използване, регистрация, правова защита е глава 76 на 4-та част на ГК РФ.Изключителното право на запазена марка е с валидност десет години, считано от датата на подаване на заявлението за държавна регистрация на търговска марка.
Наименование на марките

Основната цел на наименованието на марките е да се идентифицират с наименованието на предприятието като цяло, а понякога и независимо от стоките и услугите, които тя предоставя на съответния пазар. Името на фирмата, се явява обект на защита от правата върху интелектуалната собственост, символизиращ репутацията на компанията.Като обект на интелектуална собственост наименованието на марката (името на компанията) не изисква регистрация и е защитена от закона на цялата територия на Руската Федерация, с момента на включването (регистрирането) и в Единния държавен регистър на юридическите лица (ЕГРЮЛ).

Наименование за произход

Изключителното право за използване на наименованието за произход, като обект на интелектуална собственост, подлежи на държавна регистрация и се удостоверява със Свидетелство.


Авторско право (Copyright)

Авторското право защитава начина на изразяване и идеите на автора, правната защита на авторското право възниква по силата на създаването на произведението.

Компютърните програми, бази данни и интегрални схеми са най-новите и не конвенционални обект на авторско право. Всички тези права на интелектуална собственост са защитени, ако те са в резултат на творческа дейност.
Интегрални схеми

Под топология на интегрална схема се разбира, зафиксираното на материален носител пространствено геометрично оформление на всички елементи на интегралната схема и на връзките между тях. Материални носители на топологии на интегрални схеми могат да бъдат: хартиен носител, филм, магнитен или оптичен носител с кодирана информация, съдържаща се в нея от топологията, или самият чип на интегралната схема.Член 1452 от ГК РФ Държавна регистрация на топология на интегралните схеми, определя - притежателят на права по време на срока на изключителното право (член 1457), по своя преценка може да регистрира топология във федералния орган на изпълнителната власт в областта на интелектуалната собственост (РОСПАТЕНТ).
Компютърни програми (програми за електронно-изчислителни машини)

Съгласно чл.1261 от 4-та част на Гражданския кодекс на РФ , с авторски права на всички видове софтуер (включително операционни системи и софтуерни пакети), които могат да бъдат изразени на всякакъв език и във всякаква форма, включително изходен код и обектен код - са защитени от авторското право също както произведения на литературата.

Притежателят на права в срока на действие на изключителното право, по своя преценка може да регистрира програмата или базата данни във Федералния орган на изпълнителната власт в областта на интелектуалната собственост (РОСПАТЕНТ).

Заявлението за държавна регистрация на компютърна програма или база данни (заявка за регистрация), трябва задължително да се отнася за една компютърна програма или база данни.- правна защита

Всяка форма на неразрешено използване на интелектуалната собственост в РФ се признава за нарушение на правата на притежателя. Както и всяко физическо или юридическо лице, което незаконно използва интелектуална собственост, законно защитена с авторско право се признава за нарушител на тези права. По искане на притежателя на правото, такова нарушение трябва да бъде преустановено, а нарушителят извършил неправомерното действие е длъжен да го компенсира за причинените загуби.

Споровете се решават в съда.

За различните случаи на нарушение на правото на интелектуална собственост е предвидена гражданска, административна и наказателна отговорност.

Като неправомерно действие, което поражда гражданска отговорност се отнася и нелоялната конкуренция по отношение на интелектуалната собственост: продажба на стоки с незаконно използване на интелектуална собственост и сходни средства за индивидуализация на юридическо лице, продукти и услуги (търговско наименование, търговска марка, марки за услуги и т.н.), получаването, използването, разкриването на научна, техническа, производствена или търговска информация, включително търговски тайни, без съгласието на собственика.

За общественоопасни престъпления е предвидена и наказателна отговорност. Те включват незаконно използване на авторски произведения, търговски марки, изобретения, полезни модели, промишлени образци, разкриването на същността на последните преди официалното публикуване на информация за тях без съгласието на автора или на заявителя, незаконния износ на технологии, научна и техническа информация и услуги за разработване на оръжия за масово унищожение, оръжия и военно оборудване .


- гражданска, административна и наказателна отговорност за нарушаване на правата на притежателите на права върху обекти на интелектуална собственост

Гражданско-правната отговорност за нарушаване на правата на интелектуална собственост в Русия се регулирана от Гражданския кодекс на Руска Федерация: • 4-та част на Гражданския кодекс на РФ - гл. 69, чл. 1253

Административната отговорност:

 • Кодекс за административни правонарушения на Руска Федерация

Статья 7.12 Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав

Статья 14.10 Незаконное использование товарного знака

Статья 4.5 Давность привлечения к административной ответственности

Статья 28.7 Административное расследование

Статья 32.4 Исполнение постановления о возмездном изъятии или о конфискации вещи, явившейся орудием совершения или предметом административного правонарушения
Наказателна отговорност:

 • Наказателен кодекс на Руска Федерация

Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав

Статья 147. Нарушение изобретательских и патентных прав

Статья 180. Незаконное использование товарного знака
- регистрация на търговски марки

Процедура за регистрация на търговска марка в Руска Федерация. За регистрация на търговска марка, се подава заявление към федералния орган на изпълнителната власт за правата на интелектуалната собственост (ФИПС) РОСПАТЕНТ. Получената в Патентното ведомство заявка получава регистрационен номер, следва провеждането на формална експертиза на заявката, която включва: • проверка на съдържанието на заявката;

 • документ за платена държавна такса;

 • наличие на пълен набор документи, коректно попълнени съгласно изискванията.

Формалната експертиза на заявката за търговска марка се извършва в едномесечен срок от нейното подаване в Патентното ведомство.

При положителен резултат от формалната експертиза, на заявителя се изпраща Решение за приемане за разглеждане на заявката, в което се указва датата на поддаване на заявката и датата на приоритета на търговската марка.

Следва провеждане на експертиза по подадената заявка, включваща проверка на търговската марка за липса на абсолютни основания за отказ от регистрация и проверка за други основания за отказ съгласно член 1483 от ГК РФ, а именно:


 • търсене и проверка за идентични или подобни по-рано регистрирани търговски марки;

 • определяне на степента на сходство на декларираните и идентифицирани в процеса на търсенето сходни знаци;

 • хомогенност на заявените стоки и услуги; стоки и услуги, за които е предявено регистрирането на търговска марка;

По време на провеждане на експертизата, към заявителя могат да бъдат изпратени допълнителни искания за уточняване и изясняване на материалите по заявката или въпроси, свързани с идентификацията на подобни търговски марки или търговски наименования, по-рано обявени за регистрация.

В законодателството, касаещо търговските марки, НЕ Е РЕГЛАМЕНТИРАН СРОК за разглеждане на заявките за регистрация на търговска марка.

На практика, времето за разглеждане на заявката за регистриране на търговска марка е 12-15 месеца.

След 12-15 месеца, считано от датата на подаване на заявката - Патентното ведомство постановява решение за регистрация или отказ за регистрация на търговска марка.

В случай на положително решение, след плащането на държавните такси се извършва регистрацията на търговската марка в Държавния регистър. Информация за регистрацията на марката се публикува в месечния бюлетин на Руското патетно ведомство в раздел "Марки".

Издаването на Удостоверението за регистрирана търговска марка се получава в срок от 2 месеца, считано от датата на предоставяне в Патентното ведомство на документ за платени държавни такси.Сертификатът за търговска марка е валиден за 10 години.

Срокът на сертификата може да се подновява многократно.
- авторски права
Глава 70 от 4-та част на ГК РФ, член 1255, визира и определя интелектуалната собственост върху произведения на науката, литературата и изкуството като авторски.

Понятието „авторско право” обхваща, съществуващото законодателство по отношение на авторските произведения: • лични нематериални права на автора: право на име, право за публикуване, право на защита и т.н

 • изключително авторско право, въз основа на което авторът и неговите наследници (притежатели) имат право да налагат разрешение или забрана върху използването на обекта на изключително авторско право. (чл. 1270 ГК РФ)

 • „право на възнаграждение” се определя, когато произведението може да бъде използвано без съгласието на автора (притежателя на правата), след заплащане на възнаграждение. (чл.1245 ГК РФ)

Авторското право възниква в момента на създаването на произведението.

За обезпечаване на доказателства за авторство в много от случаите се извършава регистрация и депозиране на произведението за регистриране на авторски права.

Същевременно за възникване, използване и защита на авторското право не се изисква никакво специално оформяне и регистрация.

Регистрацията и депозирането на копия на произведения в Русия се извършва в Руско общество за управление на авторски права (Руско общество на авторите РАО „КОПИРУС”).

Регистрацията включва:

1. Сключване на договор с автора (носителя на авторското право). РАО „КОПИРУС” потвърждава, че към датата на поръчката за регистрация знае за автора и неговата творческа дейност или организация.

2 . Регистрация на екземпляр на работата. Следва вписване в официален регистър, издаване на удостоверение за регистрация на правата и депозирано копие на произведението, с потвърждение за авторство на произведението, на името на автора или псевдонима.Удостоверението за регистрация на права и депозираният екземпляр от него се използва като доказателство, въз основа на "презумпцията за авторство" - в случай на претенции и спорове.

За потвърждаване на авторството, трябва да предоставят удостоверение за регистрация и копие от депозираното копие с дата на създаване или депозит. В съда като доказателство се приемат конкретни, еднозначно идентифицирани копия на работата на материален носител. Дигиталният запис, независимо от начина, по който се предоставя, заверява и защитава, не се приема за доказателство.

За регистрация на авторско право могат да бъдат поддавани следните ръкописи или печатния издания (задължително на хартиен носител):


 • литературни произведения и издателски проекти (разкази, романи, произведения на поезията, статии, брошури и т.н.)

 • художествени и фотографски произведения

 • филмови сценарии, сценарии за телевизионни програми и телевизионни филми

 • проекти, игри, викторини, лотарии, състезания

 • научни разработки и статии, дипломни работи, ръкописи, научни изследвания, учебници, ръководства

 • музикални композиции с или без текст

 • Уеб сайтове (съдържание и дизайн).

 • аудиовизуални произведения и т.н.

Пълният списък на видовете авторски произведения, подлежащи на регистрация може да намерите тук.

Авторски права не се прилагат за идеи, концепции, принципи, методи, процеси, системи, средства, решения на технически, организационни и други проблеми, открития, факти, езици за програмиране.


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Граждански кодекс на Руска Федерация

http://www.grazkodeks.ru/
Федерална служба по интелектуална собственост на РФ (РОСПАТЕНТ)

http://www.rupto.ru
Електронни услуги:

Електронно правителство – Министерство на икономическото развитие на Руска Федерация – Федерална служба по интелектуална собственост

http://www.gosuslugi.ru/pgu/stateStructure/10000001245.html
Национална обществена организация “Руска организация за интелектуална собственост” (ВОИС), организация за колективно управление на смесени авторски права

http://www.rosvois.ru/
Републикански научно-изследователски институт интелектуална собственост (РНИИИС)

http://rniiis.ru/
Международен форум интелектуална собственост „Expopriority'2013”

http://www.expo-priority.ru

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница